Správní řízení

Kácení 5 ks ovocných stromů

1.04.2011

Obecní úřad Heřmaničky, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1,písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Elmoz Czech, s.r.o., Popovice 76, 257 01 Postupice ze dne 13.3.2011 č.j. 52/2011 ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 200/2004 Sb., správní řád. OS ČSOP Benešov: se po přezkoumání celé kauzy ke správnímu řízení nehlásí. Jedná se totiž o kácení 5 ks ovocných dřevin rostoucích u komunikace. Z 5ti ovocných stromů spadá pod zákon o ochraně přírody a krajiny pouze jeden strom, který má obvod ve výšce 1,3 m nad zemí 90 cm. Ostatní dřeviny mají obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 77, 50, 78, 71 cm.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks olše v k.ú. Městečko u Chotýšan

31.03.2011

Dne 11.3.2011 obdržel Obecní úřad v Chotýšanech žádost od pana Ing. Romana Marsy, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 2 ks olše na pozemku p.č. 136/47 v k.ú. Městečko u Chotýšan. Dne 15.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 2 ks olší na pozemku parc.č. 136/47 v k.ú. Městečko u Chotýšan nesouhlasíme. Tyto stromy jsou ještě v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví. Rozhodnutí OÚ Chotýšany: Obecní úřad v Chotýšanech, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost pana Ing. Romana Marsy, bytem Na Hrádku 100, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ze dne 11.3.2011 o vydání povolení k pokácení 2 ks dřevin - olší. Stromy rostou na pozemku parc.č. 136/47 v k.ú. Městečko u Chotýšan. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle § 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění platných předpisů Obecní úřad v Chotýšanech nepovoluje Ing. Romanu Marsovi, bytem Na Hrádku 100, 278 01 Kralupy nad Vltavou pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin - olší na pozemku parc.č. 136/47 v k.ú. Městečko u Chotýšan. Odůvodnění: Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větví nemají viditelnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 11 ks topolů v k.ú. Bystřice u Benešova

31.03.2011

Dne 7.3.2011 obdržel Městský úřad Bystřice žádost společnosti Líšno a.s., IČO:47534664, konopiště 24, 256 01 Benešov, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (11 ks topolů) v k.ú. Bystřice u Benešova. Dne 10.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 1038/2 v katastrálním území Bystřice u Benešova souhlasíme s následující podmínkou: Ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 10 ks dubů (jasanů, jilmů) o min. velikosti 150 cm, nebo o šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí MěÚ Bystřice Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vadává společnosti Líšno a.s., IČO:47534664, Konopiště 24, 256 01 Benešov, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 11 ks topolů s obvodem kmene 180 -220 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1038/2, v k.ú. Bystřice u Benešova za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno do 17.4.2011, popřípadě v další době vegetačního klidu, tj. listopad 2011- březen 2012 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví 4. dle § 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., bude provedena náhradní výsadba, jako kompenzace ekologické újmy. Náhrada bude provedena v počtu 10 ks dubů (či jasanů, jilmů), na pozemku parc.č. 1038/2 v k.ú. Bystřice u Benešova. O nově vysázené dřeviny bude pečováno po dobu 5 let a v případě úhynu bude provedena náhrada.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Hnojiště Tichonice v k.ú. Tichonice

28.03.2011

Dne 16.3. 2011 podala společnost Zemědělské družstvo vlastníků Veselka, Psáře č.p. 67, 258 01 Vlašim, IČ: 47048158 žádost na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu pod názvem: "Hnojiště Tichonice" na pozemku: (dle PK) pozemková parcela číslo 306/2 v katastrálním území Tichonice. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odstavec 1 a §112 odstavec 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům, známým účastníkům řízení a veřejnosti. Současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den 26.dubna 2011 (úterý) v 9:00 hod se schůzkou pozvaných v budově MěÚ Vlašim, odbor výstavby a ÚP, kancl.č.dv.206 C. Vyjádření OS ČSOP Benešov S plánovanou výstavbou „Hnojiště Tichonice“, na pozemku (dle PK) pozemková parcela číslo 306/2 v k.ú. Tichonice souhlasíme s následující podmínkou: Z hnojiště bude zabezpečen únik močůvky a kontaminovaných vod (dešťových vod).

