Správní řízení

Odstranění náletového porostu olší v korytě přítoku řeky Blanice

16.03.2011

městský úřad vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti od pana Radka Brabence, bytem: Hradiště 6, Vlašim 258 01, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinnéhio prvku. Oznamuje zahájení správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je břehový porotst p.č. 1037/26, 1037/21, 1037/27, 1037/22 v k.ú. Hradiště. Jedná se o břehový porost bezejmenného levostranného přítoku Blanice, majitel chce odstranit náletový porost olší z důvodu poškození zpevněného koryta toku. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Na pozemcích parc.č. 1037/26, 1037/21, 1037/27, 1037/22 v k.ú. Hradiště souhlasíme pouze s probírkou náletového porostu olší. Probírka bude provedena tak, že vzniklé mezery mezi stromy respektive rozestupy mezi stromy nebudou větší jak 8 m. Pokud bude zásah prováděn ve skupině stromů (rostoucích ve svazku), bude odstraněna maximálně polovina stromů ze skupiny (svazku). Zároveň podotýkáme, že na místě již bylo několik stromů pokáceno.

[ Hradiště ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 10 ks topolů + náletové dřeviny

14.03.2011

Dne 28.02.2011 obdržel Městský úřad Benešov žádost od města Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 10 ks topolů (populus tremula) na pozemku p.č. 1105/1 v k.ú. Benešov u Prahy. Dne 7.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 1105/1 v katastrálním území Benešov u Prahy souhlasíme s následující podmínkou: K ozelenění stavby a ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 10 ks dubů (lípy, javorů, jasanů, buků) o min. velikosti 150 cm, nebo o šířce kmínku 4-6 cm, které dorůstají výšky minimálně 15 m. Nebudou tedy vysazeny žádné zakrslé kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubu, 2 ks javoru, 1 ks jasanu

14.03.2011

Dne 22.2.2011 obdržel Obecní úřad Chocerady žádost od pana Milana Vávry, bytem Neustupného 1834/18, 155 00 Praha 5 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 66/2 a 66/1 v k.ú. Chocerady. Dne 28.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením odumírajících dubů souhlasíme s následující podmínkou: Na stejném pozemku, kde se bude provádět kácení, bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 2 ks dubů (lípy, javoru, jasanu) o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, která dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar listnaté dřeviny. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S pokácením 1 ks jasanu s obvodem kmene 350 cm na pozemku p.č. 66/1 a 2 ks javoru s obvodem kmene 280 a 280 cm na pozemku 66/2 vše v k.ú. Chocerady nesouhlasíme. Tyto stromy jsou ještě v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení nejsou viditelné žádné praskliny. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Rozhodnutí obecního úřadu Chocerady: Obecní úřad Chocerady A) povoluje pokácení 2 dubů červených na pozemku p.č. 66/2 v k.ú. Chocerady. B) nepovoluje pokácení 1 ks jasanu a 2 ks javorů mléčů na pozemku parc.č. 66/2 v k.ú. Chocerady. C) ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 2 ks listnatých dřevin (nejlépe dub, lípa, jasan nebo jilm), výška 150 cm nebo obvod kmínku 4-6 cm na pozemku p.č. 66/2 v k.ú. Chocerady, který je ve vlastnictví žadatele. Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 20.11.2011. Žadatel je povinen zajistit následnou péči o vysázené dřeviny po dobu 5 let (např. pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Chocerady nejpozději do 14 dní od její realizace.

[ Chocerady ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks topolů, 1 ks jasanu, 1 ks javoru, 3 ks jírovce, 1 ks lípy

14.03.2011

Dne 9.3.2011 obdržel Městský úřad Sedlec-Prčice žádost od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. Zborovská 11, 150 21, Praha 5 o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 532/1 v k.ú. Přestavlky u Sedlce. Dne 9.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením uvedených stromů v žádosti a v odborném posudku souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 10 ks listnatých stromů (dub, javor, jasan, lípa) o min. velikosti 150 cm nebo o šířce kmínku 4-6 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou proti okosu zvěří a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Náhradní výsadba bude provedena na hranici pozemku p.č. 532/1 a p.č. 73/1 v kat.území Přestavlky u Sedlce. Ke dni vydání rozhodnutí se vzdáváme práva na odvolání za podmínky dodržení našeho stanoviska. Rozhodnutí MÚ Sedlec-Prčice: Městský úřad Sedlec-Prčice povoluje pokácení 9 ks topolů, 1 ks jasanu, 1 ks javoru, 3 ks jírovce, 1 ks lípy na pozemku p.č. 532/1 v kat.území Přestavlky u Sedlce a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, v rozsahu: 10 ks lípy, javoru, dubu, jasanu nebo jiných u nás původních listnatých dřevin na pozemku p.č. 532/1 v katastrálním území Přestavlky u Sedlce a to nejpozději do jednoho roku po pokácení. Dřeviny budou o min. výšce 150 cm, o šířce kmínku 4-6 cm, včetně následné péče o ně po dobu pěti let (zálivka, nahrazení v případě úhynu, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Sedlec-Prčice, odbor životního prostředí, nejpozději do 14 dnů od její realizace.

