Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Bezmíř

2.09.2011

Dne 1.11.2010 podala obec Vojkov, , Vojkov16, 257 53 Vrch. Janovice, žádost o povolení kácení dřevin mimo les na poz. p.č. 1356/1 v k.ú. Bezmíř. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku. Dnem 4.11.2010 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44, zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci. Žádost byla doložena: - informačním výpisem z KN výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin - specifikací dřevin, které mají být káceny (lks. lípa obvod kmene 300 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Důvodem kácení bylo, že strom je celý proschlý, je nebezpečí pádu jeho silných větví, které mohou ohrozit bezpečnost kolemjdoucích, případně projíždějících aut. Obecní úřad ve Vojkově posoudil předloženou žádost a na základě skutečnosti zjištěných v průběhu řízení bylo přihlédnuto k požadavku Českého svazu ochránců přírody vyčkat na příští vegetační období. Posoudí se, jak strom přečkal zimní období a v jakém zdravotním stavu skutečně je. Na základě zjištění, že strom není životaschopný , zahajujeme dne 22.6.2011 správní řízení v této věci. Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známa situace, upouští se od místního šetření. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (tlakové větvení a významný náklon na budovu) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 1 ks lípy o min. velikosti 150 cm. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Nová dřevina bude vysazena na místě původního stromu.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jírovce a 1 ks jasanu v k.ú. Divišov

2.09.2011

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písma) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti TJ Sokol Divišov, zastoupený panem Zelenkou, sídlo Divišov ‚Tyršovo nám .27 , 257 26 Divišov, ze dne 8.6.2011, č.j. 1020/2011, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc.č. KN 803 k.ú. Divišov,(l ks jírovec obvod kmene 184 cm, 1 ks jasan obvod kmene 132 cm - stromy jsou poškozené, ohrožují zdraví a majetek) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb. správní řád. Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Spojené s místním šetřením 27. června 2011 v 10.00 hodin Divišov, pod sokolovnou čp. 27 Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks jírovce (špatný zdravotní stav) a 1 ks jasanu (strom roste cca 0,5 m od obvodové zdi budovy) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Neštětice

2.09.2011

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 7. června 2011 žádost Města Neveklov, Nám. Jana Heřmana 80, zastoupeného starostou Ing. Janem Slabým ve věci povolení pokácení 1 ks stromu (lípy o obvodu kmene cca 280 cm) na pozemku parc.č. 1412/, v k.ú. Neštětice. Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm a) zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny v platném znění oznamuje zahájení správního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (suchá) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 1 ks lípy o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, která dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú Borovnice

1.09.2011

Obecní úřad v Borovnici vyhlašuje správní řízení ve věci pokácení jednoho stromu /lípy/. Strom roste na soukromém pozemku manželů Dvořákových, Borovnice 14. Připomínky je možné - podávat ústně nebo písemně na obecním úřadu v Borovnicích 31.7.2011. Pokud nedojde k zhoršení dosavadního stavu stromu bude odstraněn v době vegetačního klidu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (tlakové větvení a významný náklon na budovu) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 1 ks lípy o min. velikosti 150 cm. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Borovnice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú Zdebuzeves

1.09.2011

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti manželů pana Josefa Mašaty, a paní Jany Mašatové, oba bytem Bazovského 1231, 163 OO Praha 6 -Řepy, ze dne 11.5.2011, č.j.857/201 I. ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 1266/5 v k.ú. Zdebuzeves (část Radonice)- 1 ks lípa, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb. správní řád. Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, písm.)) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád spojené s místním šetřením 27.června 2011 v 9.00 hodin v Radonicích před čp.2 Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (z 80 % suchá) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 1 ks lípy o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1ks jasanu v k.ú. Neveklov

17.06.2011

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 7. června 2011 žídost Města Neveklov, Nám. Jana Heřmana 80, zastoupeného starostou Ing. Janem Slabým ve věci povolení pokácení 2 ks stromů (1 ks lípy o obvodu kmene cca 240 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene cca 98 cm) na pozemku parc.č. 377, v k.ú. Neveklov. Městský úřad jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 76, odst 1, písm a) zákona č. 114/1992 Sb. oznamuje zahájení správního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (suchá) a 1 ks jasanu (ohrožuje majetek) souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 2 ks lípy (dubu, javoru, jasanu) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, který dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Chocerady - ČOV a dostavba kanalizace

