Co dělat při nálezu uhynulého živočicha

Pokud na území obce naleznete uhynulého volně žijícího živočicha, vztahuje se na něj ustanovení zákona o veterinární péči (z. č. 166/1999 Sb. v platném znění), které stanoví, že není-li znám chovatel/vlastník uhynulého zvířete, nálezce kadaveru tuto skutečnost ohlásí obci nebo přímo asanační firmě. Volně žijící živočichové nemají žádného vlastníka!

Dle tohoto zákonu je obec odpovědná za neškodné odstranění kadaverů a hradí vzniklé náklady. Obec může občanu podat informaci o umístění kafilerního boxu, kde může sám občan kadáver odložit.

V případě nálezu uhynulého domácího zvířete je postup obdobný. Jakékoli uhynulé zvíře pomůže odstranit i městská policie.

Pokud naleznete uhynulé zvíře zařazené do kategorie „zvěř“ (vyhláška MZe č. 245/2002 Sb.) přepadá povinnost odstranit zvíře na správce honitby. Zvěř je majetkem mysliveckého sdružení a dle mysliveckého zákona je občan povinen ji předat uživateli honitby. Oznámit uhynulou zvěř můžete na obecním úřadě či policii.

Jednotlivé druhy uhynulých ptáků menších rozměrů (holub, kos, sýkora apod.) na soukromých pozemcích, může nálezce odstranit sám s použitím improvizovaných ochranných pomůcek. K tomuto účelu poslouží neporušený mikrotenový či igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice a dezinfekce (Chloramin, Savo aj.). Za bezpečné zneškodnění drobného kadaveru se považuje mimo jiné i zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků VŽDY kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.) jsou dle § 50 jmenovaného zákona chráněni i mrtví!

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj