Správní řízení

Povolení kácení Heřmaničky

30.03.2016

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Nepovolení kácení Týnec nad Sázavou

30.03.2016

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zámecký park Líšno

22.03.2016

Přihláška ke správnímu řízení č.j.: 01031/2016/MUBY/DJe
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 01031/2016/MUBY/DJe ze dne 14.3.2016 ve věci kácení na k.ú. Líšno, pozemek ppč. 20/1.
 
Vyjádření:
 
Po místním šetření provedeném dne 22. 3. 2016 souhlasíme s kácením náletových dřevin do obvodu kmene 80 cm na celé ploše pozemku. Pro kácení dřevin nad tento průměr je třeba získat povolení, žádost musí být podložena soupisem konkrétních stromů určených ke kácení.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vlašim - dub v oboře

22.03.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: ZIP 6709/16-1052/2016Svo
 
Na základě místního šetření souhlasíme s pokácením 1 ks smrku (obvod kmene 115 cm), 1 ks modřínu (obvod kmene 120 cm) a 1 ks dubu letního (obvod kmene 90 cm). Jedná se o stromy usychající nebo téměř suché.
 
S pokácením dubu letního (obvod kmene 235 cm) nesouhlasíme. Jedná se o jeden z největších stromů nejen na samotné parcele, ale i v jejím okolí. Dub byl sice v minulosti poškozen vichřicí, kdy došlo k odlomení části koruny, resp. jedné z kosterních větví, ale jinak jsme na něm neshledali žádné známky poškození nebo snížené vitality. Pro zvýšení jeho provozní bezpečnosti doporučujeme provést zdravotní řez koruny, 10-20% obvodovou redukci  a zároveň zajištění koruny pomocí podkladnicových vazeb. Dále by bylo vhodné pokácet rozdvojenou lípu, vrůstající do korunydubu.

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Heřmaničky - lípa

21.03.2016

Přihláška ke správnímu řízení č.j.: 154/2016
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 154/2016 ze dne 9.3.2016 ve věci kácení lípy na k.ú. Heřmaničky, pozemek p.č. 87.
 
Vyjádření:
 
S kácením lípy nesouhlasíme.
 
Strom sice není v uspokojivém zdravotním stavu (proschlá koruna, otevřená dutina ve spodní části kmene). Jedná se ale o biologicky cenný strom a dominantu této části obce. V dutině stromu byly nalezeny pobytové stopy páchníka hnědého (Osmoderna eremita), který patří mezi silně ohrožené druhy podle přílohy č.II vyhlášky MŽP č. 395/1995 Sb.
 
Pro řešení rizika pádu větví, resp. proschlé horní části koruny, navrhujeme zdravotní řez s radikálnějším obvodovým řezem koruny – snížení cca o 1/3. K financování zákroku navrhujeme využít některý z dotačních titulů (např. program péče o krajinu).

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Čerčany - lípa - odvolání

21.03.2016

Odvolání proti rozhodnutí č.j. OUCE/383/2016/R
 
Odvoláváme se proti rozhodnutí Obecního úřadu Čerčany ze dne 9.3.2016, č.j. OUCE/383/2016/Rve věci pokácení lípy na pozemku par. č. 1391/2 v k. ú. Čerčany a trváme na svém původním stanovisku č.j. 132-1145/16 ze dne 29.2. 2016.
Lípa roste na severozápadní straně pozemku v blízkosti domu, ale nezasahuje ani do střechy ani do fasády. Jedná se o strom s mírně sníženou vitalitou, což je v tomto věku ale zcela normální stav. V koruně se nachází minimum suchých nebo odumírajících větví a nebylo zjištěno žádné závažné poškození kmene ani koruny. Údajný výskyt klanolístky obecné v horní části koruny svědčí sice o nižší vitalitě, ale nikoliv o tom, že by se mělo jednat o nebezpečný strom, jak je uvedeno v žádosti. Rovněž správní orgán ve své první části odůvodnění uznává, že se jedná o zdravý strom a dokonce vyvrací i údajné poškozování stavby kořeny lípy, které se nepodařilo prokázat ani při místním šetření. V druhé části odůvodnění, ale zcela v rozporu s tímto tvrzením povoluje lípu ke kácení pouze na základě obav žadatele. Domníváme se proto, že povolení ke kácení bylo vydáno v rozporu se zákonem 114/1992 Sb., protože kácení stromu má být povoleno pouze ze závažných důvodů, což v tomto případě nebylo prokázáno.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Neveklov - Povolení kácení 10 jasanů

18.03.2016

Městský úřad Neveklov
Nám. Jana Hermana 80 
257 56 Neveklov 
email : mesto@nevekIov.cz
č.j. 00358/2016/ZP
 
