Správní řízení

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Český Šternberk

18.05.2011

Úřad městyse Č. Šternberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Jezdecké a vozatajské spol., ing. Jan Tupý, Český Šternberk 47. IČO 26661284 č.j.: 161/6/10, ve věci kácení stromů rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením dřevin uvedených v pasportu (pouze rostoucích mimo les) souhlasíme za podmínky náhradní výsadby v poměru kus za kus. Se záměrem dle projektové dokumentace se ztotožňujeme. (Záměrem je vybudování soustavy rybníků, tato skutečnost zcela vyváží nutnost kácení proschlých a mnohdy hnilobou poškozených stromů). Rozhodnutí úřadu městyse Český Šternberk Úřad městyse český Šternberk, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1 písm a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti Jezdecké a vozatajské spol., Ing. J. Tupý, Český Šternberk 47, IČO 26661284 povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to v rozsahu: všechny stromy uvedené v žádosti, s výjimkou stromů na lesních pozemcích a stromů nesplňujících parametry k povolení a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu početně i druhově shodném s listnatými stromy v žádosti, včetně následné péče o ně po dobu tří let. Odůvodnění: Stromy o jejichž kácení je žádáno mají ustoupit soustavě rybníků. Krajinotvorná hodnota plánovaných rybníků zcela vyváží nutnost kácení stromů. Tato skutečnost bude podpořena i náhradní výsadbou. Mnohé listnaté stromy jsou napadeny hnilobou a proschlé.

[ Český Šternberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vodovod a kanalizace Pyšely - Borová Lhota

13.05.2011

Dne 13.4.2011 podala firma Ewex Eng., spol. s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2218/54, 130 00 Praha 3, IČ: 63670291, která zastupuje na základě plné moci Město Pyšely, se sídlem Nám. T.G.Masaryka 4, 251 67 Pyšely, IČ: 240664, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o povolení stavby - "Vodovod a kanalizace Pyšely - Borová Lhota." Vodovodní řád na pozemcích parc.č. 900/1, 900/2, 900/4, 901, 946/1, 946/2, 960, 967/1, 987, 1158, 1162/11, 1163/2, 1164, 1165/1, 1171/1, 1175, 1194/2, 1194/8, 1208, 1213, 1218, 1219, 1220/1, 1233, 1236, 1237/1, 1318, 1319, 1224 v k.ú. Pyšely a parc.č. 3140 v k.ú. Nespeky. Kanalizační řád v Borové Lhotě na pozemku parc.č. 946/1, 946/2, 960, 967/1, 987, 1158, 1159, 1162/11, 1164, 1165/1, 1171/1, 1175, 1194/2, 1194/8, 1207/1, 1208, 1213, 1218, 1219, 1220/1, 1225, 1236, 1318, 1319, 1224 v k.ú. Pyšely a na pozemku parc.č. 2719/1, 2721/1, 3140, 3151 v k.ú. Nespeky. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MěÚ benešov - stavební úřad čj.: Výst./13758/2009/Ba dne 7.1.2010. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Zdeněk Pytelka - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0001620. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění oznamuje v souladu s § 112 citovaného stavebního zákona a § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodoprávního řízení a stavebního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „Vodovod a kanalizace Pyšely – Borová Lhota“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Pyšely ] [ Voda - ČOV ]
 

Vodovod Kozmice - Kodíny + posílení vodního zdroje, stavba vrtané studny a výtlačného řádu

13.05.2011

Dne 25.3.2011 podali ing. Jaroslav Burianec, bytem Přemyslovská 1660/35, 130 00 Praha 3, ing. Martin Adamus, bytem Šeříková 2069/2, 251 01 Říčany, ing. Jaromír hrdlička, bytem Slatinská 947, 190 14 Praha 9, Pavel Šafařík, bytem U Rybníčků 738, 252 43 Průhonice a ing. Petr Švancara, bytem Průhonice 737, 252 43 Průhonice, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o Povolení ke stavbě vodního díla a nakládání s vodami:"Vodovod Kozmice - Kodíny - posílení vodního zdroje, stavba vrtané studny HV2 a výtlačného řádu na pozemku parc.č. 140, 1359 a (PK) 1357/1 v k.ú. Kozmice u Benešova." Na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Benešov - stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí č.j.: VÝST/62870/2010/HAV dne 5.1.2011. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Petr Datel Benešov ČKAIT 0003315. Předmětem stavby je vybudování nové trubní studny HV 2 o hloubce 29 m, průměru 205-280 mm, pažení zárubnicí PVC 160. Ve studni osazeno ponorné čerpadlo, na kterém navazuje výtlačný řád (PE 100, SDR 11, De 63), který bude napojen na stávající výtlačný řád, kterým je voda dopravena do stávající vodárny. Délka výtlaku je 133 m. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodoprávního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Vodovod Kozmice – Kodíny – posílení vodního zdroje, stavba vrtané studny HV 2 a výtlačného řádu“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Kozmice ] [ Voda - ČOV ]
 

Lešany-doplnění vodovodní sítě

10.05.2011

MěÚ Benešov - odbor ŽP obdržel návrh právnické osoby - obce Lešany, zastoupené starostou Františkem Vrkoslavem, se sídlem Lešany 23, 257 44 Netvořice, IČ: 002 32 122, kterou na základě udělené plné moci zastupuje právnická osoba - PROJEKTY VODAM s.r.o., zastoupená jednatelem ing. Petrem Matuškou, se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ 268 21 443 na povolení stavby - "Lešany - doplnění vodovodní sitě" na pozemcích p.č. 1021 v k.ú. Břežany u Lešan a p.č. 1282, 1288, 1289/1, 1299 v k.ú. Lešany nad Sázavou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MěÚ Týnec nad Sázavou - odborem výstavby č.j.: MUTnS-7271/2010 z 13.9.2010, které nabylo právní moci 5.10.2010. Vodovodní potrubí bude uloženo do pažené rýhy na 15 cm tlustý pískový podsyp, kolem potrubí na výšku 30 cm nad vrch potrubí se použije hutněný obsyp. Pro vyhledání potrubí se nad potrubí uloží měděný vodič CY 4 mm2. Pro ochranu potrubí před poškozením se nad potrubí uloží výstražná fólie. Celková délka potrubí DN 80 a DN 50 je 401 m. Vodovodní řady jsou umístěny v místních komunikacích. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst.2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodoprávního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Lešany – doplnění vodovodní sítě“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Lešany ] [ Voda - ČOV ]
 

Novostavba dílny pro stavební stroje v k.ú. Přestavlky u Sedlce

10.05.2011

V zastoupení stavebníka p. Jaroslava Hošny, Přestavlky čp. 49, 257 91 Sedlec-Prčice požádal pan Jakub Ryšavý o vyjádření k uvedené stavbě. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 3/2011, zpracovatelé Ing. arch. Michal Dohnal a Ing. Jakub Malý. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Se stavbou na pozemku parc. č. PK 295/4, v k.ú. Přestavlky u Sedlce souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.

[ Přestavlky u Sedlce ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 2 ks smrku, 2 ks borovice a 1 ks dubu v k.ú. Benešov u Prahy

