Správní řízení

Vodovodní přivaděč DN 150 Dařbož k.ú. Babice u Řehenic

19.09.2011

Měť.1 Benešov - odbor ŽP obdržel 27.06.2011 (dopiněno 31.08.2011) návrh právnické osoby - FULL spol. s r. o., se sídlem Slavojova 9. Č. p. 579, 128 OO Praha 2. IČ: 606 46 284 (dále jen „navrhovatel"), na povolení stavby -- Vodovodní přivaděč DN 150 Dařbož - k. ú. Babice u Řehenic" na pozemku p. Č. 191/1, 739/2, 739/1, 738/2, 739 v k. ú. Ládví a na pozemcích p. Č. PK 295/1, 295/3, 283/1, 283/3, 283/4, 538/9, 463/131, 463/195, PK 383 „díl 1", PK 348/1 „díl 1", PK 348/3, PK 348/4 „díl 1", PK 486 „díl 1", PK 486 „díl 2", PK 482/1 „díl 2", PK 483 „díl 2", PK 506, PK 474, PK 473, PK 463, PK 352/1 „díl 2"v k. ú. Babice u Řehenic. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Ot, Velké Popovice - stavebním úřadem č. j.: 1275/382/03 z 18.03.2004, které nabylo právní moci 03.05.2004 a vyjádřením č. j.:2810/1095/08/Ko z 14.01.2009 byla potvrzena platnost výše uvedeného územního rozhodnutí. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním stavebního povolení stavby „Vodovodní přivaděč DN 150 Dařbož“ souhlasíme s následujícími obecnými podmínkami: - Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cesta apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. - Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. - Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 15 ks dřevin

12.09.2011

V souladu s ust. § 70 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon"), a na základě Vaší žádosti o poskytování informací k zamýšleným zásahum a zahajovaným správním řízením, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné dle zákona, kterou jsme zaevidovali pod č. 1. ŽP/13331/2011, datum podání 9. 6. 2011 sdělujeme že jsme dne 26. 8. 2011 obdrželi od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. (2) zákona, ze zdravotních důvodů. Konkrétně se jedná o kácení v k. ú. Přestavlky u Sedlce, p. Č. 532/1, 2 ks třešeň, 5 ks ořešák, k. ú. Prčice u Votic. p. Č. 1114, jabloň 2 ks, k. ú. Kvasejovice, p. Č. 1364, švestka 3 ks, k. ú. Vrchotice p. Č. 1160/1, švestka 3 ks. V příloze Vám zasíláme mapu s vyznačením polohy kácených stromu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les – v k. ú. Přestavlky u Sedlce, p. Č. 532/1, 2 ks třešeň, 5 ks ořešák, k. ú. Prčice u Votic. p. Č. 1114, jabloň 2 ks, k. ú. Kvasejovice, p. Č. 1364, švestka 3 ks, k. ú. Vrchotice p. Č. 1160/1, švestka 3 ks souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 15 ks u nás původních listnatých dřevin (i ovocných) o min. výšce 150 cm. Dřeviny budou umístěny na místo pokácených stromů, budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary.

[ Sedlčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Gravitační splaškové kanalizace v k.ú. Vrchotovy Janovice

5.09.2011

Dne 16. 3. 2011 požádal Městys Vrehotovy Janovice I Č 00233005, čp. 2, 257 53 Vrchotovy Janovice, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 6. 12. 2010 p. Jiří Slavík, nar. 13. 9. 1968, Beztahov 17, 259 01 Votice u Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče, o vydání stavebního povolení ke stavbě gravitační splaškové kanalizace, sběrné jímky a výtlačného řadu pro splaškovou kanalizaci, dešťové kanalizace a vodovodu, včetně veřejných částí přípojek, podle projektové dokumentace, kterou vypracovala V. Váňová a potvrdil Milan Bouška, ČKAIT 0002973 a souvisejícího povolení k jinému nakládání s vodami - k odvádění dešťových vod do vod povrchových. Stavby budou umístěné na pozemcích 1237/2, 1238/2, 1268/1 (PK 1268/1), 1268/6, 1268/63 a 2358/1 v kat. území Vrchotovy Janovice. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení souhlasíme bez dalších připomínek.

