Správní řízení

Kácení 3 ks habrů, 6 ks buků, 1 ks dubu v k.ú. Vlkovec

20.04.2011

Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiuny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti firmy OJGAR s.r.o., Křížová 1018/6, Praha 5 Smíchov, ze dne 7.3.2011, č.j. 00378/11/OÚ, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 3 habry a 3 buky na pozemku parc.č. 109/5, a 1 dub a 3 buky na pozemku parc.č. 218/4, vše v k.ú. Vlkovec bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov Při místním šetření bylo zjištěno, že se nejedná o buky jak uvádí žadatel, nýbrž o javor, habr a dub. Souhlasíme s pokácením habrů a buku č.1, s pokácením buku č. 2 a 3 nesouhlasíme, vzhledem k jejich dobrému zdravotnímu stavu. S pokácením suchého dubu objeveného při místním šetření taktéž souhlasíme. Rozhodnutí OÚ Chocerady: Obecní úřad Chocerady, jako orgán ochrany přírody rozhodl takto: A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin povoluje pokácení 3 ks habrů na pozemku 109/5, s obvodem kmene 108,108 a 110 cm 2 ks buků na pozemku parc.č. 109/5 s obvodem kmene 110,150 cm 2 ks dubů na pozemku 974, s obvodem kmene 110 a 130 cm 1 ks javoru a 1 ks habru na pozemku parc.č. 974 s obvodem kmene 130 a 130cm. B. Podle § 9 odst.1. zákona č. 114/1992 Sb. ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 6 ks listnatých stromů (dub, lípa, javor, buk) o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4 - 6 cm, které dosahují výšky mináimálně 15 m - ne zakrslé kulůtivary, na pozemku parc.č. 870/1 nebo 870 PK - ZE v k.ú. Vlkovec, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel je povinen zajistit následnou péči o bvysázené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).

[ Chocerady ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks břízy v k.ú. Kobylí

20.04.2011

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 9.3.2011 žádost paní Marty Vosátkové, nar. dne 25.4.1951, trv. bytem Hrubínova 1625, 256 01 Benešov, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 2 ks břízy, s obvodem kmene 135 cm 3 ks břízy, s obvodem kmene 115 cm 1 ks břízy, s obvodem kmene 160 cm 1 ks břízy, s obvodem kmene 145 cm 1 ks břízy, s obvodem kmene 110 cm 1 ks břízy, s obvodem kmene 120 cm tyto dřeviny se nachází na pozemku parc.č. 589/4, k.ú. kobylí, osada Vojslavice. Dne 16.3.2011 bylo zahájeno správní řízení. Vyjadření OS ČSOP Benešov Souhlasíme s pokácením 3 ks břízy (první tři u branky) na pozemku parc. č. 589/4 v katastrálním území Kobylí, osada Vojslavice s následující podmínkou: Na pozemku parc.č. 589/4 v kat. území Kobylí, osada Vojslavice bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 3 ks dubů (lípy, javorů, jasanů, buků) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Nesouhlasíme s pokácením všech ostatních bříz rostoucích na pozemku parc. č. 589/4 v kat. území Kobylí, osada Vojslavice. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví. V případě rapidního zhoršení jejich zdravotního stavu, je opět možné zahájit správní řízení. Rozhodnutí MěÚ Bystřice Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává paní Martě Vosátkové, nar. dne 25.4.1951, trv. bytem Hrubínova 1625, 256 01 Benešov, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 3 ks bříz - (první tři u branky) rostoucí na pozemku parc.č. 589/4, k.ú. Kobylí, osada Vojslavice za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno v době nejpozději do 30. dubna 2011, případě v další době vegetačního klidu tj. listopad 2011 - březen 2012 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví 4. dle § 9, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., bude provedena náhradní výsadba 3 ks listnatých dřevin, dosahujících výšky min. 15 m (např. lípa, dub, javor, jasan, buk). Tyto budou o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu 5 let. V případě úhynu bude provedena náhrada. Dřeviny bude vysazeny na pozemku parc.č. 589/4, popřípadě na jiném vhodném místě v k.ú. Kobylí. Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepovoluje paní Martě Vosátkové, nar. dne 25.4.1951, trv. bytem Hrubínova 1625, 256 01 Benešov, podle ustanovení § 8, odst.1, zákona č. 114/1992 Sb. kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 6 ks bříz (rostoucí dále od nemovitosti) rostoucí na pozemku parc.č. 589/4, k.ú. Kobylí, osada Vojslavice.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy malolisté v k.ú. Benešov u Prahy

