Správní řízení

Sklad nářadí a pergola v k.ú. Divišovice

2.06.2011

Dne 23.5.2011 byla OS ČSOP Vlašim doručena žádost pana Radka Šustra, Divišovice 30, Sedlec-Prčice 257 91 o vyjádření ke stavbě "Sklad nářadí a pergola" v katastrálním území Divišovice, parcelní číslo 641/7. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Se stavbou na pozemku parc. č. 641/7, v k.ú. Divišovice souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.

[ Sedlec-Prčice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 77 ks stromů v k.ú. Jankov

2.06.2011

Obecní úřad v Janakově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČ 46356142, doručené dne 16.5.2011, č.j. 173/2011, ve věci povolení pokácení 77 ks dřevin dle přílohy tohoto oznámení z důvodu výstavby bioplynové stanice na pozemcích č. par. KN 342/20, 342/3, 342/17, 342/16, 342/15, 342/27, 342/19, PK 288, 238, 237 v k.ú Jankov bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením předmětných dřevin souhlasíme poté, co bude vydáno stavební povolení. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Požadujeme ozelenění areálu Mydlářka a.s. v Jankově dřevinami střídavě ve 2 řadách o počtu 150 ks listnatých dřevin - dub, javor, jasan, buk. Vysazované dřeviny budou mít minimální výšku 150 cm a obvod kmínku 4 - 6 cm. O vysázené dřeviny bude pečováno minimálně 5 let - zálivka, nahrazení v případě úhynu. Dřeviny budou připevněny ke kůlu a opatřeny ochranou proti okusu zvěří. Rozhodnutí OÚ v Jankově: Obecní úřad v jankově, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČ 46 356142, doručené OÚ Jankov dne 16.5.2011 povoluje a.s. Mydlářka, Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IĆ 46345142 kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to 77 ks (smrk pichlavý -2ks, borovice lesní - 13 ks, olše lepkavá- 3ks, třešeň ptačí-3ks, jasan ztepilý - 18ks, topol - 20 ks, střemcha obecná - 1 ks, douglaska tisolistá - 9 ks, lípa srdčitá- 4 ks, dub červený - 4 ks) na pozemcích parc.č. KN 342/20, 342/3, 342/17, 342/16, 342/15, 342/27, 342/19, PK 288, 238, 237 a 283 v k.ú. Jankov a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platbném znění v rozsahu 150 ks listnatých dřevin - dub, javor, jasan, buk (dle výběru) na pozemcích žadatele na jihovýchodní a jižní straně areálu a.s. Mydlářka v Jankově. Dřeviny budou zasázeny střídavě ve 2 řadách, budou mít minimální výšku 150 cm a obvod kmínku 4-6 cm. O dřeviny bude žadatelem pečováno po dobu minimálně 5 let - zálivka, nahrazení dřeviny v případě úhynu, dřeviny budou připevněny ke kůlu a opatřeny ochranou proti okusu zvěří.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks dubů, 6 ks bříz, 2 ks smrků, 1 ks lípy - Sellier a Bellot a.s.

