Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Olbramovice u Votic

16.11.2015

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucí mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti od:
Obec Olbrmovice, Olbramovice 158. 259 01 Votice ve věci povolení kácení 1ks lípy na pozemku p. č. 30/3  v k. ú. Olbramovice u Votic
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orchán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochaně přírody a krajiny v paltném znění


nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojená s místním šetřením
dne 12. listopadu 2015 v 9:00 hodin

v kanceláři starosty obce

 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1ks lípy souhlasíme. Lípa je ve špatném zdravotním stavu, neperspektivní. Větve k rouně jsou zcela proschlé. Za pokácený strom požadujeme náhradní výsadbu 1 ks domácí listanté dřeviny vysazené na témže místě.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevi v k. ú. Křešice u Olbramovic

16.11.2015

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucí mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti od:
Obec Olbrmovice, Olbramovice 158. 259 01 Votice ve věci povolení kácení 8ks lip, 2ks vrby, 1ks břízy na pozemku p. č. 92/2  v k. ú. Křešice u Olbramovic
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orchán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochaně přírody a krajiny v paltném znění

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojená s místním šetřením
dne 12. listopadu 2015 v 9:30 hodin

v kanceláři starosty obce

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks javoru v k. ú. Čerčany

13.11.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Martina Staněčka, ze dne 21.10.2015, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 3 ks javoru obvod kmene ve výšce 130 cm je 130, 140 a 140cm, na pozemku parc. č. 1416/42, v k. ú. Čerčany, bylo zahájeno správním řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks javorů (v žádosti uvedeny jako č. 1 a 2) souhlasíme. Stromy jsou neperspektivní, koruny vrůstají do korun starších jedinců čímž je omezen jejich růst a rozvoj. V kmeni se nachází praskliny a dutiny. Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu 2 ks domácích listnatých dřevin. Vysazené stromy budou o minimální výšce 150 cm, budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.
S pokácením 1 ks javoru (v žádosti uveden jako strom č. 3) nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Při místním šetření nebylo zjištěno proschnutí koruny ani porušení kmene (praskliny, dutiny, napadení dřevokaznou houbou).

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení v údolní nivě Boušického potoka

13.11.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel žádost od Miroslava Suka ve věci povolení kácení dřevin:
106 ks stromlů vrba bílá (Salix alba) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm
7 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm
8 ks topol x (Populus x) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm
se slabšími stromy do 80 cm obvodu stejných druhů v zapojeném porostu o celkové ploše 10 778 m2 v údolní nivě Boušického potoka na pozemcích parc. č. 4851/1, 4851/6, 4851/7, 4851/8, 4851/9 v k. ú. Benešov u Prahy


Ve věci povolení kácení se nařizuje podle § 49 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ústní jednání spojené v případě potřeby s ohledáním místa.

Jedná se uskuteční dne 12.11.2015 v 13:15 hodin se srazem zúčastněných na mostku silnice č. 3465 přes Boušický potok u chatové osady Dlouhé pole.
 


Vyjádření ČSOP Benešov:
Do vydání závozného stanovista k zásahu do významného krajinného prvku souhlasíme s pozastavením řízení ve věci povolení kácení dřevin.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Mlékovice u Neveklova

10.11.2015

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 20. října 2015 žádost Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, p. Neveklov, ve věci povolení pokácení I ks stromu (lípa o obvodu kmene cca 220cm) na pozemku p. č. 6044 v k.ú. Mlékovice u Neveklova.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm a) zákona Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném zněni, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den
10. listopadu 2015 (úterý) v 10:00
se srazem účastníků na místě samém ( Na Lipkách č.p.1)


[ Mlékovice u Neveklova ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k. ú. Zderadice

10.11.2015

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Úřad městyse Maršovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75, odst. 1, písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje,

že na základě žádosti pana Václava Jirouška, Zderadice 1, 257 56 Neveklov ve věci povolení pokácení 1 ks stromu jasan (obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 245 cm) na pozemku p.č. 28 v k.ú. Zderadice (bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb.. o správním řízení, v platném znění.)