15.06.2011

MěÚ Benešov - odbor ŽP obdržel 1.3.2011 návrh právnické osoby - obce Chocerady, zastoupené starostkou Evou Bubnovou, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČ: 00231860, kterou na základě udělené plné moci zastupuje právnická osoba - FUTURE BAU s.r.o., se sídlem Libušina 2606/6a, 350 02 Cheb, IČ: 279 68 782, na povolení stavby - "Chocerady - ČOV a dostavba kanalizace" na pozemcích: stpč. 20, p.č. 45, 87/4, 112/5, 112/6, 114/4, 126/10, 129/5, 155/20, 155/27, 156, 163/1, 176, 180/1, 182/61, 182/67, 182/92, 182/100, 182/135, 182/146, 182/164, 182/173, 229, 243/4, 371/1, 584/1, 592/10, 592/29, 604/1, 608/7, 829/3, 877/1, 878/1, 891, 892/1, 892/5, 892/8, 894, 897, 898, 900, 908/1, 923, 928/1, 940, PK 152/1, PK 152/2, PK 163/8, PK 163/9, PK 577, PK 584/1, PK 593, PK 593/1, PK 593/2, PK 877 a PK 898 v katastrálním území Chocerady. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MěÚ Sázava - odbor výstavby a ŽP, č.j.: SU/1107/2009-6-D z 1.10.2009, které nabylo právní moci. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Chocerady – ČOV a dostavba kanalizace“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460. Rozhodnutí MěÚ Benešov Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu v platném znění vydává toto rozhodnutí: Na základě návrhu podaného právnickou osobou - obcí Chocerady, zastoupenou starostkou Evou Bubnovou, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČ: 002 31 860, kterou na základě udělené plné moci zastupuje právnická osoba - FUTURE BAU s.r.o., se sídlem Libušina 2606/6a, 350 02 Cheb, IČ: 27968 782, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, uděluje právnické osobě - obci Chocerady, zastoupené starostkou Evou Bubnovoum se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČ: 002 31 860: A. povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a to ke stavbě "Chocetrady - ČOV a dostavba kanalizace". Povolení se uděluje s našimi podmínkami + mnoha dalšími. B. K nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a to: k vypouštěnípřečištěných odpadních vod z výše uvedené ČOV do vod povrchových - významného vodního toku řeky Sázavy za účelem nezávadného zneškodnování splaškových odpadních vod z obce Chocerady. Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu prozatimního provozu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 

Obnova Lhotského rybníka

15.06.2011

Dne 19.4. 2010 požádal p. Vladimír Hruška, nar. 9.7. 1955, bytem Kášovice 5, 391 61 Opařany, který zastupuje na základě plné moci ze dne 27.10.2010 HMK-STAV, s.r.o., IČ: 26927691, Rozseč 13, 588 66 Rozteč u Třeště, u Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče, o vydání stavebního povolení pro stavbu, nazvanou podle projektové dokumentace "Obnova Lhotského rybníka", kterou ve stupni DSP vypracoval Ing. Josef Samek a potvrdil Ing. Jaroslav Dlabáček, ČKAIT 0600353 a souvisejícího vydání povolení k nakládání s vodami. Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče oznamuje zahájení vodoprávního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov Se stavbou sohlasímwe za následujících podmínek: Výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu korun stromů. Pokud dojde i tak k překopu kořenů stromů větším jak 3 cm, budou odříznuty a zahlazeny. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanizmů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmenů apod. Stávající břehová zeleň i ostatní zeleň nesmí být poškozena či kácena, s výjimkou zeleně, jejíchž pokácení bude řádně povoleno příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Zásah do rybníku, dotčené části vodního toku a jeho údolní nivy bude minimalizován na co nejmenší míru, zemní práce a stavební práce budou omezeny na nezbytně nutný rozsah. vytěžený materiál ze zdrže nesmí být ani dočasně ukládán na pozemky v prostoru údolních niv. Odbahnění vodní nádrže bude provedeno v období od 1.8. do 15.3. běžného kalendářního roku, tj. mimo hlavní období rozmnožování obojživelníků a ptactva. Odstraňování drobných dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. Pokud dojde při přejezdu mechanizace k narušení terénu, bude terén po ukončení prací vymodelován do původní podoby. Musí být doložen ke schválení manipulační řád a předložen provozní řád. Rozhodnutí MěÚ Votice: MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, podle § 127 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v úplatném znění, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm) c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění do 31.7. 2010 a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vydává podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na základě žádostí ze dne 19.4.2010, předložených podkladů a skutečností zjištěných ve vodoprávním řízení učastníku řízení, kterými je společnost HMK-STAV, s.r.o., IČ 26927691, Rozseč 13, 588 66 Rozseč u Třeště stavební povolení pro stavbu nazvasnou dle projektové dokumentace "Obnova Lhotského rybníka". Vodoprávní úřad vydává ve smyslu § 15 odst. 3 vodního zákona povolení ke stavbě vodního díla s podmínkami výše uvedenými + mnoha dalšími.