[ Přestavlky u Sedlce ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zalesnění pozemků parc.č. 852, 921, 859

14.03.2011

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od obce Všechlapy, Všechlapy 5, 257 26 Divišov, z důvodu výsadby smrkového lesa. Dne 7.3.2011 bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Se zalesněním nelesních pozemků parc.č. 852, 921, 859 v kat. území Všechlapy prozatím nesouhlasíme. Na pozemku se mohou vyskytovat ohrožené druhy rostlin, což v současné době nejde potvrdit. Je proto třeba nejprve v terénu ověřit, zda se na výše uvedeném pozemku nenachází žádný ohrožený druh (zjednodušený botanický průzkum). V případě, že se zde nebude žádný ohrožený druh rostlin vyskytovat, budeme se zalesněním souhlasit za následující podmínek: na ploše bude vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 % dřevin, které odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se vyskytující lesní společenstva, v dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin, s výjimkou modřínu opadavého.

[ Všechlapy ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Kácení 4 ks javorů (jasanů)

10.03.2011

Městský úřad Trhový Štěpánov obdržel žádost od pana Františka Vošického, bytem Dubějovice 10, 257 63 Trhový Štěpánov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a to 4 ks javorů. Dne 21.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Na místě samém bylo zjištěno, že se nejedná o javory, nýbrž o jasany. Souhlasíme bez dalších podmínek s pokácením 1 ks jasanu (čtvrtý, nejmenší strom v řadě) na pozemku PK č. 22/2 v kat. území Sedmpány. S pokácením 3 ks jasanů na pozemku PK č. 22/2 v kat. území Sedmpány nesouhlasíme. Tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení nemají viditelnou žádnou prasklinu. Doporučujeme pouze ošetření korun v podobě odstranění suchých větví.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy

8.03.2011

Dne 28.2.2011 obdržel Obecní úřad Pravonín žádost od Obce Pravonín, se sídlem Pravonín 156 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Pravonín. Dne 28.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: S pokácením dřevin rostoucích mimo les a to 2 ks lípy souhlasíme s následujícími podmínkami: Na stejném pozemku, kde se bude provádět kácení, bude ke kompenzaci ekologické újmy provedena náhradní výsadba 1 ks lípy o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, která dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar listnaté dřeviny. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Na jiných obecních pozemcích bude provedena ke kompenzaci ekologické újmy náhradní výsadba 1 ks lípy o min. výšce 150 cm nebo o min. šířce kmínku 4-6 cm, která dorůstá výšky minimálně 15 m. Nebude tedy vysazen žádný zakrslý kultivar listnaté dřeviny. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ní pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy, 1 ks dubu, 1 ks smrku

8.03.2011

Dne 21.2.2011 obdržel Městský úřad Týnec nad Sázavou žádost od pana Josefa Šebka, nar. 18.10.1951, Ke Skalkám 3083/64, 106 00 Praha - Záběhlice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2976/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Dne 23.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení do protokolu z místního šetření: S pokácením 1 ks smrku na pozemku p.č. 2976/2 v k.ú Týnec nad Sázavou souhlasíme. S pokácením 1 ks dubu a 1 ks břízy na pozemku p.č. 2976/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou nesouhlasíme. Žádáme doložení veškeré projektové dokumentace a všech povolení (zejména stavebního) k realizaci daného záměru.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks borovice a 1 ks dubu

8.03.2011

Dne 21.2.2011 obdržel Městský úřad Týnec nad Sázavou žádost od pana Josefa Šebka, nar. 18.10.1951, Ke Skalkám 3083/64, 106 00 Praha - Záběhlice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2558 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Dne 23.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení do protokolu z místního šetření: S pokácením 2 ks borovice na pozemku p.č. 2558 v k.ú Týnec nad Sázavou souhlasíme. S pokácením 1 ks dubu na pozemku p.č. 2558 v k.ú. Týnec nad Sázavou nesouhlasíme. Žádáme doložení veškeré projektové dokumentace a všech povolení (zejména stavebního) k realizaci daného záměru.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks smrku, 1 ks javoru a 1 ks jírovce

7.03.2011

Dne 22.2.2011 obdržel Městský úřad Benešov žádost od Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 s příslušností hospodařit s majetkem státu, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Benešov u Prahy (konopiště). Dne 25.2.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení:

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>