20.04.2011

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděhjších předpisů obdržel dne: 10.3. 2011 pod č.j.: MUBN/16265/2011 žádost od pana Jiřího Svitáka, nar. 3.1.1947, Hráského 1637/3, 25601 Benešov u Prahy ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks lípa malolistá (Tilia coradata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 140 a 220 cm na pozemku parc.č. 4062/24 v k.ú. Benešov u Prahy. dne 18.3.2011 bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S pokácením stromů souhlasíme. Obě dřeviny vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nejsou perspektivní. Vynakládání prostředků pro jejich záchranu je z dlouhodobějšího hlediska zbytečné. Rozhodnutí MěÚ Benešov: Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004., správní řád ve znení pozdějších předpisů žadatelům: Jiří Sviták, nar. 3.1.1947, Hráského 1537/3, 256 01 Benešov, Marcela Svitáková, nar. 5.11.1965, Hráského 1537/3, 256 01 Benešov A) Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin povoluje pokácení stromů: 2 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného vy výšce 130 cm nad zemí 140 a 220 cm na pozemku parc.č. 4062/24 k.ú. Benešov u Prahy (první a čtvrtá lípa vpravo při pohledu od křižovatky cest v černém lese, s dutinami, vykloněné na hřiště) za těchto podmínek: 1) Kácení bude zabezpečováno tak, aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob. 2) Kácení bude provedeno v mimovegetačním období tj. od 1.11.2011 do 31.3.2012. B) Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedených dřevin náhradní výsadbu: 2 ks odrostků lípy o minimální výšce 150 cm na pozemku parc.č. 4062 k.ú. Benešov u Prahy na doplnění aleje v prostoru mezi hřištěm a komunikací za těchto podmínek: 1) Termín náhradní výsadby je určen nejpozději do 30.6.2012. 2) Stromy budou upevněny ke kůlu nebo zabezpečeny trojnožkou. 3) O vysázené dřeviny bude pečováno minimálně po dobu 5 let (zálůivka, nahrazení v případě úhynu). 4) Splnění náhradní výsadby bude do 14 dnů od provedení ohlášeno MěÚ Benešov, OŽP.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks akátu a 3 ks javoru v k.ú. Kobylí

