/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

Historie Základní organizace ČSOP Vlašim


Český svaz ochránců přírody Vlašim navazuje na činnost Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny, který byl ve Vlašimi ustaven 23. 4. 1899.Základní organizace ČSOP Vlašim byla založena v roce 1990.


1994 otevření Podblanického ekocentra – profesionalizace

Významná data v historii ČSOP Vlašim

 V roce 1899 byl ve Vlašimi založen okrašlovací spolek, k jehož tradici se přihlásil Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi byla založena 25. září 1990. O založení informoval např. Terč (časopis zaměstnanců s. p. Blanické strojírny) z 9. 11. 1990 na titulní straně. Od založení organizace až do října 1991 používali členové jako spolkovou místnost díky pochopení Muzea okresu Benešov a Vlastivědného klubu P. A. N. Vlasáka erbovní síň zámku ve Vlašimi.


12. 1. 1991 bylo zahájeno vydávání “Zpravodaje ochránců a přátel přírody” (nazývaného “Nature”, od roku 1992 přejmenovaného na “Informace podblanických ochránců přírody” - zkraceně nazývané “Íčko”).

19. 4. 1991 se uskutečnilo první větší setkání s občany města Vlašimi - beseda v divadle Domu odborů Blaník na téma “Problémy životního prostředí Vlašimi a okolí”, které se zúčastnila řada hostů.

21. 6. 1991 byl členskou schůzí schválen a ve “Zpravodaji ochránců a přátel přírody” otištěn plán aktivit ČSOP Vlašim, který zahrnoval například tyto programy:

