Chráníme ohrožené druhy

Chráníme ohrožené druhy2024-01-23T16:06:06+01:00

Aktuální projekty

Život pro kuřičku

Zachraňujeme endemit kuřičku hadcovou obnovou stanovišť a záchranným pěstováním.

Život pro kuřičku

Kuřička hadcová je českým endemitem, v současné době se vyskytuje na světě pouze na dvou lokalitách u nás na Podblanicku. Pro záchranu kuřičky a dalších hadcových rostlin ve spolupráci s botanickým ústavem Akademie věd:

  • Revitalizujeme jejich stanoviště
  • Obnovujeme hadcové stepní bory vč. dřívější pastvy
  • Budujeme genofondovou banku
  • Posilujeme přirozenou populaci výsadbou předpěstovaných rostlin
  • Zapojujeme místní obyvatele do záchranného pěstování kuřičky v zahradách

Stránka projektu
www.kuricka.cz

Motýli vltavských strání

Pomocí inovativních ochranářských metod zachraňujeme ohrožené motýly a brouky v kaňonu Vltavy.

Motýli vltavských strání

Obnovujeme stanoviště řídkých lesů a lesostepí na 10 lokalitách kaňonu Vltavy, abychom zlepšili podmínky pro život okáče bělopásného na jeho poslední perspektivní lokalitě v České republice a dalších motýlů světlých lesů a saproxylofágních druhů brouků jako třeba roháče obecného tesaříka broskvoňového.

Napodobujeme historické způsoby využívání krajiny výřezem keřů a kroužkováním stromů.

Sledujeme efekt realizovaných opatření.

Stránka projektu
www.motyli.csopvlasim.cz

Projekt páchník

Chráníme hmyz vázaný na staré stromypéčí o jeho přirozená stanoviště.

Projekt páchník

Ve vlašimském zámeckém parku rostou stromy staré cca 400 let, které vyhovují druhům vázaným na dutiny. Páchníkovi hnědému a dalším druhům pomáháme tak, že vhodné stromy ošetřujeme a udržujeme co nejdéle, než dorostou dnes mladí jedinci. V blízkosti cílových stromů odstraňujeme nálety a vysazujeme nové (převážně dub).Vhodný biotop pro páchníka rozšiřujeme i mimo park. Po dohodě s vlastníky (zejména Městem Vlašim) místa s výskytem páchníka mezi sebou propojujeme tak, aby zde vznikla stabilní metapopulace tohoto druhu.

Kontakt: Karel Kříž

Ochrana obojživelníků při jarním tahu

Provádíme záchranné přenosy obojživelníků
přes silnice v době hromadného tahu.

Ochrana obojživelníků při jarním tahu

V jarních měsících obojživelníci hromadně migrují z míst zimoviště do míst rozmnožování. Jejich tahové cesty se však mnohdy křižují s frekventovanými silničními komunikacemi, kde dochází k masivním úhynům. Proto každoročně na vybraných lokalitách s pomocí dobrovolníků umisťujeme mobilní zábrany (v celkové délce … km) a obojživelníky přenášíme.

Na vhodných místech se snažíme prosadit vybudování trvalých migračních bariér a podchodů pro obojživelníky.

Kontakt: Alena Konvalinová

Obnova přírodní památky Roudný

Obnovujeme otevřené písčinypro vzácné druhy organismů.

Obnova přírodní památky Roudný

Cílem projektu je obnova otevřených písčin na tělese bývalého kalojemu zlatodolu Roudný (dnes přírodní památka) a zachování biotopu druhů na ně vázaných, zejména svižníka písčinného a blanokřídlého druhu hmyzu. Odstraňujeme dřeviny a další vegetaci vč. pařezů a nahromaděného humusu. Narušujeme povrch, instalujeme protierozní přehrážky, sledujeme dopad opatření na biotu.

Kontakt: Karel Kříž

Obnova jalovcových pasínků u Nemíže

Naše ovce udržují pastvinu,dosazujeme semenáčky.