2.06.2011

Dne 3.3.2011 obdržel Městský úřad Vlašim žádost od Sellier a Bellot a.s. (IČ:28982347), se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 9 ks dubů, 6 ks bříz, 2 ks smrků, 1 ks lípy na pozemku parc.č. 2916 v k.ú. Vlašim. Dne 7.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Nesouhlasíme s pokácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 2916 v kat. území Vlašim (obvod kmene 336 cm ve výšce 1,3 m nad zemí). Tento strom je ještě v dobrém zdravotním stavu. Poškození od blesku zdatně odolává. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví a celkovou redukci koruny (redukce koruny max. 4 m na výšku a max. 2 m na šířku). S pokácením ostatních dřevin rostoucích mimo les (proschlé, nekvalitní, poškozené, vyhnilé) na pozemku parc. č. 2916 v katastrálním území Vlašim souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemku parc.č. 2916 bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 8 ks dubů (lípy, javorů, jasanů, buků) velikostní kategorie 12/14, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí MěÚ Vlašim: Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti, Sellier a Bellot a.s., IČ: 28982347, se sídlem: Lidická 667, 258 01 Vlašim, ze dne 3.3.2011 č.j. ZIP 5849/11-174/2011 CeJ povoluje Sellier a Bellot a.s., IČ: 28982347, se sídlem: Lidická 667, 258 01 Vlašim kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody aq krajiny v platném znění v termínu od 1.11.2011 do 31.3.2012 a od 1.11.2012 do 31.3.2013 (tzv. období vegetačního klidu). Jedná se o: 8 ks dubu (obvody kmenů 188, 136, 120, 85, 130, 90, 113 a 170 cm), 5 ks bříz (obvody kmenů 155, 129, 130, 80, 95, 76, 40 cm) 2 ks smrků (obvody kmenů 133,80 cm) 1 ks lípy (obvod kmene 116 cm, obvody 70 a 60 cm nepodléhají povinnosti oznámení), povolené dřeviny jsou v terénu označeny růžovým sprejem, které rostou na pozemku parc.č. 2916 v k.ú. Vlašim, která byla odůvodněna tím, že se jedná o prosychající a zdravotně nevyhovující stromy. Kácení dubu (obvod kmene 336 cm), který roste na pozemku 2916 v k.ú. Vlašim se nepovoluje. Odbor životního prostředí MěÚ Vlašim ukládá Sellier a Bellot a.s. náhradní výsadbu dle § 9, odst 1, zákona č. 114/1992 Sb., a to 8 ks domácích listnatých dřevin (dubů, javorů, jasanů, buků nebo lip) o velikosti sazenic 12-14 cm, obvod kmínku v 1,3 m výšky, které dorůstají výšky min. 15 m, na pozemek parc.č. 2916 v k.ú. Vlašim. Sazenice budou opatřeny ochranným kůlem. Náhradní výsadba bude realizována do jednoho roku od pokácení předmětných dřevin a bude o ni pečováno pod dobu 5 let.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Benešov u Prahy

31.05.2011

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování - agenda památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 18.5.2011 pod č.j. MUBN/33203/2011 žádost od Židovské obce v Praze, kterou na základě komisionářské smlouvy zastupuje Matana a.s., Malá Štuparská 1/646, 110 00 Praha 1, IČ: 416 91 211, ve věci povolení kácení 1 ks lípy na pozemku parc.č. 1116 v k.ú. Benešov u Prahy, který se nachází v areálu kulturní památky židovského hřbitova v Benešově, Na Karlově. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov:

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Výstavba nové podzemní sítě NN v k.ú. Vracovice

31.05.2011

V rámci napojení pozemků parc.č. 2625, 2628, 2630/1, 2630/2 a 2631, v k.ú. Vracovice, obec Vracovice, osada Malovidy, na distribuční síť v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude započato s výstavbou nové podzemní sítě NN (pokládka kabelů NN) a nových pojistkových skříní. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sití provedení kabelového lože". Firma Mašek elektro s.r.o. tímto žádá OS ČSOP Vlašim o vyjádření k PD na výše zmíněnou stavbu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „Výstavba nové podzemní sítě NN“ nesouhlasíme. V plánované trase se nachází hodnotné stromy. Je třeba naplánovat jinou trasu pro pokládku kabelů NN a to tak, že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun.

[ Vracovice ] [ Venkovní el. vedení ]
 

Kácení 6 ks javorů v k.ú. Vlašim

24.05.2011

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti paní Blanky Jindrové, bytem: Domašín 235, Vlašim 258 01, ze dne 19.4.2011 č.j. ZIP 10171/11-383/2011 CeJ ve cvěci povolení pokácení 6 ks javorů, které rosotu na pozemku parc.č. 587, 589, 590 (vše Pk) v k.ú. Vlašim. žádost byla odůvodněna hrozbou pádu na garáže. Bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Při místním šetření bylo zjištěno, že se nejedná o 6 ks javorů, nýbrž o 3 ks javorů, 2 ks jilmů a 1 ks jasanu. S pokácením 6 ks stromů nesouhlasíme. Tyto stromy jsou v současnosti v dobrém zdravotním stavu, v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Stromy je možné dále sledovat a v případě rapidního zhoršení zdravotního stavu opět zahájit správní řízení.