ROZHODNUTÍ
Výrok
 
Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 0dst.1 písm. a) Zákona 114/ 1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil žádost Miroslava Šišky st. a Miroslava Šišky ml. ze dne 18. února 2016 0 vydání povolení k pokácení 10 ks stromů (jasanů 0 obvodu kmene cca 85-130 cm ) na pozemcích p. č. 286/4. 296 a 309/5 v k.ú. Dalešice nad Vltavou , jehož  jsou  vlastníky.
Podle § 8 odst. 1 zákona ?. 114/ 1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle § 67 zák. ë. 500/2004 Sb., správní fár, ve znění
platných předpisů Městský úřad v Neveklově 
 
povoluje
 
Miroslavu Šiškovi, Netvořice
Miroslavu Šiškovi, Týnec nad Sázavou
 
pokácení dřevin rostoucích mimo les - pokácení 10 ks stromů (jasany 0 obvodu kmene 85-l30cm) na pozemcích p. Ö. 286/4, 296 a 309/5 v k.ú. Dalešice nad Vltavou.
Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
 
1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob.
3) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Do 31.3.2016, případně další období
vegetačního klidu.
4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
5) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí
žadatel znovu požádat 0 povolení kácení.
6) Provedení pokácení bude nahlášeno MÉU v Neveklově Z důvodu následné kontroly.
 
Podle § 27J) odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád jsou účastníky tohoto řízení:
Miroslav Šiška, Netvořice
Miroslav Šiška, Týnec nad Sázavou
 
Odůvodnění
 
Dne 18. února 2016 podali Miroslav šiška st. a Miroslav Šiška ml. Mostskému úřadu v Neveklově žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o pokácení 10 ks stromů (jasany o obvodu kmenů 85-13Ocm) na pozemcích p. 6. 286/4. 296 a 309/5v k.ú. Dalešice nad Vltavou. K žádosti byl doložen snímek katastrální mapy, list vlastnictví ë. 229
v k.ú. Dalešice nad Vltavou, situační nákres pozemku se zákresem stromů. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení a vypsáno ústní jednání na den 11.3. 2016. O vypsání ústního jednání byli kromě žadatele též informováni KZP Města Neveklov, Zelený prostor pro život, Praha 9. Krajina 2000, Studené 93 a ČSOP Vlašim. O průběhu tohoto ústního jednání
by] sepsán protokol. Ustního jednání se Zúčastnili Miroslav Šiška st. (žadatel), Ing. Dušek (KŽP) a Ing. Michal Hašek (referent MěÚ). ČSOP Vlašim se ke správnímu řízení přihlásil a zaslal písemné' vyjádření. Zelený prostor pro život ani Krajina 2000 se k řízení nehlásily. Na místě samém došlo k obhlídce stromů a bylo zjištěno následující. Jedná se o husté vysázené stromořadí jasanů podél vodního toku, s podrostem křovin (převážné vrby). Bude se jednat 0 probírku jasanů v počtu 10 ks, bude pokácen cca každý druhý strom. Na místě došlo
k oznaöení stromů. Stromy označené barvou zůstanou zachovány. Na místě byla pořízena fotodokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná o probírku stromů, nebyla nařízena náhradní výsadba. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Městský úřad s kácením za těchto podmínek souhlasí.
Po zhlédnutí stromu a po vyhodnocení funkčního a estetického významu Městský úřad Neveklov, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
 

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Poříčí nad Sázavou - dub, lípa

16.03.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 156/2016/Poř-1 ze dne 1.3.2016
 
Ve věci kácení 1 ks dubu a 1 ks. lípy na k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek ppč. 1613 a 1614/8 nesouhlasíme s odstraněním dotčené lípy ani dubu.
Lípa je přes znatelný zásah bleskem vitální a nevykazuje známky poškození, které by vedlo k nebezpečí pádu. Doporučujeme preventivní zdravotní řez.
 
U dubu bylo sice shledáno poškození větrem, to ale není takového rozsahu, aby vedlo k nebezpečí pádu celého stromu. Případné suché či zlomené větve lze odstranit zdravotním řezem.

[ Poříčí nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Heřmaničky - jasan

16.03.2016

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: 132/2016 ze dne 4.3.2016 ve věci kácení jasanu na k.ú. Heřmaničky, pozemek KN 934.
 
Vyjádření:
 
S kácením jasanu souhlasíme.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Pecerady - jasan

16.03.2016

Přihláška ke správnímu řízení č.j.: MUTnS – 1845/2016
 
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: MUTnS – 1845/2016 ze dne 4.3.2016 ve věci kácení jasanu na k.ú. Pecerady, pozemek ppč. 70/4 a 2218/6.
 
Vyjádření:
 
S kácením jasanu nesouhlasíme.
Jasan je v dobrém zdravotním stavu a představuje výraznou dominantu této části obce. Nebylo zjištěno žádné výrazné poškození kmene ani koruny. V koruně se nachází suché větve, jejichž riziko pádu může být řešeno zdravotním řezem.
 
Vzhledem k velikosti stromu, který patří mezi největší svého druhu na Podblanicku, navrhujeme obci, zda tento nevyhlásit jako památný strom.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>