20.04.2011

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 23.2.2011 žádost pana Bohumila Hovorky, nar. dne 7.10.1960, trv. bytem Kobylí 2, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 3 ks akátu, s obvodem kmene 215, 220, 230 cm 3 ks javoru, s obvodem kmene 120, 120, 115 cm tyto dřeviny se nachází na pozemku parc.č. 113, v k.ú. Kobylí. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov Souhlasíme s pokácením 1 ks akátu a 3 ks javorů (trojkmen) na pozemku parc. č. 113 v katastrálním území Kobylí (stromy rostoucí blíže nemovitosti č.p. 22) s následující podmínkou: Na pozemcích majitele stromů, v kat. území Kobylí, bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 4 ks dubů (lípy, javorů, jasanů, buků) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Nesouhlasíme s pokácením 2 ks akátu rostoucích na pozemku parc. č. 113 v kat. území Kobylí. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví. V případě rapidního zhoršení jejich zdravotního stavu, je opět možné zahájit správní řízení. Rozhodnutí MěÚ Bystřice Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává panu Bohumilu Hovorkovi, nar. dne 7.10.1960, Kobylí 2, 257 51 Bystřice, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 1 ks akátu - s obvodem kmene 230 cm, 3 ks javoru - s obvodem kmene 120, 120, 115 cm rostoucí na pozemku parc.č. 113, k.ú. Kobylí za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno v době nejpozději do 30. dubna 2011, případě v další době vegetačního klidu tj. listopad 2011 - březen 2012 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví 4. dle § 9, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., bude provedena náhradní výsadba 4 ks listnatých dřevin, dosahujících výšky miín. 15 m (např. lípa, dub, javor, jasan, buk). Tyto budou o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu 5 let. V případě úhynu bude provedena náhrada. Dřeviny bude vysazeny na pozemku parc.č. 113, popřípadě na jiném vhodném místě v k.ú. Kobylí. Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepovoluje panu Bohumilu Hovorkovi, nar. dne 7.10.1960, Kobylí 2, 257 51 Bystřice, podle ustanovení § 8, odst.1, zákona č. 114/1992 Sb. kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 2 ks akátu - s obvodem kmene 215, 220 cm (rostoucí dále od nemovitosti) rostoucí na pozemku parc.č. 113, k.ú. Kobylí.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Bystřice

20.04.2011

MěÚ Bystřice, obdržel dne 30.3.2011 žádost města Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČO: 00231525, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 1 ks lípy - s obvodem kmene 150 cm Tyto dřeviny se nachází na pozemku parc.č. 102/3, v k.ú. Bystřice u Benešova. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks lípy (hniloba, prasklina, nebezpečná) souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemku města bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 1 ks dubu (lípy, javoru, jasanu, buku) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, který dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí MěÚ Bystřice Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Městu Bystřice, IČO: 231525, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 1 ks lípy s obvodem kmene 150 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 102/3, k.ú. Bystřice u Benešova za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno do 30. dubna 2011, případě v další době vegetačního klidu tj. listopad 2011 - březen 2012 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví 4. dle § 9, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., bude provedena náhradní výsadba, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude v celkovém počtu 1 ks. Výsadba bude provedena z u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, javor, jasan, buk). o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ně pečováno po dobu 5 let. V případě úhynu bude provedena náhrada. Dřevina bude vysazena na vhodném místě v k.ú. Bystřice u Benešova.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy

14.04.2011

Dne 7.3.2011 obdržel Obecní úřad Pravonín žádost od Jiřího Šprincla, bytem Karhule 2, 257 08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 1 ks břízy. Dne 7.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 1 ks břízy souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemcích vlastníka bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 5 ks dubů (lípy, javorů, jasanů, buků) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí OÚ Pravonín Obecní úřad Pravonín, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti Obce Pravonín 156, 257 09, č.j. 6/2011/228, povoluje Jiřímu Šprinclovi, bytem Karhule 2, 257 08 Načeradec kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu od 1.11.2010 do 30.4.2011 a v rozsahu 1 ks břízy na pozemcích k.ú. Křížov p. Blaníkem, osada Karhule, parc.č. 963/2 a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu 1 ks lípy na pozemku k.ú. Křížov pod Blaníkem, osada Karhule, parc.č. 963/2 včetně následné péče o ně po dobu tří let. Odůvodnění týkající se náhradní výsadby: Dodávame, že opatření ČSOP Vlašim - provedení náhradní výsadby, již bylo majitelem pozemku provedeno a to v daleko větším rozsahu, než bylo stanoveno. Tím chci podotknout, že zeleň v této lokalitě rozhodně neubude, ale naopak jí několikanásobně přibude.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks olše, 2 ks jasanu, 3 ks javoru a 2 ks vrby v k.ú. Mlékovice