[ Tichonice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Bukovany

28.03.2011

Obecní úřad Bukovany jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti obce Bukovany 154 ze dne 23.3.2011 č.j. 202/2011 ve věci povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks bříza na pozemku 4268/1 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Bukovany jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením dne 4.4.2011 v 8:00 hod na pozemku 4268/1 v Bukovanech. Dne 23.3.2011 bylo tedy zahájenop správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Beněšov:

[ Bukovany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vlašim - Domašín - kanalizace, vodovod

28.03.2011

Dne 18.3. 2011 podalo Město Vlašim, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 Vlašim, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: "Vlašim - Domašín - kanalizace, vodovod" na pozemku: pozemková parcela číslo 374/1, 418/6, 2309, 2322/1, 2453, 423, 435, 417/5, st. parc.č. 331, PK parc.č. 436/1 v katastrálním území Vlašim, stavební parcela č. 126, 91, 1/11, 1018, PK parc.č.171, 189/9, 2059/4, 187 díl 2, 188, pozemková parcela číslo 24/6, 35, 36/1, 70/1, 169/1, 170/1, 170/19, 170/20, 190/2, 200/7, 1571/1, 1571/2, 1571/20, 1571/22, 1577/4, 1581, 1582/1, 1585/3, 1595/2, 1616/3, 1616/42, 1637/4, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2023/6, 2023/9, 2023/10, 2024, 2025, 2027, 2029/2, 2029/6, 2031, 2042/3, 2047/2, 2053/1, 2054/1, 2058, 2059/1, 2059/10, 2059/11, 2061, 2076, 2077/1, 2078/1, 2148, 2159, 2322/18, 2454, 2455, 1573, 76, 74, 77, 83/3, 83/2, 91, 94, 97, 101, 106, 109, 114, 116, 1619/4, 119/1, 1619/6, 122, 1620/3, 1619/2, 1620/2, 1620/1, 139, 141/1, 1586/2, 1588, 1589, 176/22, 44, 42/4, 46, 51, 1559, 1555, 56, 59, 60, 62, 63/2, 1571/21, 2029/1, 2048/1, 2029/3, 70/2 v katastrálním území Domašín. Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22. dubna 2011 (pátek) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302 v přízemí. Vyjádření OS ČSOP Benešov S umístěním stavby „Vlašim-Domašín kanalizace a vodovod“ souhlasíme s následujícími podmínkami: Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Vlašim ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 14 bříz

28.03.2011

Dne 7.3.2011 obdržel Obecní úřad Olbramovice žádost od DZV NOVA, a.s., K Nesvačilům 492, 257 51 Bystřice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 14 bříz na pozemku p.č. 3/8 v k.ú. Olbramovice u Votic. Dne 8.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením 4., 5. a 7. stromu (břízy) rostoucích v áleji. Tyto břízy jsou poškozené, jejich odstraněním jen prospějeme dalšímu růstu ostatních bříz v áleji. S pokácením ostatních bříz v áleji nesouhlasíme. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. V místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Stromy rostou v áleji, prosperují a jsou perspektivní. Rozhodnutí Obecního úřadu Olbramovice Obecní úřad Olbramovice, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě žádosti doručené dne 8.3.2011 a provedeného řízení vedeného podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává rozhodnutí, kterým se účastníku řízení DZV NOVA, a.s. K Nesvačilům 492, 257 51 Bystřice A) povoluje po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pokácení 3 bříz (jedná se o stromy v rostoucí áleji, počínaje od vchodových vrat do areálu DZV NOVA a.s., středisko Olbramovice - se povoluje pokácení břízy v pořadí 4,5 a 7) rostoucí na pozemku parc.č. 3/8 v k.ú. Olbramovice u Votic. B) nepovoluje, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin dle ustanovení § 8 odst.1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pokácení ostatních bříz v této áleji na pozemku parc.č. 3/8 v k.ú. Olbramovice u Votic.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 7ks hrušky, 1 ks švestky, odstranění suchých větví

