Správní řízení

Kácení 1 ks jívy a 1 ks břízy

28.03.2011

Úřad městyse Čechtice dne 2.3.2011 zahajil správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 1 ks jívy a 1 ks břízy rostoucích na pozemcích p.č. 1105/2 a 152/4 v k.ú. Čechtice. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením 1 ks jívy na pozemku parc.č. 1105/2 v k.ú. Čechtice souhlasíme bez dalších podmínek. S pokácením 1 ks břízy na pozemku parc.č. 152/4 v k.ú. Čechtice nesouhlasíme. Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Rozhodnutí městyse Čechtice Úřad městyse čechtice, jako orgán ochrany přírody podle § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o pokácení 1 ks jívy, které stojí na pozemku parc.č. 1105/2 v Čechticích. A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin úřad městyse v Čechticích povoluje pokácení 1 ks jívy na pozemku parc.č. 1105/2 v katastrálním území Čechtice. B. Úřad městyse Čechtice podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu 1 ks listnatých dřevin na vlastním pozemku. Termín náhradní výsadby je stanoven do 30.4.2012. Žadatel zajistí následnou péči o vysázané dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Úřad městyse Čechtice nejpozději do 14 dní od její realizace.

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks Břízy v k.ú. Benešov

23.03.2011

Dne 28.2.2011 obdržel Městský úřad Benešov žádost od Města Benešov, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešovm IČ: 00231401 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 1 ks břízy na pozemku parc.č. 462 v k.ú. Benešov u Prahy (strom na zahradě MŠ Táborská). Dne 2.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřeviny rostoucí mimo les a to 1 ks břízy souhlasíme s následující podmínkou: Na stejném pozemku, kde se bude provádět kácení, bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 1 ks dubu, javoru o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, který dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar listnaté dřeviny. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí Městského úřadu Benešov Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů žadateli: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ: 002 31 401 a) Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin povoluje pokácení stromu 1 ks bříza bradavičnatá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 130 cm na pozemku parc.č. 462 k.ú. Benešov u Prahy. b) podle §9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedené dřeviny náhradní výsadbu: 1 ks odrostku dubu nebo javoru o minimální výšce 150 cm velikostní kategorie 12/14 či 14/16 na pozemku parc.č. 462 v k.ú. Benešov u Prahy.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks třešně, 2 ks borovice, 22 ks smrků, 7 ks dubů, 3 ks břízy, 4 ks vrby

21.03.2011

Dne 9.2.2011 obdržel Městský úřad Bystřice žádost od společnosti Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov - IČO: 46356142 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Líšno. Dne 22.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením těchto dřevin rostoucích mimo les, 1 ks třešně, 2 ks borovice, 22 ks smrků, 1 ks barvou označeného dubu, 2 ks barvou označených bříz a 4 ks vrb na pozemku parc.č. 170/1, v kat. území Líšno. Nesouhlasíme s pokácením těchto dřevin rostoucích mimo les 6 ks dubů (nejsou označeny) a 1 ks břízy (není označena). Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez viditelných hnilob na bázi kmene a nebrání navrhované výstavbě. Doporučujeme u nich odstranění suchých větví. V areálu firmy Mydlářka a.s., v k.ú. Líšno, bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 7 ks lípy (nebo dubu, javoru, jasanu) o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary listnatých stromů. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Rozhodnutí Městského úřadu Bystřice Městský úřad Bystřice jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 460/2004 Sb., na základě správního řízení vedeného dle zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává společnosti Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČO: 463 56142, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, a to 1 ks třešně - s obvodem kmene 100 cm, 2 ks borovice - s obvodem kmene 110 cm, 20 ks smrků - s obvodem kmene do 15 cm, 2 ks smrků - s obvodem kmene 105 cm, 1 ks dubu - s obvodem kmene 130 cm (označen barvou), 2 ks bříz - s obvodem kmene 110 cm (označeny barvou), 4 ks vrb - s obvodem kmene 115 cm rostoucích na pozemku parc.č. 170/1, k.ú. Líšno za těchto podmínek: 1. kácení bude provedeno v době nejpozději do 15. dubna, popřípadě v další době vegetačního klidu, tj. listopad 2011 - březen 2012. 2. budou dodržena pravidla bezpečnosti práce, 3. v okolí bude proveden úklid od zbytků dřevin a větví, 4. dle § 9, odst.1, zákona č. 114/1992 Sb.,k bude provedena náhradní výsadba 7 ks listnatých dřevin, dosahujících výšky min. 15 m (např. lípa, dub, javor, jasan). Tyto budou o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, jako kompenzace ekologické újmy. Náhrada bude provedena v areálu firmy Mydlářka a.s... Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dále Městský úřad Bystřice nepovoluje společnosti Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov, IČO: 463 56142, podle ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 6 ks dubů - s obvodem kmene 130 cm (neoznačeny barvou), 1 ks břízy - s obvodem kmene 110 cm (neoznačeny barvou) rostoucí na pozemku parc.č. 170/1, k.ú. Líšno.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Prozatím bez kauzy