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Bioplynová stanice Žabovřesky k.ú. Chlístov u Benešova

23.05.2011

Dne 19.10.2010 podala společnost HEEL a.s., Tyršova č.p. 196, 256 01 Benešov žádost o vydání stavebního povolení na stavbu bioplynové stanice žabovřesky na pozemcích parc.č. stav. 176 a 195 a parc.č. 562/1, 562/11, 600/1, 600/11, 600/13 a 600/14 (přípojka VN ještě na pozemcích parc. č. 562/9, 562/7, 600/10 a 600/9) vše v katastrálním území Chlístov u Benešova, obec Chlístov, osada Žabovřesky. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. V předmětné věci bylo vydáno stavební povolení č.j. MUBN/78164/2010/VÝST ze dne 20.12.2010, které bylo zrušeno k novému projednání. V souladu s právním názorem odvolacího orgánu následně žadatel předložil doklad dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. a dále předložil dodatek č. 1 projektové dokumentace řešící požadavky uplatněné účastníkem řízení ČSOP v průbehu stavebního řízení. Opětovné vyjádření OS ČSOP Benešov: S plánovanou výstavbou „Bioplynové stanice Žabovřesky“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Pro venkovní vedení VN budou použity výhradně sloupy typu „Delta“ nebo „Pařát“ a bude zabezpečena (hned při výstavbě) izolace všech pro ptáky nebezpečných míst na trafostanicích. Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevnikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna Stanice pro handicapované živočichy. Na pozemcích bude vysázená zeleň (stromo - keřové pásy) pro lepší zapadnutí stavby do krajiny. K výsadbě budou použity původní druhy stromů a keřů.

[ Chlístov ] [ MVE, ostatní energetika ]
 

II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

23.05.2011

Společnost CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, se na OS ČSOP Benešov obrací v zastoupení investora, kterým je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 1580 21 Praha 5, na základě plné moci ze dne 16.1.2008 se žádostí o nové vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby vydání stavebního povolení na shora uv edenou stavbu. Původní vyjádření OS ČSOP Benešov ze dne 8.4.2009 pod č.j. 121-775/09/K je dle sdělení stavebního úřadu propadlé. Ke změně projektové dokumentace nedošlo. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na základě předložené PD s rekonstrukcí mostu č. 150-012 u Brzotic souhlasíme za následujících podmínek: Zhotovitel stavby zajistí vypracování havarijního plánu, jehož součástí bude zřízení trvalé norné stěny přes vodní nádrž po dobu stavby. V havarijním plánu budou specifikovány preventivní opatření k zábraně pádu materiálů do vodní nádrže (sítě, hradící stěny). Za rizikovou považujeme etapu odstraňování stávajícího živičného povrchu a pokládku nového. Dále budou rozpracovány postupy a použité prostředky při akvárii na jednotlivých částech stavby. Součástí dokumentace pro zhotovení stavby bude rozpracování hospodaření s odpadními vodami na stavbě tak, aby nedocházelo k znečišťování vody ve vodní nádrži.