3.05.2011

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 22.3.2011 pod č.j. MUBN/18804/2011 žádost od: Žák Radek, nar. 18.6.1968, bytem Ditrichova 9, 120 00 Praha 2 ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks smrk o obvodu kmene měřeného v 1,3 m nad zemí 140 a 140 cm 2 ks borovice o obvodu kmene měřeného v 1,3 m nad zemí 200 a 210 cm 1 ks dub o obvodu kmene měřeného v 1,3 m nad zemí 190 cm na pozemku parc.č. 3279 v k.ú. Benešov u Prahy. výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S pokácením 2 ks smrku, 1 ks borovice a 1 ks douglasky a 1 ks dubu červeného souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemku majitele stromů, nebo města bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 2 ks dubu (lípy, javoru, jasanu, buku) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, který dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí MěÚ Benešov: MěÚ v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přirody povoluje dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin pokácení stromů: 2 ks smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 140 a 140 cm (stromy u chaty) 1 ks borovice černá (Pinus nigra) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 200 cm (strom v SZ rohu pozemku vykloněný do ulice) 1 ks douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 210 cm (strom s odlomeným vrcholem koruny) 1 ks dub červený (Quercus robur) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 190 cm (strom u plotu vykloněný nad sousední pozemek oparc.č. 3277/1 k.ú. Benešov u Prahy a chatu). Všechny stromy rostou na pozemku parc.č. 3279 v k.ú. Benešov u Prahy u chaty č.e. 10 v ulici Koupadla. Povolení je vydáváno za těchto podmínek: 1. Kácení bude zabezpečeno tak, aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob a nedošlo k poškození ostatních stromů v okolí. 2. Kácení dubu červeného bude provedeno v mimovegetačním období tj. od 1.11.2011 do 31.3.2012. 3. Kácení jehličnanů může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. S ohledem na situaci na místě (malý pozemek o ploše 467 m2 s dalšími vzrostlými stromy o výšce kolem 20 metrů) a vzhledem k malému funkčnímu a estetickému významu stromů nebyla za kácené stromy ukládána na uvedeném pozemku náhradní výsadba dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., a nemohlo být proto vyhověno požadavku účastníka řízení OS ČSOP Benešov. Pozn. OS ČSOP požadovalo náhradní výsadbu, protože při místním šetření došlo k záměně dřevin a jednalo se i o pokácení javoru. Po domluvě již ČSOP náhradní výsadbu nevyžaduje a proto se ani neodvolává proti tomuto rozhonutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu v k.ú. Zaječice u Pyšel

3.05.2011

Dne 16.2.2011 podal ing. Josef Dastych (nar. 5.2.1950), bytem Vřesová 684/12, 181 00 Praha 8, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o povolení stavby "Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu na pozemcích parc.č. 454/1, 382/8, 382/11, 382/12, 380/2 a 470/1 v k.ú. Zaječice u Pyšel - lokalita pod Seníkem." Na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Benešov - stavbením úřadem vydáno územní rozhodnutí dne 21.12.2009. Projektovou dokumentaci zpracoval Jan Bejček Benešov ČKAIT 0003346. Napojení nového vodovodního řádu bude z koncového podzemního hydrantu stávajícího vodovodního řádu z LPE DN 80 mm osazením vodárenského šoupěte DN 80 v bezejmenné ulici v osadě Zaječice lokalita Pod hřištěm. Nově navrhovaný vodovodní řád bude z LPE 90 mm v délce 355 bm, ukončení řádu bude podzemním hydrantem jako kalníkem. V nově vzniklé lokalitě Pod seníkem je navržena nová oddílná kanalizace z PVC DN 250 mm v délce 245 bm. Na stoce jsou navrženy revizní šachty označené v počtu 5 ks. Zaústění této kanalizace bude do stávající přečerpávající kanalizační šachty označené jako PŠ 5. Z této přečerpávací šachty jsou odpadní vody čerpány na centráloní ČOV Pyšely. MěÚ Benešov, odbor životního prostředí, jako příslůušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách zahájení vodoprávního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460. Rozhodnutí MěÚ Benešov: Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve symslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vydává toto rozhodnutí: Na základě návrhu podaného ing. Josefem Dastychem (nar.: 5.2.1950), bytem Vřesová 684/12, 181 00 Praha 8, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, uděluje ing. Josefovi Dastychovi (nar.:5.2.1950), bytem Vřesová 684/12, 181 00 Praha: A. POVOLENÍ k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a to ke stavbě - "Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu na pozemcích parc.č. 454/1, 382/8, 382/11, 382/12, 380/2 a 470/1 v k.ú. Zaječice u Pyšel - lokalita Pod seníkem," dle projektu vypracovaného Janem Bejčkem Benešov - autorizovaný technik pod vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické - ČKAIT - 0003346. Povolení se uděluje s následujícimi podmínkami: 1. Stavba bude provedena dle předložené a chválené projektové dokumentace 2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky - jméno firmy bude oznámeno před zahájením stavby, po výběrovém řízení. 3. Při provádění prací budou dodrženy platné vyhlášky a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) budou investorem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou siťe fyzicky jejich majiteli či správci převzaty a bude o tom vyhotoven písemný záznam, který bude doložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 5. Veškeré pozemky stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu. 6. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření dotčených orgánů statní správy. 8. Bude dodržena ČSN 18920 ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti. 9. Budou dodrženy podmnínky ve stanovisku ČSOP Vlašim pod čj.: 102-3878/11/N ze dne 23.3.2011. 10. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové svody z komunikace a přilehlých pozemků a nemovitostí. 11. Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové, bude okamžitě vyrozumněna nejbližší místně příslušná stanice pro handicapované živočichy. 12. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad, že voda zásobující vodovodní řád je pitná. Laboratorní rozbor vzorku vody musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění v rozsahu kráceného rozboru. 13. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu zaslán plán kontrolních prohlídek. 14. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 15. Dokončení stavby oznámíte písemně Odboru ŽP MěÚ Benešov a podáte návrh na vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému bude předložen doklad, že použitý materiál pro vodovodní síť vyhovuje požadavkům Vyhl.č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (doklad o shodě), protokol o dezinfekci vodovodního potrubí, dále investor předloží projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geometrického zaměření (1x investor, 1x provozovatel, 1x vodoprávní úřad), předávací protokoly od správců veřejných sítí a doklady o provedení zkoušek těsnosti kanalizace a tlakové zkoušky vodovodu.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Mlékovice u Neveklova