[ Votice ] [ Voda - ČOV ]
 

Soustava rybníků v k. ú. Český Šternberk

5.09.2011

Jezdecká a vozatajská spol. - Ing. Jan Tup, Dvůr Prak - Česky Šternberk 47, 257 27 Český Šternberk IČ 266 61 284, kterou zastupuje Ing. Radek Kaemer, Váříova 907, 272 01 Kladno, IČ 717 49 489 podala dne 19.05.2011 u Odboru ŽI) MU) Benešov žádost o povolení stavby vodního díla - „Soustava rybníků, Usedlost Prak - Český Šternberk", na pozemcích parc. č. 180/2, 180/7, 180/8, 214, 216/6, 216/3, 220/4, 220/5, 539 v k. ú. Český Šternberk a o povolení k nakládání s vodami a to ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení souhlasíme bez dalších připomínek.

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Vodní nádrž Takonín v k. ú. Bílkovice

5.09.2011

Dne 30. 3.2011 podal Václav Tůma, nar. 17.1.1956, bytem Řeznická 10, 110 OO Praha 1 u Odboru životního prostředí Měú Vlašim žádost o stavební povolení stavby pod názvem „Vodní nádrž Takonín" a s ní spojeného nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci za účelem akumulace vody v krajině. Stavba bude provedena na pozemcích p. Č. 76, 78/1, 1009. l'K 77. PK 1004-díl 2 vše v k.ú. Bílkovice. Jedná se o stavbu zdrže, zahloubené do stávajícího terénu oválného tvaru 20 x 55 ni se dnem v podélném spádu cca 0.8 % a příčném sklonu 1% k ose. Břehy budou upraveny do spádu 1:3 a nad provozní hladinou budou osety.. Do nádrže bude sveden odtok ze stávající malé nádrže na sousedním pozemku investora a tím dojde ke změně krátkého úseku jeho trasy. Hráz bude provedena zemní homogenní čelní, směrově přímá o šířce 4 ni a maximální výšce od paty vzdušného svahu 1,5 m. V její koruně bude zřízena kalená vozovka o šířce 3 m a ve spodní části bude uloženo výpustní potrubí 171-1-(,) 30/250 o celkové délce 12,5 m se spádem 3,2 %. Za vzdušným svahem bude provedeno mělké odtokové koryto napojené na původní koryto bezejmenného přítoku Bořeňovického potoka. Při násypu hráze dojde k přisypání zeminy ke sloupu nadzemního vedení NN o max. 20 cm. V nádrži (v km 0,040 hráze) bude osazen prefabrikovaný požerák DN 300 - betonový, s dvojitou dlužovou stěnou a uzamykatelným poklopem. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení souhlasíme bez dalších připomínek.

[ Vlašim ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Základnová stanice Tvoršovice v k.ú. Tvoršovice