[ Loket ] [ Doprava ]
 

ČOV pro obec Křečovice v k.ú. Křečovice u Neveklova

23.05.2011

MěÚ benešov, odbor ŽP, vodoprávní úřad, obdržel 8.12.2010 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením - "ČOV pro obec Křečovice" - PS 101 - čistírna odpadních vod na pozemku parcela 762/2 v k.ú. Křečovice u Neveklova a o změnu povolení k nakládání s viodami. Předmětnou žádost podal stavbeník a účastník řízení: Obec Křečovice, se sídlem Křečovice 9, 257 56 neveklov, IČ: 002 32 068, kterou zastupuje starosta Robert Nečas. Jedná se o změnu stavby a rozšíření navržené kapacity ČOV z původně projektované ČOV PSD 101 pro cca 350 EO na nově navrženou ČOV Bio Cleaner BC pro 500 EO. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 118 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodoprávního řízení. Vyjadření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „ČOV pro obec Křečovice“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Křečovice ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Římovice

19.05.2011

Obecní úřad Římovice, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od pana Bárty Miroslava a Bártové Jany, bytem: Římovice 51, ve věci povolení skácení 1 ks lípy (obvod 250 cm), která roste na pozemku parc.č. 2322/8 v k.ú. Římovice. žádost byla odůvodněna havarijním stavem stromu - ze 2/3 prasklina po zásahu blesku (r.1985), do které zatéká, vnitřek je dutý, strom částečně zasychá, hlavní kořeny byly překopány při realizaci kanalizace, větve padají na přilehlou komunikaci, ohrožuje sousední domy. Obecní úřad římovice podle § 47 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1. zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov S pokácením 1 ks lípy prozatím nesouhlasíme. Tento strom je v současnosti v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Strom je možné dále sledovat a v případě rapidního zhoršení zdravotního stavu opět zahájit správní řízení. Rozhodnutí OÚ Římovice: Obecní úřad Římovice, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p. Miroslava Bárty, bytem Římovice 51 a p. Jany Bártové, bytem tamtéž, ze dne 28.3.2011 o vydání povolení ke kácení na pozemku parc.č. 2322/8 v katastrálním území Římovice a po provedeném správním řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny povoluje pokácení 1 ks lípy, obvod kmene 300 cm v Římovicích na pozemku parc.č. 2322/8 v k.ú. Římovice. B. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 2 ks dřevin druhu javor o velikosti minimálně 150 cm na pozemku parc.č. 2114/1 v k.ú. Římovice, který je ve vlastnictví obce Římovice, která s výsadbou na svém pozemku souhlasí. Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Žadatel je povinen zajistit následnou pěstební péči o vysázené dřeviny po dobu 5 let. Obecní úřad Římovice pokácení stromu povolil a s vyjádřením občanského sdružení se neztotožnil. Naopak se přiklonil k důvodům, které uvedli v žádosti manželé Bártovi. Na stromě je viditelná prasklina. Velké větve, které při větším větru padají ze stromu, ohrožují majetek, zdraví a životy osob, neboť strom je v bezprostřední blízkosti několika rodinných domů. Za zmínku stojí i to, že v jeho blízkosti je znehodnocen nový asfaltový povrch. Přes značný krajinotvorný význam posuzovaného stromu je jeho společenská hodnota nesouměřitelná s potencionální škodou, kterou by mohl způsobit na majetku a zejména zdraví a životech osob. Odvolání OS ČSOP Benešov proti rozhonutí OÚ Římovice: Odvoláváme se proti rozhodnutí OÚ Římovice Č.j.: 1/2011 ve věci povolení kácení 1 ks lípy (obvod kmene 300 cm) na pozemku parc. č. 2322/8 v k.ú. Římovice. V rámci správního řízení vedeného OÚ Římovice jsme nesouhlasili s kácením uvedeného stromu a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním: Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby v koruně stromu. V minulosti byl již v koruně stromu proveden redukční řez, zřejmě kvůli zásahu blesku. Koruna stromu je již tedy značně snížená a těžiště stromu je posunuto podstatně níže. Strom je díky tomuto zásahu stabilnější. V obci podobně velký strom lze jen těžko najít. Zároveň podotýkáme, že podle § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, se vydává povolení ke kácení dřevin jen ze závažného důvodu po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. V tomto případě neshledáváme žádný závažný důvod pro vydání povolení ke kácení tohoto stromu.

[ Římovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>