28.03.2011

Dne 31.1.2011 obdržel Městský úřad v Pyšelích žádost pana Milana Waldsteina, jednatele firmy Patulla, s.r.o., Zlenická 1051/29, Praha 10, kterého zastupuje Mgr. Martin Zaradička o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 853/1 a 853/12 v k.ú. Pyšely. Dne 21.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřevin rostoucích mimo les a odstraněním suchých, ulámaných větví na vrbách na pozemcích parc.č. 853/1 a 853/12, v kat. území Pyšely souhlasíme bez dalších podmínek. Rozhodnutí Městského úřadu Pyšely Městský úřad v Pyšelích, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost firmy PATULLA, s.r.o. Zleniícká 1051/29, Praha 10, zastoupené Mgr. Martinem Zaradičkou, Pyšely, Čtyřkolská 334, o povolení kácení ovocných stromů na poz. parc.č. 853/1 a 853/12 a odstranění ulámaných a suchých větví na vrbách lemujících potok k rybníku Prádlo a v jeho ústí. Po provedeném správním řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) povoluje kácení 7 ks hrušeň, 2 ks višeň, 1 ks jabloň, 1 suchý stromek a odborný prořez břehového porostu na vodoteči - přítok rybníka Prádlo.

[ Pyšely ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy

28.03.2011

Obecní úřad Chlístov obdržel dne 28.2.2011 žádost pana Jiřího Šindlera, bytem Racek 38, 256 01 Benešov o povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks lípy na pozemku p.č. 98/4 v k.ú. Chlístov. Dne 9.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 1 ks lípy (vyhnilá, dutá, nebezpečná) souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemcích vlastníka bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 1 ks dubu (lípy, javoru, jasanu, buku) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, který dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dne 15.3.2011 se zároveň vzdáváme práva na odvolání, k urychlení celé věci. Rozhodnutí obecního úřadu Chlístov Obecní úřad Chlístov, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti pana Jiřího Šindlera ze dne 28.2.2011, účastníkům řízení: Jiřímu Šindlerovi, bytem Racek 38, 256 01 Chlístov, povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu bez určení termínu - jedná se o havarijní stav - v rozsahu: 1 ks lípy na pozemku v k.ú Clístov, parc.č. 98/4 a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu 1 ks dubu (lípy, jasanu, javoru, buku) o minimální velikosti 150 cm nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, který dosrůstá výšky minimálně 15 m, na pozemku v k.ú. Clístov, parc.č. 98/4. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let.

[ Chlístov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks lípy

28.03.2011

Obecní úřad Chlístov obdržel dne 28.2.2011 doplněnou žádost paní Jany Strakové, bytem Racek 5, 256 01 Benešov o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a to 4 ks lípy na pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Chlístov. Dne 9.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 2 ks lípy (stromy o obvodech kmene 198 cm a 156 cm, v přiložené mapce k žádosti jsou označeny čísly 4 a 2) souhlasíme s následující podmínkou: Na pozemcích vlastníka bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 2 ks dubu (lípy, javoru, jasanu, buku) o min. velikosti 150 cm, nebo o minimální šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Nesouhlasíme s pokácením 2 ks lípy (stromy o obvodech kmene 235 cm a 253 cm, v přiložené mapce k žádosti jsou označeny čísly 1 a 3). Tyto stromy jsou ještě v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hnilob na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Doporučujeme též odlehčení (snížení max. o 1/3) koruny zejména na části, která se naklání nad nemovitost. Stromy je možné po těchto zásazích dále sledovat a v případě rapidního zhoršení zdravotního stavu opět zahájit správní řízení. Rozhodnutí obecního úřadu Chlístov Obecní úřad Chlístov, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti paní Jany Strakové ze dne 7.2.2011 a doplněním ze dne 28.2.2011, účastníkům řízení: janě Strakové, bytem Racek 5, 256 01 Chlístov, povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu od 1.11.2011 do 31.3.2012 a v rozsahu: 2 ks lípy na pozemku v k.ú Clístov, parc.č. 676/1m jedná se o dřeviny na mapce přiložené k žádosti označené čísly 2 a 4 o obvodech kmene 198 cm a 156 cm, a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu 2 ks dubu (lípy, jasanu, javoru, buku) na pozemku v k.ú. Clístov, parc.č. 676/1. Tyto dřeviny musí mít minimáloní velikost 150 cm nebo minimální šířku kmínku 4-6 cm a musí dorůstat výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let. nepovoluje kácení dřevin rostoucích mimo les 2 ks lípy na pozemku parc.č. 676/1 v k.ú. Chlístov, jedná se o dřeviny na mapce označené čísly 1 a 3 o obvodech kmene 235 cm a 253 cm.

[ Chlístov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>