2.09.2011

Vodafone Czech Republic, IČ 25788001, Vinohradská 167, 10000 Praha 10, kterého zastupuje Com Plus a.s., Ič 25772104, Nad Krocínkou 317/48, 19000 Praha 9 (dále jen "stavebník") dne 8.8.2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Základnová stanice veřejné telekomunikační sítě Vodafone a.s., přípojka NN Bystřice, Tvoršovice na pozemku parc. č. 153/20 v katastrálním území Tvoršovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. Stavba obsahuje: Železobetonový stožár: V rámci stavby základnové stanice bude na pozemku parc.č. 153/20, kú. Tvoršovice umístěna železobetonová věž o výšce 30 m. Věž nebude opatřena barevným nátěrem. Povrchová úprava zajistí stálost barvy betonu, tedy světle šedá. Antény Vodafone a Telefonica 02 budou umístěny dle v.č. A-3 na výložníky umístěné na konstrukci věže a budou směrovány do azimutu 900, 190° a 310°, antény MW spoje jsou typu SRA-L ( resp. Ericsson nebo Huaawei ) a jsou umístěny na výložnících. Výložníky budou trubkového profilu a budou umístěny tak, aby panelové antény byly ve výšce 30,0 m od základny stožáru. Mikrovinné spoje jsou ve výšce 28 a 25 m od základny stožáru. Antény firmy T-Mobile budou umístěny na okruží ve výšce 25,00 m od paty stožáru ( středy antén ), a to stylem popsaným výše. Pod tímto okruží, bude umístěno menší MW okruží, které bude sloužit jako rezerva pro přidávání MW spojů. Technolo2icky kontejner: Technologie bude umístěna v technologických kontejnerech. Tyto budou umístěny v prostoru pod věží dle výkresu A-2 vedle sebe, takže opticky budou tvořit jeden objekt. Budou mít společnou sedlovou střechu s tmavou pálenou krytinou, viditelné částí kontejnerů budou opatřeny hnědým nátěrem. Při výstavbě základnových pasů pod kontejnery bude nutno provést vyrovnávací zemní práce. Oplocení: Přístup k anténám bude řešen bránou do oplocené části základnové stanice. Oplocená část bude mít půdorysny rozměr 10x12 m a výšku max. 2,5m. Sloupky budou trubkového profilu chráněny proti korozi zinkováním. Pletivo bude poplastované, zelené barvy. Na vrchol sloupku bude umístěna konzola držící 3 proudy ostnatého drátu v oplastovaném provedení zelené barvy. Celý oplocený prostor bude nutno vyrovnat pomocí zemních prací. Celková mocnost odtěžené hmoty nepřesáhne 0,5 výškového metru. Kabelové trasy: Nové anténní kabely vedené z technologického kontejneru budou taženy v kabelovém žlabu 600inm, vedeným po konstrukci věže. Stanice bude pracovat v plně automatickém bezobslužném provozu, v případě poruchy nebo údržby bude navštívena pracovníky firmy VODAFONE CZECH REPUBLIC. Přípojka NN: K nově vybudované věži bude vedena nová NN přípojka, kterou řeší samostatná dokumentace projektové dokumentace. Nový kabel AYKY 4Bx35 o délce cca 110m bude tažen v trase stávající přípojky Telefonica 02. Firma Telefonica 02 bude mít vlastní odběr, Vodafone bude mít vlastní odběr a T-Mobile bude připojen podružným měřením k ZS Vodafone. Do vydání kolaudačního souhlasu k uvedení stavby do trvalého užívání, budou ostatní vysílače, stanice či jiná zařízení ostatních mob. operátorů demontována a budou nahrazena novou základnovou stanici dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Com Plus CZ a.s., Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9 dne "srpen 2011" Ing. Karel Hanousek ČKAIT 0401275. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolení stavby: „Základnová stanice veřejné telekomunikační sítě Vodafone a. s., přípojka NN Bystřice, Tvoršovice“ na pozemcích p.č. 153/20 v k.ú. Tvoršovice, souhlasíme za následujících podmínek: stavba bude technologicky připravena na současné umístění všech mobilních operátorů, stožár bude z betonového (ocelového) sloupu, nikoliv příhradový, výška stožáru vč. anténních systémů bude max. 30 m, barva stožáru bude světle šedá a stožár nebude žádným způsobem označen z hlediska bezpečnosti leteckého provozu (červenobílé pruhy, světelné označení), kontejner bude společný pro všechny operátory a bude vhodně architektonicky upraven (sedlová střecha s tmavou pálenou krytinou, stěny v nevýrazných barvách), při výkopu elektrické přípojky budou dodrženy následující obecné podmínky: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm budou tyto zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (křovinostromové pásy na mezích, kolem cest a apod.) či drobnější remízy budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Pokud bude výkop procházet lesními porosty, bude umístěn co nejšetrněji tj. lesními průseky, pasekami, bezlesími na lesní půdě či po lesních cestách. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevnikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Bystřice ] [ Krajina obecně, stožáry ]
 

Změna územního plánu obce Struhařov v k.ú. Skalice u Benešova

2.09.2011

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ A VYSTAVENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV Obecní úřad Struhařov, jako pořizovatel územního plánu obce Struhařov Vám jako dotčenému orgánu státní správy v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů zasílá návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Struhařov Veřejné nahlédnutí do návrhu zadání změny č.5 územního plánu obce Struhařov bude umožněno po dobu 30-ti dnů ode den vyvěšení oznámení na obecním úřadu Struhařov, Struhařov 74 v pracovních dnech tj. od 5.7.2011 do 4.8.2011 (v době mimo úřední dny jen po telefonické domluvě) Dále je návrh vystaven na úřední desce a na elektronické úřední desce http://www.chopos.cz. Zpracovatelem a výkonným pořizovatelem návrhu zadání změny č.5 UP je Ing. Jana Beranová. Spolupracujícím zastupitelem je pan starosta obce Struhař-ov Ing.Libor Matoušek, mobil:731 483 656. Změna Č. 5 UP Struhařov řeší změnu funkčního využití pozemku p.č.. 50/10 a 50/11 v k.ú. Skalice u Benešova. Navrhované funkční využití: venkovská obytná zóna. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Se změnou č.5 ÚP sídelního útvaru obce Struhařov nesouhlasíme, a to z následujících důvodů: Obec Skalice, jíž se změna týká má již v současné době v územním plánu určeno k zástavbě území téměř o velikosti současné rozlohy obce. Na tomto území dosud zástavba probíhá pouze sporadicky a je zde tedy dostatečná rezerva pro další zástavbu. Proto se nám zdá vytvoření nové plochy pro zástavbu pouze jako spekulativní krok, který nemá nic společného s územním plánováním. V návrhu zadání změny se v bodě f) uvádí: „.... Nová výstavba musí být navržena s ohledem na morfologii krajiny a okolní venkovskou zástavbu." Tuto podmínku ovšem bungalovy, které jsou zde navrženy a jejich uspořádání, nesplňují. Naopak takovýto druh satelitní zástavby v krajině působí rušivě a nepřirozeně.