3.05.2011

Dne 2.11.2010 obdržel Městský úřad v Neveklově žádost od pana Václava Štíchy a paní Zdeňky Štíchové, bytem Ringhofferova 725, Štiřín ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks dubu o obvodu kmene cca 156 cm na pozemku parc.č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. Dne 2.11.2010 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks dubu na pozemku parc. č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova nesouhlasíme. Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby v koruně stromu. Chata byla kdysi postavena neuváženě příliš blízko dubu a tak je nutné počítat s možným rizikem pádu stromu. Rozhodnutí Městského úřadu Neveklov Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů povoluje Václavu Štichovi nar. 24.9.1947, Zdeňce Štichové, nar. 13.12. 1949, bytem Ringhofferova 725, Štiřín pokácení dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks dubu, obvod kmene cca 156 cm na pozemku p.č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. Ukládá žadatelům ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 1 ks vhodných dřevin, původního (domácího) druhu na pozemku parc.č. 2697/1 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. termínm náhradní výsadby je určen do jednoho roku od pokácení stromu. pro náhradní výsadbu budou použity kvalitní odrostky stromů o min. výšce 1,5 m a průměru kmene 4-6 cm. žadatelé zajistí následnou péči o vysazenou dřevinu po dobu 5ti let. Odvolání OS ČSOP Benešov proti rozhodnutí Městského úřadu neveklov: Odvoláváme se proti rozhodnutí MěÚ Neveklov Č.j.: 1588/2010/ŽP ve věci povolení kácení 1 ks dubu (obvod kmene cca 156 cm) na pozemku parc. č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. V rámci správního řízení vedeného MěÚ Neveklov jsme nesouhlasili s kácením uvedeného stromu a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním: Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby v koruně stromu. Chata byla kdysi postavena neuváženě příliš blízko dubu a tak je nutné počítat s možným rizikem pádu stromu. Zároveň podotýkáme, že podle § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, se vydává povolení ke kácení dřevin jen ze závažného důvodu po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. V tomto případě neshledáváme žádný závažný důvod pro vydání povolení ke kácení těchto dvou stromů. Oznámení o pokračování správního řízení: Městský úřad Neveklov, na základě rozhodnutí krajského úřadu StČ kraje o odvolání ve věci rozhodnutí o povolení pokácení 1 ks stromu dubu o obvodu kmene cca 156 cm na parc.č. 2697/21, v k.ú. Mlékovice u Neveklova, které vydal Městský úřad Neveklov oznamuje pokračování správního řízení ve věci povolení pokácení 1 ks stromu dubu o obvodu kmene 1569 cm, na pozemku parc.č. 1237/2 v k.ú. Mlékovice u Neveklova, které je zdejším úřadem vedeno podle § 8 zák. č. 114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Účastníci řízení se mohou podle §36 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění k pokračování správního řízení vyjádřit do doby vydání rozhodnutí v této věci. Do podkladů je možno nahlédnout na Městském úřadě v Neveklově v úřední dny - pondělí a středa - od 7,00 do 17,00 hod. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Opětovné vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks dubu na pozemku parc. č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova nesouhlasíme. Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby v koruně stromu. Chata byla kdysi postavena neuváženě příliš blízko dubu a tak je nutné počítat s možným rizikem pádu stromu. Konečné rozhodnutí MěÚ Neveklov: Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p. Václava Šticha, Zdeňky Štichové, bytem Ringhofferova 725, Štiřín, ze dne 2.11.2010 o vydání povolení k pokácení 1 ks stromu, (dubu, odvod kmene cca 156 cm) na pozemku parc.č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova, jehož je vlastníkem a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle § 67 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů Městský úřad v Neveklově nepovoluje Václavu štíchovi nar. 24.9.1947, Zdeňce štichové, nar. 13.12.1949, bytem Ringhofferova 725, Štiřín pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks stromu (dubu, obvod kmene cca 156 cm) na pozemku parc.č. 2697/21 v k.ú. Mlékovice u Neveklova.