Úřad městyse Maršovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75, odst. 1, písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,

spojené s ohledáním místa samého
dne 10. 11. 2015 (úterý) v 9.00 hod.

se srazem účastníků na místě samém.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks hlohu obecného v k. ú. Benešov u Prahy

6.11.2015

Oznámení zahájeníé správního řízení

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne:16.10.2015 žádost od:
Město Benešov, SID, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401)

ve věci povolení kácení dřevin:
4 ks hloh obecný (Crataegus laevigata) o obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí 96, 89, 86, 82 cm na pozemku parc. č. 3311 k. ú. Benešov u Prahy (uschlé stromy ze stromořadí v Jiráskově ulici).

Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svoláváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.

Jedná se o suché (nebo téměř suché stromy bez perspektivy regenerace) ze stromořadí v Jiráskově ulici.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 4 ks hlohu obecného souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 4 ks hlohu obecného. K náhradní výsadbě budou použity stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k. ú. Bezmíř

4.11.2015

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dne 26.10.2015 podal Ing. Karel Plucar žádost o povolení kácení dřevin mimo les na poz. p. č. 234 v k. ú. Bezmíř (rybník), žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku a poz. p. č. 1294,m který vlastní obec Vojkov (smlouva o užití pozemku). Dnem 26.10.2015 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění príslušný ve věci.

Žádost byla doložena:
- informačním výpisem z KN
- výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin
- specifikace dřevin, které mají být káceny

Důvodem kácení je obnova malých vodních nádrží a jmenované dřevinz se nachází v zátopovém území rybníka. Protože se jedná o zásah do významného krajinného prvku (rybník). bude se ze zákona vyjadřovat k tomuto řízení i Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a pam. péče. Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známa sitauce, upouští se od místního šetření.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením dřevin rostoucích na pozemku p. č. 234 v k. ú. Bezmíř (rybník) souhlasíme.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zásah do významného krajinného prvku - vodní tok Chotýšanka

27.10.2015

Oznámení zahájení správního řízení

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77, odst. (1), písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz­dějších předpisů (dále jen „zákon či 14/1992 Sb.") obdržel žádost od: Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (IČ 708 89 953) ve věci: vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku: vodní tok a údolní niva vodního toku Chotýšanka v ř.km. 11,4 — 12,5 (od silničního mostku u samoty „U mostu" po první ocelovou lávku v osadě Toulov v k.ú.Chotýšany.
Zásahem je údržba - probírka břehového porostu tj. odstranění spadlých stromů v korytě vodního toku, stromů zlomených, suchých, silně proschlých a poškozených stromů a prořezávku vícekmenů z jednoho pařezu, se zachováním linie břehového porostu ponechanými vitálními dřevinami.
Výše uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb, správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o infor­mování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb. o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 4, odst.(2) zákona č.114/1992 Sb.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu známy poměry v dané lokalitě, není ve věci svoláváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S probírkou břehového porostu na vodním toku Chotýšanka v úseku ř. km. 11,4 – 12,5 souhlasíme s tím, že budou ponechány všechny doupné stromy a vzdálenost mezi jednotlivými ponechanými stromy nepřekročí 12 m.

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k. ú. Sedmpány

27.10.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Trhavý Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti paní Marie Vojtové, nar. 08.10.1955, trvalý pobyt Dubějovice 24, 257 63 Trhový Štěpánov, ve věci pokácení dřeviny rostoucí mimo les v kat. území Sedmpány, a to:

1 ks duhu na pozemku p. č. 359/2

ze dne 09.10.2015 bylo tímto dnem zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jelikož jsou Městskému úřadu Trhový Štěpánov dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks dubu nesouhlasíme. Jedná se o mladého, zdravého jedince. Při místní kontrole nebylo zjištěno porušení kmene ani proschnutí koruny. Strom se nachází u silnice, ale je vykloněn nad přilehlou louku v úhlu cca 15° a nijak nezasahuje nad vozovku. Strom neohrožuje ani nejbližší nemovitost. Pro uvolnění elektrického vedení stačí uříznout jednu větev.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>