[ Střezimíř ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 3 ks jasanů v k.ú. Přestavlky u Sedlce

15.06.2011

Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Anny Brabencové, nar. 17.9.1953, trvale bytem Přestavlky čp. 54, 257 91 Sedlec-Prčice, ze dne 10.5.2011 ve věci pokácení: 1 ks jasanu na pozemku parc.č. 373/2, k.ú. Přestavlky u Sedlce, obvod kmene 150 cm, 2 ks jasanu na pozemku parc.č. 377/3, k.ú. Přestavlyk u Sedlce, obvod kmene 250 cm, 300 cm bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 2 ks jasanu na pozemku parc.č. 377/3, v k.ú. Přestavlky u Sedlce nesouhlasíme. Strom je sice napadený dřevokazným hmyzem, ale zatím ho to nijak nelimituje. Na bázi kmene není viditelná žádná hniloba a v místě větvení není viditelná žádná významná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví. S pokácením 1 ks jasanu na pozemku parc.č. 373/2, v k.ú. Přestavlky u Sedlce souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 3 ks lípy, o min. výšce 150 cm, o šířce kmínku 4-6 cm, včetně následné péče o ně po dobu 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). Rozhodnutí MěÚ Sedlec Prčice: Městský úřad Sedlec-Prčice, odbor životního prostředí, jako věcně amístně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/200Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 10.5.2001 Anna Brabencová, nar. 17.9.1953, trvale bytem Přestavlky čp. 54, 257 91 Sedlec-Prčice a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 §8 zákona o ochraně přírody povoluje pokácení: 1 ks jasanu na ppč. 373/2, katastrální území Přestavlky u Sedlce. Nepovoluje pokácení 2 ks jasanu na pozemku ppč. 377/3, katastrální území Přestavlky u Sedlce. Ukládá náhradní výsadbu 3 ks lípy na pozemcích ve vlastnictví paní Anny Brabencové a to PK č. 372/2,373,377/3, k.ú. Přestavlky u Sedlce a to nejpozději do jednoho roku po pokácení.

[ Přestavlky u Sedlce ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kanalizace Čtyřkoly - rozšíření v k.ú. Čtyřkoly

14.06.2011

Dne 12.5.2011 podala Obec Čtyřkoly, se sídlem Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany, IČ: 00508519, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o Povolení ke stavbě vodního díla:"Kanalizace Čtyřkoly - rozšíření na pozemku parc.č. 109/3 a 112/3 v k.ú. Čtyřkoly." na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Benešov - stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí čj.: VÝST/18516/2011/BA dne 28.4.2011. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Petr Datel Benešov ČKAIT 0003315. Předmětem stavby je rozšíření stávající kanalizace, která bude sloužit pro odkanalizování přilehlých nemovitostí. Navrhovaná splašková kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizace DN 300 do stávající betonové šachty. Kanalizace odvádí splaškové vody na obecní centzrální ČOV. Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC 250, SN8. Revizní šachty jsou navrženy typové plastové TEGRA o průměru 600 mm s litinovým poklopem, teleskopickou rourou a betonovým prstencem. Celková délka stoky je 54 m. Na stoce budou zřízeny 2 revizní šachty. Městský úřad, odbor životního prostředí oznamuje zahájení vodoprávního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „Kanalizace Čtyřkoly - rozšíření“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Čtyřkoly ] [ Voda - ČOV ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>