[ Struhařov ] [ Územní plán, KPÚ ]
 

Úprava Okrouhlického potoka v k.ú. Struhařov

2.09.2011

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77, odst. (1), písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz¬dějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.") obdržel dne: 09.06.2011 pod č.j.: MUBN/38948/2011 žádost od: Lesy 'České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (1Č 2196451) Správa toků — oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov ve věci: vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku: vodní tok a údolní niva vodního toku Okrouhlický potok ČHP 1-09-03-134 Zásahem je čištění Okrouhlického potoka na pozemku parc.č. 537/1 a 537/5 k.ú. Struhařov v délce 135 metrů od výtokového čela silničního propustku směrem po toku. V příčném profilu se čištění navrhuje se šířkou ve dně 60 cm a sklonu břehů 1 : 1,25 se zahloubením cca 70 cm. Při provádění prací dojde k prořezání břehového porostu cca 150 m2 keřů, které budou na místě spáleny. Vytěžený sediment bude uložen na pozemku 537/1 rozprostřený v maximální vrstvě 10cm, aby bylo umožněno rychlé prorůstání vegetací. Akce bude prováděna na žádost DZS Struhařov, která má v místě studny a zanešené koryto vodního toku způsobuje jejich zaplavování a tím ohrožení kvality vody. Obnova vegetačního doprovodu má být zajištěna pařezovou výmladností smýcených dřevin, zejména vrb. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení souhlasíme za následujících podmínek: Podél upraveného toku bude ponechána každých cca 15 m skupina stromů a to alespoň na jedné straně toku. Obnova vegetace bude provedena výsadbou vhodných u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Nově vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Zásahy do vlastního toku, nesmí bít prováděny v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. Terén je po ukončení prací třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevnikaly výrazné nerovnosti), v případě, že by mohlo docházet k erozi povrchu, je třeba jej zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou při pracích (především ve vlastním toku) nalezeni zvláště chránění živočichové (např. obojživelníci, mlži apod.), budou práce na toku zastaveny a okamžitě vyrozuměna Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460. Teprve po provedení záchranného transferu bude možné práce na toku znovu obnovit.

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Jezdecká hala v k.ú. Jírovice