21.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Benešov ] [ Zeleň ostatní ]
 

Prozatím bez kauzy

21.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Benešov ] [ MVE, ostatní energetika ]
 

Výstavba rybníka Na Návozích v k.ú. Teplýšovice

18.03.2011

OVH/1936/2011/VEL
MěÚ Benešov - odbor ŽP obdržel 2.2.2011 od Františka Laštovky (nar. 15.5.1979), trvale bytem Teplýšovice 70, 256 01 Benešov, kterého na základě udělené plné moci zastupuje ůprávnická osoba - 3e-Projektování ekologických staveb, s.r.o., se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ: 261 12 396 žádost o stavební povolení k vodním dílům - "Výstavba rybníka Na Návozích" na pozemcích ve zjednodušené evidenci (PK) p.č. 1017 a 1027 v k.ú. Teplýšovice a o vydání souvisejícího povolení k nakládání s vodami - vzdouvání, akumulace povrchové vody. Na výše uvedenou stavbu bylo vydánoí MěÚ Benešov - odborem výstavby a ÚP rozhodnutí č.j. MUBN/80316/2010/VÝST z 29.12.2010, které nabylo právní moci 19.1.2011. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Záměrem projektu je výstavba průtočného rybníka a nevypustitelné tůně. Vyjádření OS ČSOP Benešov k vodoprávnímu řízení: S umístěním stavby „Výstavba rybníka Na Návozích“ na pozemcích ve zjednodušené evidenci (PK) p.č. 1017 a 1027 v k.ú. Teplýšovice souhlasíme s následujícími podmínkami: -Požadujeme ozelenění hráze a okolí rybníka (výsadba dubů na hrázi). -Požadujeme výsadbu olší a vrb v zamýšlené litorální zóně. -Vzhledem k tomu, že terénním průzkumem byl v předmětné lokalitě zjištěn skokan hnědý,požadujeme vybudování neprůtočné tůně o velikosti 40 m2.

[ Teplýšovice ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Obnova rybníka Plužina - vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

18.03.2011

Dne 30.6.2010 požádali p. Jiří Bečvár, nar. 2.9.1965, Radíč 11, 257 89 Heřmaničky a pí Hana Bečvárová, nar. 21.5.1969, Radíč 11, 257 89 Heřmaničky u Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče, o vydání stavebního povolení pro stavbu nazvanou podle projektové dokumentace "Obnova rybníka Plužina", kterou ve stupni DSP vypracovala spol. Jarmil Stach, HYDROEKO, Novohospodská 135, 256 01 Příbram, projektant Ing. Milena Schořovská, ČKAIT 0008619 a souvisejícího vydání povolení k nakládání s vodami. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 515/1 (PK 492) a částech parc.č. 495/1 a 1054/2 v kat. území Ješetice. Dnem podání návrhů byla zahájena vodoprávní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S umístěním stavby „Obnova rybníka Plužina“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Ješetice souhlasíme s následujícími podmínkami: -Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. -Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. -V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. -Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. -Požadujeme ozelenění okolí rybníka.

[ Votice ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Benešov ] [ Geologie ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Benešov ] [ Zemědělství, myslivost ]
 

Prozatím bez kauzy

17.03.2011

Prozatím bez kauzy

[ Benešov ] [ Územní plán, KPÚ ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>