14.04.2011

Dne 14.3.2011 obdržel Městský úřad Neveklov žádost od pana Josefa žaby, bytem Bobkova 777, Praha 9 ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les (3 ks olše, 2 ks jasanu, 3 ks javoru, 2 ks vrby) na pozemku parc.č. 2644/1, v k.ú. Mlékovice u Neveklova. Dne 15.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Nesouhlasíme s pokácením stromů uvedených ve správním řízení a to 3 ks olše, 2 ks jasanu a 3 ks javoru rostoucích na pozemku parc. č. 2644/1 v kat. území Mlékovice u Neveklova. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene. V místě větvení není viditelná žádná prasklina. Stejně tak, nesouhlasíme s pokácením jiné olše, jasanu, které mají obvod větší jak 80 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o břehový porost, souhlasíme pouze s probírkou dřevin (navržené ke kácení jsou již označeny). Pokud se jedná o odstranění dřevin rostoucích ve svazku, bude ve svazku odstraněno maximálně 50 % dřevin, jejichž obvod je menší než 80 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí. Probírka bude provedena tak, že vzniklé mezery mezi stromy respektive rozestupy mezi stromy nebudou větší jak 8 m. S pokácením 2 ks vrby na pozemku parc. č. 2644/1 v katastrálním území Mlékovice u Neveklova souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemku parc.č. 2644/1, v katastrálním území Mlékovice u Neveklova bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 3 ks jasanů, nebo olše (do míst, kde vlivem probírky vzniknou větší mezery) o min. velikosti 150 cm, nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou proti okusu zvěří a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí MěÚ Neveklov: Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p. Josefa Žaby, bytem Bobkova 777, Praha 9 ze dne 14. března 2011 o vydání povolení k pokácení 10 ks stromů, (3 ks olše, 2 ks jasanu, 3 ks javoru a 2 ks vrby o obvodu kmene nad 80 cm) na pozemku p.č. 2644/1 v k.ú. Mlékovice u Neveklova, jehož je vlastníkem. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle § 67 zák. č. 500/2004, správní řád, ve znění platných předpisů Městský úřad v Neveklově povoluje Josefu Žabovi, nar. 3.6.1952, bytem Bobkova 777, Praha 9 pokácení dřevin rostoucích mimo les a to 2 ks stromů (vrb o obvodu kmene nad 80 cm) na pozemku parc.č. 2644/1 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. A ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 3 ks vhodných dřevin, původního (domácího) druhu na pozemku parc.č. 2644/1 v .k.ú. Mlékovice u Neveklova. Nařízena je olše nebo jasan.

[ Mlékovice u Neveklova ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Bystřice u Prahy

13.04.2011

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 24.1.2011 žádost pana Petra Šacha, nar. dne 2.2.1958, trv. bytem Karla Nového 162, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 2 ks lip, s obvodem kmene 155 - 160 cm. Tyto dřeviny se nachází na pozemku parc.č. 1213/1, k.ú. Bystřice u Benešova. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením dřevin rostoucích mimo les a to 2 ks lípy na pozemku parc. č. 1213/1, v k.ú. Bystřice u Benešova nesouhlasíme. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby. Rozhodnutí MěÚ Bystřice u Benešova: Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává panu Petru Šachovi, nar. dne 2.2.1958, trv. bytem Karla Nového 162, 257 51 Bystřice, který je účastníkem řízení dle § 27, zákona 500/2004 Sb., podle ustanovení § 8, odst.1, zákona č. 114/1992 Sb., povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 2 ks lip s obvodem kmene 155-160 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1213/1, k.ú. Bystřice u Benešova za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. listopad 2011 - březen 2012 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví 4. dle § 9, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., bude provedena náhradní výsadba, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude v celkovém počtu 4 ks. Výsadba bude provedena z u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, javor, apod. - žádné kultivary), o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu 5 let. V případě úhynu bude provedena náhrada. Na pozemku parc.č. 1213/1, k.ú. Bystřice u Benešova bude provedena výsadba 1 ks lípy, další 3 ks dřevin budou vysázeny na vhodném pozemku v k.ú. Bystřice u Benešova. Odvolání OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí MěÚ Bystřice Č.j.: ŽP/141-4/11 ve věci povolení kácení 2 ks lípy na pozemku parc. č. 1213/1, v k.ú. Bystřice u Benešova. V rámci správního řízení vedeného MěÚ Bystřice jsme nesouhlasili s kácením uvedených stromů a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním: Jedná se o zdravé perspektivní stromy, které jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků poškození kmene či koruny. Při místním šetření nebyla zjištěna ani žádná viditelná hniloba na bázi kmene nebo v paždí větvení hlavních kosterních kmenů. Důvodem k pokácení stromů je plánovaná výstavba, což u takto perspektivních jedinců nepovažujeme za dostatečný důvod k jejich pokácení. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví a případné instalování volné bezpečnostní vazby v korunách stromů. Zároveň podotýkáme, že podle § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, se vydává povolení ke kácení dřevin jen ze závažného důvodu po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. V tomto případě neshledáváme žádný závažný důvod pro vydání povolení ke kácení těchto dvou stromů.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks dubů v k.ú. Bystřice