2.09.2011

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DS Pelikán s.r.o., IČ 28183380, Všetice 1, 257 44 Netvořice, kterého zastupuje Ing. Eva Patáková, Terronská 658/41, 160 00 Praha 6 (dále jen "stavebník") dne 30.5.2011 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Penzion se sportovním zázemím - 1. část jezdecká hala, trenažer, hnojiště, komunikace Bystřice, Jírovice na pozemku st. p. 16/1, 16/2, 16/3, parc. Č. 119/3, 119/4, 138/3, 138/6, 138/7, 119/1, 138/1, 119/2 v katastrálním území Jírovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba obsahuje: Sportovní zázemí (1.část) se bude stávat z jezdecké haly s hnojištěm, jezdeckého trenažéru - kolotoče, příjezdové komunikace a zpevněných ploch. Jezdecká hala bude umístěna na místě původní stodoly a části mlýna, na pozemku stp. 16/3 a stp. 16/1. Půdorys stavby je obdélníkového tvaru, půdorys 61,88m x 31,8 m - výška 10,15 m, střecha sedlová. Hala bude obsahovat kromě vlastní jízdárny 22 boxu pro koně, sklady a zázemí ( šatna s hygienickým zázemím ). Jezdecká hala je z montované ocelové konstrukce s částečně vyzdívaným pláštěm. Hala je orientována podélnou osou ve směru severovýchod - jihozápad s odstupem 1 až 2 m od hranice s pozemkem parc.č. 138/2,137 a 1606/1. Hala je přirozeně osvětlena a větrána okny kromě WC pro návštěvníky. Zastavěná plocha 1968 m2. Jezdecký trenažér - kolotoč pro 6 koní. Průměr 16,00 m - výška 3,70 m. Kruhový trenažer je z montované ocelové konstrukce s dřevěnými panely. Bude umístěn na pozemku stp. 16/3 a parc.č. 138/1. Stavba hnojiště - Jedná se o betonové, izolované, nepropustné hnojiště o rozměrech 8,00 x 5,00 m - skladovací kapacita 30,8 m3. Hnojiště bude s bezodtokovou jímkou a bude z monolitického železobetonu B30. Stavba bude umístěna na stp. 16/3. Parkoviště pro 11 osobních vozidel a jednoho park. stání bezbariérového. Vnitřní účelová komunikace areálu o šířce 4,00 ni bude umístěna na pozemku parc.č. 119/2, 138/1, 138/3, 138/7 a stp. 16/3. Zásobování pitnou vodou : Nově připravované objekty budou zásobovány novým vodovodním potrubím ze stávající studny v RD. Odkanalizování : Splaškové odpadní vody budou z jednotlivých objektů odváděny plastovým potrubím. Svodné kanalizační potrubí uložené pod terénem a pod základovou deskou bude uloženo ve spádu min. 2%. Vzhledem k velké vzdálenosti žumpy od objektů bude před každým objektem umístěna plastová revizní šachta o průměru 0,40 m. Šachty budou upraveny pochozím poklopem dle terénu. Žumpa bude pravidelně cca lx za 8 dní vyvážena. Likvidace dešťových vod : Zasakování dešťových vod bude řešeno pomocí flexibilních a výkonných vsakovacích bloků Garantia Rain Bloc.Napojení na veřejnou komunikaci - stávající. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním stavebního povolení na stavbu „penzion se sportovním zázemím – 1. část jezdecká hala, trenažér, hnojiště, komunikace Bystřice, Jírovice“ umístěné na pozemku parc.č. st. p. 16/1, 16/2, 16/3, parc. č. 119/3, 119/4, 138/3, 138/6, 138/7, 119/1, 138/1, 119/2 v k.ú. Jírovice souhlasíme za dodržení následujících podmínek: Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. Na povrchovou úpravu stavby budou použity nevýrazné barvy, které nebudou esteticky narušovat ráz okolní krajiny.

[ Jírovice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kanalizace Vlašim - Domašín v k.ú. Domašín

2.09.2011

Dne 18.6.2011 dopinil investor akce, tj. Město Vlašim, zastoupené Mgr. Luďkem Jeništou, starostou města Vlašim, zdejšímu odboru ŽP žádost o vydání povolení na stavbu Kanalizace Vlašim - Domašín. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích : pozemková p.č. 2322/18, 2454, 2455, 374/1, 418/6, 2309, 2322/1, 2453, 423, 435, 1018, st. 331, ( dle PIK p.č. 436/1 ), vše v k.ú. Vlašim. Stavební p.č. 126, 91, I/11, (dle PK p.č. 171, 189/94 2059/4, 187 díl 2, 188,) pozemková p.č. 24/6, 35, 36/1, 70/1, 169/1, 170/1, 170/19, 170/20, 190/2, 200/7, 1571/1, 1571/2, 1571/20, 1571/22, 1577/4, 1581, 1582/1, 1585/3, 1595/2, 1616/3, 1616/42, 1637/4, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2023/6, 2023/9, 2023/10, 2024. 2025, 2027, 2029/2, 2029/6, 2031, 2042/3, 2047/2, 2053/1, 2054/1, 2058, 2059/1, 2059/10, 2059/11, 2061, 2076, 2077/1, 2078/1, 2148, 21594 1573, 76, 74, 77, 83/3, 83/2, 91, 94, 97, 101, 106. 109, 114, 116, 1619/4, 119/1. 1619/6, 122, 1620/3. 1619/2, 1620/2, 1620/1, 139, 141/1, 1586/2, 1588. 1589, 176/22, 44, 42/4, 46, 51, 1559, 1555, 56, 59, 60, 62, 63/2, 1571/21, 2029/1, 2048/1, 2029/3, 70/2 vše v k.ů. Domašín. Seznam pozemků číslo bez závorky = katastr nemovitostí KN (EN) číslo v závorce = pozemkový katastr PK (ZE) Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stavební povolení k vodnímu dílu dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 115 zákona Č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Vlašim-Domašín kanalizace a vodovod“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Domašín ] [ Voda - ČOV ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>