[ Mlékovice u Neveklova ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks olše v k.ú. Zahrádka u Benešova

21.04.2011

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 21.3.2011 žádost pana Tomáše Mušky, bytem Maršovice 14, 257 55 Maršovice ve věci povolení kácení 9 ks stromů (olše o obvodech kmene 60-85) na pozemcích parc.č. 1504/2 a 1502/5 v k.ú. Zahrádka u Benešova. Úřad městyse Maršovice jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznamuje podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řžízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Současně v této věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den 9. května 2011. Vyjádření OS ČSOP Benešov:

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zařízení staveniště pro Tomické tunely

21.04.2011

MěÚ Benešov - odbro ŽP obdržel od právnické osoby - Subterra a.s., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník, IČ: 453 09 612, žádost o povolení stavby - "Zařízení staveniště pro Tomické tunely" v rámci akce "Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - vodohospodářské objekty". Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno MěÚ Votice - odborem výstavby a ÚP rozhodnutí o umístění stavby z 31.10.2005 a změna územního rozhodnutí z 16.10.2009. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Zařízení staveniště pro Tomické tunely“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Božkovice souhlasíme s následujícími podmínkami: V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. Rozhodnutí MěÚ Benešov Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vydává toto rozhodnutí: Na základě návrhu podaného právnickou osobou - Subterra a.s., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník, IČ: 453 09 612, předložených podkladů a provedeného vodovodního řízení, uděluje právnické osobě - Subterra a.s., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - Braník, IČ: 453 09 612: A. Povolení k vodním dílům a to ke stavbě - "Zařízení staveniště pro Tomické tunely" v rámci akce "Modernizace trati Votice" - vodohospodářské objekty - SOI - Nádrž na vodu T1a, SOII - Staveništní rozvod vody, SO VI - Odlučovač lehkých kapalin T1b, T3, SO VIII - Neutralizační stanice a SO IX - Kanalizace. Povolení se uděluje mimo jiné i s následujícími podmínkami: V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, tzn. že výkopy budou vedeny nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) těchto korun. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. Nezbytné kácení dřevin mimo les bude před zahájením akce projednáno a povoleno věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. B. Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu 15.06.2012 s následujícími podmínkami: 1. Znečištění vypouštěných odpadních vod z odlučovače lůehkých kapalin bude zjišťováno v četnosti 2 x ročně. 2. Výsledky rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod budou předávány vodoprávnímu úřadu písemnou formou v četnosti 1 x ročně, a to za každý kalendářní rok nejpozději k 15.2. následujícího roku.

[ Benešov ] [ Doprava ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>