8.04.2011

Městský úřad Bystřice obdržel dne 8.12.2010 žádost pana Ing. Ondřeje Zahradníčka nar. 23.3.1978, trv. bytem Hrubínova 1833, 256 01 Benešov o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (6 ks dubů, obvody kmene 110, 120, 180, 230, 230, 235 cm) na pozemku p.č. 88 v k.ú. Jírovice. Vzhledem k tomu, že v žádosti chyběly údaje nezbytné pro zahájení řízení, Městský úřad Bystřice dne 27.12.2010 usnesením dle § 64, zákona č. 500/2004 Sb. přerušil řízení na dobu, kdy budou potřebné údaje doplněny. Nedostatky byly odstraněny dne 2.3.2011. Dne 7.3.2011 bylo opět zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením 3 ks dubů (obvody kmene 110 cm, 120 cm, 180 cm) na pozemku parc.č. 88 v katastrálním území Jírovice. Tyto stromy krní pod vzrostlými duby o obvodech kmene 230cm, 230 cm a 235 cm, v 1,3 m nad zemí. Zbytečně vzrostlým dubům konkurují, jejich odborným odstraněním (tak, aby nedošlo k poškození korun vzrostlých dubů) podpoříme další růst vzrostlých dubů. Nesouhlasíme tedy s pokácením 3 ks vzrostlých dubů (o obvodech kmene 230 cm, 230 cm, 235 cm) v 1,3 m nad zemí. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření korun u všech vzrostlých dubů v podobě odstranění suchých větví a odborné prosvětlení korun. Za pokácené stromy nevyžadujeme náhradní výsadbu. Rozhodnutí MěÚ Bystřice: Městský úřad Bystřice povoluje kácení stromů rostoucích mimo les, a to 3 ks dubů, s obvodem kmene 110, 120, 180 cm rostoucích na pozemku parc.č. 88, v k.ú. Jírovice. za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno v době vegetačního klidu listopad 2011 - březen 2012, 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce, 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví Městský úřad Bystřice nepovoluje panu Ing. Ondřeji Zahradníčkovi, nar. dne 23.3.1978, trv. bytem Hrubínova 1833, 256 01 Benešov, kácení dřevin rostoucích mimo les, a to: 3 ks dubů - s obvodem kmene 230, 230, 235 cm rostoucí na pozemku parc.č. 88, v k.ú. Jírovice.

[ Jírovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení břehových porostů v k.ú. Bolina

8.04.2011

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje že na základě žádosti od pana Rudolfa Kučery, bytem: Zdislavice 124, Zdislavice 25764, ze dne 8.3.2011 č.j. ZIP 6203/11-246/2011 CeJ ve věci povolení kácení břehových porostů (67 ks olše a 5 ks vrby) u rybníka Skalkov, které rostou na pozemku parc.č. 1025 v k.ú. Bolina. Žádost byla odůvodněna plánovanou revitalizací, opravou a odbahňováním rybníka Skalkov. Bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Vlašim

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>