Správní řízení

Provozně-manipulační řád rybník Roháč

15.07.2016

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 19499/2016/ŽP-Bu ze dne 13.7.2016 ve věci schválení manipulačně-provozního řádu rybníku Roháč, pozemky p.č. 1295/1 a 1662 v k.ú. Jankov.

Vyjádření: S vydáním povolení souhlasíme za podmínky, že manipulačně-provozní řád bude obsahovat následující ustanovení: V období mezi 15.3. a 30.8. každého roku je zakázáno vypuštění rybníka z důvodu zachování podmínek pro rozmnožování obojživelníků.

[ Jankov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Kácení lip Ratměřice

12.07.2016


Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 196/16/246/10 ze dne 28.6.2016 ve věci kácení dřevin na k.ú. Ratměřice, ppč. 1380.
 
Vyjádření: S kácením dřevin souhlasíme, požadujeme náhradní výsadbu 5 ks lip.

[ Ratměřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin Jankov

12.07.2016

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 423/2016 ze dne 24.6.2016 ve věci kácení dřevin na k.ú. Jankov.
 
V návaznosti na ústní jednání na místě potvrzujeme požadavek náhradní výsadby 10 ks lip.
 

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stavební povolení - chodník Lešany - Břežany

20.04.2016

[ Lešany ] [ Stavby, ostatní ]
 

Odvolání - kácení lípy v Býkovicích

13.04.2016

Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem č.j. MLPB-243/2016-163/2016
 
Odvoláváme se proti rozhodnutí Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem č.j. MLPB – 243/2016-163/2016, ze dne 24.3. 2016, ve věci povolení k pokácení lípy na pozemku p.č. 456/7, k.ú. Býkovice a trváme nadále na nesouhlasu s pokácením vyjádřeném v našem stanovisku č.j.: 132–1189/16 ze dne 8. 3. 2016, které bylo zasláno na Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem.
Jedná se o poměrně mladý strom, odhadovaného stáří cca 60-80 let. Strom je v dobrém zdravotním stavu, je vitální, s malým množstvím suchých větví v koruně. Koruna i kmen jsou bez výrazného vizuálního poškození.  Strom je dominantou návsi v Býkovicích.

Důvodem k pokácení je podle odůvodnění rozhodnutí fakt, že lípa roste na okraji pozemku a zasahuje kmenem do plotu sousedního pozemku. Správní orgán se odvolává na nový občanský zákoník, který nedoporučuje sázet stromy k hranici pozemku, aby nedocházelo ke sporům mezi vlastníky. A proto navrhuje lípu pokácet. Doslova je zde napsáno: „Pokácením stromu bude tento spor vyřešen“. Pomineme-li cynickost tohoto vyjádření, nelze než doufat, že podobný princip nebude uplatňován např. i u staveb na hranici pozemků. Ty by podle stejné rovnice měly být zřejmě zbourány.

V odůvodnění rozhodnutí není uveden skutečný důvod pokácení, který uvedl vlastník sousední parcely, a iniciátor správního řízení,  při ústním jednání. Skutečným důvodem totiž není, že  lípa roste v plotu v těsné blízkosti vjezdových vrat. Skutečným důvodem je prodej sousední nemovitosti a  podmínka budoucího majitele, že se prodej uskuteční pouze v případě, že bude lípa pokácena. Není tedy naplněna litera zákona, podle které lze strom pokácet pouze ze závažných důvodů. A to v tomto případě nenastalo. U lípy stačí provést zdravotní řez koruny a v místě jejího styku s plotem vynechat část podezdívky. A na návsi v Býkovicích zůstane zachovaný perspektivní dominantní strom.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odvolání - kácení lípy v Mrkvové Lhotě

13.04.2016

Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem č.j. MLPB-244/2016-160/2016
 
Odvoláváme se proti rozhodnutí Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem č.j. MLPB-244/2016-160/2016, ze dne 24. 3. 2016, ve věci povolení k pokácení lípy na pozemku p.č. 762, k.ú. Světlá pod Blaníkem a trváme nadále na svém stanovisku č.j. 132–1190/16 ze dne 8. 3. 2016.

Lípa roste v blízkosti stodoly a je součástí řady několika podobně starých stromů.  V rámci CHKO patří do skupiny nejstarších  stromů s odhadovaným stářím minimálně 150 let a více.  Její hodnota je dle metodiky AOPK vyšší než 500 tis. Kč (spíše více než 700 tisíc).  Jedná se tedy o strom, který patří spíše do kategorie „památný strom“ než strom ke kácení.

Souhlasíme se správním orgánem, že strom může být  v současné době vzhledem k dlouhodobé absenci údržby a k  umístění v těsné blízkosti sídla nebezpečný. Nesouhlasíme ale s tím, že jediným řešením je jeho pokácení.

Lípa je typickým příkladem starého stromu mimořádné hodnoty, u kterého je třeba provést odborný arboristický zásah, který zajistí její dlouhodobé udržení na stanovišti. Lípa je totiž, spolu s okolními stromy, nejen výraznou krajinnou dominantou, ale rovněž lze předpokládat, že je vzhledem ke svému stáří zároveň biotopem ohrožených druhů saproxylického hmyzu. S jejím pokácením by tak pravděpodobně došlo i k likvidaci biotopu ohrožených druhů.

Navrhujeme proto provést radikálnější obvodový řez koruny a zároveň zdravotní řez. Spolu s tím lze vzhledem k blízkosti budovy přistoupit i ke statickému zajištění koruny. Co se týká poškození přilehlé stodoly kořenovým systémem, tak nelze předpokládat, že by takto starý strom ještě výrazně rozvíjel svůj kořenový systém a dále tak narušoval stodolu.

Závěrem musíme konstatovat, že navržená náhradní výsadba 10 ks ovocných stromů nemůže nikdy pokácenou lípu nahradit nejen vzrůstem a krajinotvornou hodnotou, ale ani rozsahem biotopu saproxylického hmyzu. Ovocné stromy mají navíc několikanásobně nižší životnost. Požadavek na náhradní výsadbu tak nesplňuje ustanovení § 9, odst. 1 zákona 114/1992 Sb. který stanoví, že náhradní výsadba má být přiměřená ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rozhodnutí - kácení jasanu v k.ú. Neveklov

11.04.2016

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rozhodnutí - kácení lípy v k.ú. Týnec nad Sázavou

11.04.2016

[ nová obec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stavební řízení - chodník Lešany - Břežany

11.04.2016

Přihláška a vyjádření ke stavbě
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j MUBN/1912/2016/VÝST ze dne ve věci povolení stavby „Chodník podél silnice III/1065 Lešany - Břežany“.
 
S umístěním stavby souhlasíme, ale upozorňujeme na to, že část trasy je v blízkosti vzrostlých stromů a je proto nutné dodržet následující podmínky, aby nedošlo k poškození stromů nebo jejich kořenových systémů:
-          Nedojde k poškození kořenového systému stromů(nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že případné výkopy budou vedeny nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
-          Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
-          V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.
-          Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.
-          Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Lešany ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Povolení kácení Neustupov

30.03.2016

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>