 • zámecký park Vlašim
 • pitná voda pro Vlašim
 • zeleň ve městě
 • naučná stezka parkem
 • dopravní situace ve městě
 • ekologická výchova
 • péče o chráněná území
 • programy druhové ochrany (např. ohrožené druhy vrb) atd.
 • podzim 1991 - byla zahájena přednášková činnost v přednáškovém sále zámku ve Vlašimi prvním podzimním cyklem tří přednášek (1. 10. přednášel L. Hanel o rybách v našich vodách, 2. 11. P. Pešout o expedici “Bajkal 1991” a 3. 12. M. Lípa o ekologické stabilitě krajiny). Od té doby ochránci přírody ve spolupráci s Vlastivědným klubem P. A. N. Vlasáka Vlašim zorganizovali více než 50 přednášek.
 • podzim 1991 - v průběhu podzimu 1991 členové pomohli při rekonstrukci ubytovny Sellier & Bellot, a. s. v Benešovské ulici ve Vlašimi pro účely Gymnázia Vlašim a získali zde dvě místnosti pro spolkovou činnost ČSOP Vlašim.
 • podzim 1991 - byla založena Stanice mladých ochránců přírody Lampetra.
 • říjen 1991 - byl zahájen první program na ochranu biodiverzity ČSOP Vlašim - Lampetra (program k záchraně mihulí v ČR).
 • jaro 1992 - prosazení oddělení údržby zámeckého parku ve Vlašimi od údržby městské zeleně, ustavení místa správce parku a vytvoření správy parku
 • jaro 1992 - zakoupen první výrobní prostředek ČSOP Vlašim - křovinořez k péči o chráněná územ
 • březen 1992 - ustavení komise pro Blanické strojírny (viz kapitola VII.3 Ochrana životního prostředí)
 • duben 1992 - vytvoření rubriky ochránců a přátel přírody v Blanických novinách. Byly zde zveřejňovány různé zajímavosti z přírody, informace o případech poškozování přírody apod.
 • červen 1992 - ČSOP Vlašim vstupuje do prvních správních řízení v roli účastníka řízení
 • září 1992 - zahájení práce specializované skupiny na péči o nelesní zeleň
 • listopad 1992 - vytvoření rubriky ochránců a přátel přírody ve “Zpravodaji MěÚ Vlašim”. Byly zde zveřejňovány různé zajímavosti z přírody, informace o případech poškozování přírody apod.
 • listopad 1992 - získání prvních sponzorů (kteří navíc sponzorují ČSOP Vlašim dodnes) – Sellier & Bellot a. s. a Kyselý a spol., s. r. o. - prádelna Vlašim.
 • listopad 1992 - založena knihovna ČSOP Vlašim (umístěna ve spolkových místnostech ČSOP v Benešovské ul.)
 • leden 1993 - zahájeny tři programy druhové ochrany - “Alcedo”, “Svižník” a “Vážky”
 • 31. 3. 1993 - první úspěšné zastavení kácení cenných stromů - konkrétně lipové aleje u RÚ Kladruby
 • červenec 1993 - první letní tábor mladých ochránců přírody v přírodní památce “Na Ostrově” u Nemíže
 • 22. 9. 1993 - na členské schůzi předání čestného členství paní učitelce E. Dočkalové
 • 1. 10. 1993 - nástup první civilní služby u ČSOP Vlašim (byl jím K. Kříž)
 • říjen 1993 - zahájení pravidelné spolupráce s časopisem “Benešovský Kamelot”
 • říjen 1993 - březen 1994 - kampaň proti meziskladu jaderného odpadu u Mladé Vožice
 • 1. 1. 1994 - získána do pronájmu na 50 let zadní část a pozemek domu čp. 264 v Pláteníkově ulici (dnes Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim)
 • 23. 4. 1994 - slavnostní otevření Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim (u příležitosti Dne Země) v zrekonstruovaných pronajatých prostorách v Pláteníkově ulici ve Vlašimi
 • duben 1994 - zahájení výstavby první venkovní zděné voliéry Stanice pro handicapované živočichy (projekt zdarma vyhotovil P. Šícha a materiál zvětšiny darovalo Město Vlašim)
 • květen 1994 - vyhodnocení ČSOP Vlašim na celostátním Sněmu ČSOP mezi nejlepšími ZO v ČR
 • 27.  - 29. 10. 1994 - organizace prvního semináře (“Ochrana biodiverzity malých vodních toků”)
 • říjen 1994 - ČSOP Vlašim získal první grant od nadace (od REC Budapešť na nákup počítače a tiskárny ve výši 2200 USD)
 • rok 1994 - vyšla série článků o ČSOP Vlašim v časopisu “Nika” (o programu “Lampetra”, “Svižník”, “Alcedo”, “Vážky”, o zámeckém parku ve Vlašimi).
 • 22. duben 1995 - otevření naučné stezky zámeckým parkem ve Vlašimi
 • červenec 1995 - zakoupení indiánského teepee pro letní tábory
 • 21. 4.  - 24. 4. 1996 - výstava “Ochrana podblanické přírody” v tee-pee před MěÚ ve Vlašimi
 • 27.  - 28. 2. 1996 - ČSOP Vlašim poprvé organizoval středočeské kolo ekologické olympiády
 • 7. 8. 1996 - návštěva prof. Bedřicha Moldana v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim
 • rok 1996 - získání prvních věcných práv k přírodovědně významným územím (přírodní rezervace “Podlesí” a přírodní památka “Na Ostrově” u Nemíže)
 • rok 1996 - zintenzivnění spolupráce se sdělovacími prostředky (a pořízení faxmodemu).
 • červen 1996 - získání financí na rekonstrukci zámeckého parku od SFŽP
 • červen 1996 - nákup a zhotovení 15 podsadových stanů na letní tábor
 • prosinec 1996 - vydání první výroční zprávy organizace
 • prosinec 1996 - vydání první knížky v rámci edice “Přírodou Podblanicka” - “Zámecké parky a památné stromy Podblanicka”
 • leden 1997 - obnovení časopisu “Pod Blaníkem”
 • 15. duben 1997 - pod záštitou přednosty OkÚ Benešov M. Rohela organizace okresní
 • konference pod názvem “Ochrana podblanické krajiny, krajiny, kterou máme v srdci” a vydání sborníku přednesených referátů (PEŠOUT P. a kol. 1997)
 • 2. 9. 1997 - byla ZO ČSOP Vlašim jmenována Ministerstvem ŽP záchranným centrem CITES pro exotické ptactvo
 • září 1997 - rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře nákupu a přestavby Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim z prostředků Státního fondu životního prostředí
 • prosinec - leden 1998 - získání domu a pozemku Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim do vlastnictví ZO ČSOP Vlašim
 • březen 1998 - kolaudace a zprovoznění záchranného centra CITES
 • jaro 1998 - instalace dvou umělých podložek pro čapí hnízda ve Vlašimi a v Lokti a jejich obsazení s úspěšným vyhnízděním čápů bílých
 • jaro 1998 - zahájení dalšího programu druhové ochrany “Ohrožené druhy dřevin”
 • jaro 1998 - připojení na internet a vytvoření prvních www - stránek
 • rok 1998 - zahájení projektu “Koalice neziskových organizací Podblanicka” a iniciování založení dobrovolného sdružení s tímto názvem
 • jaro 1999 - zahájení účasti ČSOP Vlašim v programu CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách)
 • jaro 1999 - zahájení výstavby další etapy Stanice pro handicapované živočichy (rozlétávací voliéry a dalších zařízení)
 • 2. duben 1999 - první vyhlášení “Blanických rytířů” v obřadním sále vlašimského zámku
 • 17. duben 1999 - slavnostní otevření Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim v nově zrekonstruovaných prostorách
 • květen 1999 - iniciování a podílení se na založení organizace Podblanické infocentrum
 • září 1999 - členství v Síti ekologických poraden ČR (STEP)
 • říjen 1999 - členství ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
 • září 1999 - zahájení výukových programů pro školy v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim
 • 18. 10. 1999 - zahájení “Ekologických večerů” pro širokou veřejnost v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a v Čajovně v Benešově
 • podzim 1999 - založení Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka (PSPPP) při ČSOP Vlašim
 • 17. 11. 1999 - setkání učitelů přírodovědných předmětů ze základních škol v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a ustavení “Ekopedagogického klubu”
 • listopad 1999 - zveřejnění zásad uplatňovaných v rámci správních řízení v publikaci “Účast ČSOP ve správních řízeních na okrese Benešov”
 • září 2000 - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim se stalo zakládajícím členem OPS “Javorová skála” se sídlem v Sedlci-Prčici - společnosti s cílem oživit Český Merán při udržení jeho přírodního a kulturního dědictví
 • 6. 7. 2000 - návštěva ministra životního prostředí ČR a Polska v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim