/ Český svaz ochránců přírody Vlašim

Projekty OPŽP

Realizujeme obnovní projekty druhové a územní ochrany za podpory Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropské unie, Středočeského kraje a Programu péče o krajinu MŽP.

Obnova populace jalovců v PP Na Ostrově u Nemíže
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_028/0002161

V Přírodní památce Na Ostrově u Nemíže obnovujeme jalovcovou stráň pomocí pastvy ovcí, která tam historicky probíhala, a dosadby jalovcových semenáčků.

Stabilita populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_028/0002183

Cílem je vytvořit síť stanovišť páchníka hnědého tak, aby byla zachována jeho populace v EVL Vlašimská Blanice (lokalita Zámecký park) a v jejím okolí. V rámci projektu ošetřujeme a uvolňujeme staré a dutinové stromy z podrostu, sázíme a udržujeme aleje a udržujeme volné plochy bezlesí pomocí kosení a výřezu náletů.

Obnova PP Roudný
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006141

Cílem projektu je obnova písčin na tělese bývalého kalojemu v Přírodní památce Roudný a zachování biotopu druhů na ně vázaných, zejména svižníka písčinného. Odstraňujeme hospodářský les, pařezy a nahromaděný humus, přesvahováváme vrchní část kalojemu a instalujeme protierozní přehrážky.

Motýli vltavských strání
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006238

Cílem projektu je obnova stanovišť motýlů, zejména okáče bbělopásného, na 11 lokalitách v kaňonu středního Povltaví. Vytváříme mozaiku řídkých světlých lesů a bezlesí pomocí prořeďování porostů a výřezu náletových keřů. Část zásahů provádějí horolezci.

Projekt má samostatný web.

OPŽP