Obnova jalovcových pasínků u Nemíže

Tento jehličnatý keř porůstá v počtu desítek jedinců kamenitou stráň, kde bývala obecní pastvina. Na jalovec jsou zde vázány vzácné druhy hub a hmyzu. Některé druhy byly z této přírodní památky poprvé popsány pro vědu či pro území ČR. Jalovcovou stráň udržujeme pomocí pastvy vlastního stáda ovcí a vysazujeme nové jalovce napúěstované ze zdejších jalovců.

Kontakt: Karel Kříž 

Ohrožené druhy dřevin

Mapujeme a vysazujemeohrožené dřeviny po celé ČR

Ohrožené druhy dřevin

Usilujeme o záchranu stromů, keřů a polokeřů původních na území České republiky a stabilizace jejich populací. Jedná se o celosvazový program ČSOP, který zajišťuje a řídí ČSOP Vlašim. Za dobu existence programu od roku 1998 bylo podpořeno více než sto projektů. Většinou probíhají několik let a zahrnuji především mapování a výsadby ohrožených dřevin.

Kontakt: Karel Kříž

Staré odrůdy ovocných dřevin Podblanicka

Hledáme, určujeme a pěstujemezapomenuté odrůdy ovoce.

Staré odrůdy ovocných dřevin Podblanicka

Staré odrůdy ovocných dřevin považujeme za cenné dědictví našich předků, které je třeba chránit. Proto spolupracujeme se sadaři, s pomology i veřejností při hledání a určování ovocných stromů na Podblanicku. Každoročně na podzim pořádáme setkání pomologů a výstavu ovoce starých odrůd. Staráme se o 6 ha velký sad starých krajových odrůd u Jetřichovic na Sedlecko – Prčicku, kde shromažďujeme genovou banku vzácných starých odrůd.

Kontakt: Karel Kříž

Houby Podblanicka

Mapujeme vzácné druhy hub, nejen na chráněných lokalitách.

Houby Podblanicka

Ve spolupráci s mykology profesionály i amatéry  mapujeme houby na Podblanicku. Podařilo se nám nalézt řadu velmi vzácných druhů a dokonce jeden druh dosud nepopsaný pro vědu. Chráníme území s výskytem vzácných druhů hub, pečujeme o ně vy tváříme zde podmínky ideální pro jejich růst. Pořádáme každoročně výstavu hub Podblanicka, kde je vždy zastoupeno více jak 200 druhů.

Kontakt: Karel Kříž

Program Vážky

Mapujeme vážky, pořádáme o nich seminářea vydáváme publikace

Program Vážky

Jsme celostátním garantem svazového programu Vážky. Koordinujeme jednotlivé projekty v rámci ČR, pořádáme celostátní setkání „vážkařů“.  Provádíme průzkumy, vydali jsme několik publikací vč. určovacího klíče nebo dosud nejobsáhlejší monotématické publikace na toto téma na světě. Vytváříme v terénu podmínky pro výskyt a množení vážek – tůně, mokřady, rybníky.

Kontakt: Karel Kříž

Program Lampetra

Program Lampetra

Jsme celostátním garantem programu Ochrana ryb a mihulí. Koordinujeme svazové projekty v rámci ČR. Vydali jsme publikaci Ryby a mihule ČR a pravidelně vydáváme mezinárodní bulletin Lampetra. Provedli jsme mapování mihulí v ČR, na základě kterého se stanovili priority ochrany lokalit s jejich výskytem vč. celoevropsky chráněných území soustavy Natura 2000.

Kontakt: Karel Kříž

Ochrana ptáků zemědělské krajiny

Mapujeme a chráníme hnízda motáků a čejek.

Ochrana ptáků zemědělské krajiny

Každé jaro procházíme pole a louky na území Podblanicka vyhledáváme hnízda ptáků (především čejek a motáků), která jsou ohrožena v rámci zemědělských prací. Komunikujeme se zemědělci a domlouváme s nimi úpravu prací tak, aby ptáci mohli vyhnízdit. Každý rok se tak podaří ochránit desítky hnízd. Provádíme osvětu mezi vlastníky a hospodáři.

Kontakt: Karel Kříž

Netopýři Podblanicka

Sledujeme výskyt netopýrů,abychom je mohli chránit.

Netopýři Podblanicka

Mapujeme výskyt netopýrů na Podblanicku, vybrané lokality sledujeme i dlouhodobě. V případě ohrožení jednotlivých populací se snažíme o jejich ochranu či ochranu lokality. Komunikujeme s vlastníky, investory a  řešíme konfliktní situace, kdy hrozí, že vlivem člověka by měla některá z lokalit zaniknout.

Kontakt: Vladimír Hanzal 

Záchranný program pro sysla obecného

Chováme sysly
pro jejich návrat do přírody.

Záchranný program pro sysla obecného

Kontakt: Alena Konvalinová 

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý, malá nenápadná rostlina, endemit Střední Evropy. V ČR je na několiak lokalitách. Koupili jsme pozemky v PR Na Podlesí, kde se rozchodník huňatý v minulosti vyskytoval a snažíme se o jeho návrat. Provádíme management, který rozchodník potřebuje – kosení, stržením rašeliníku vytváření malých  plošek volné půdy, zlepšení vodního režimu zadržováním vody. Ny vybraná místa vysazujeme napěstované sazeničky rozhodníku.

Vytvoření biotopu čolka horského, obecného a kuňky obecné

Vytvoření biotopu čolka horského, obecného a kuňky obecné

V bývalém vápencovém lomu v Jinošově jsme vytvořili soustavu tůní a mokřadů jako biotop pro čolka horského, obecného a kuňku obecnou. Tůně jsou vyhloubeny ve skalnatém dně lomu a tím se liší od jiných, které běžně hloubíme. Návštěvníka lomu provede mini naučná stezka, která ho seznámí nejen s tím co zde roste a žije, ale také s geologií místa.

LIFE South Moravia

Obnovujeme suché trávníky se vstavačem nachovým a šipákové doubravy

LIFE South Moravia

Projekt LIFE South Moravia (LIFE18 NAT/CZ/832) je zaměřen na obnovu suchých strávníků a stepí v sedmi evropsky významných lokalitách: Děvín, Stolová hora, Moravský Kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála a Žehuňsko.

ČSOP Vlašim realizuje v rámci projektu obnovu biotopů na Žehuňsku, konkrétně v PP Žehuňsko-Báň a NPR Kněžičky.

Mezi hlavní aktivity patří obnova:

stepních stanovišť a suchých trávníků – odstraňování keřů a náletových dřevin, kosení, obnova pastvy jako nejvhodnějšího způsobu dlouhodobého managementu,

teplomilných doubrav – prosvětlené porostu (kácení, kroužkování dřevin), vybudování oplocenek pro přirozené zmlazení lesa, výsadby dubu pýřitého

Více informací o projektu: https://www.csoponyx.cz/projekt/48/life-southmoravia/

Úspěšně ukončené projekty

Zajištění stožárů elektrického vedení proti úrazům ptáků

Zajištění stožárů elektrického vedení proti úrazům ptáků

Když ČSOP Vlašim v roce 1994 zřídila Stanici pro zraněné živočichy, bylo jedním z nejčastějších zranění přijímaných ptáků popálení elektrickým výbojem. Proto jsme hned od počátku začali vyvíjet snahy o zabezpeční sloupů elektrických vedení. Díky zapojení řady dalších organizací se podařilo iniciovat diskusi a hledání řešení na národní úrovni. Byla ustavena pracovní skupina za účasti NGOs, MŽP, AOPK ČR a zástupců energetiků. V roce 1996 pověřilo MŽP koordinací aktivit ČSOP Vlašim. Vyhlásili jsme program „Sloupy smrti“ a rozjeli celostátní mapování negativního vlivu venkovních elektrických vedení na volně žijící ptáky. Pro mapovací kampaň bylo vytištěno a distribuováno 10000 mapovacích karet, bylo vydáno mnžství článků v odborných i mainstreamových časopisech. Podařilo se zpracovat a schválit koncepci s cílem zabezpečení všech nebezpečných míst. V r. 1998, kdy vnikla NGO Ochrana fauny, byl předán projekt této organizaci.

Eliminace nelegálních pastí v bažantnicích

Eliminace nelegálních pastí v bažantnicích

Industrializace socialistického zemědělství sebou přinesla prakticky vyhubení většiny druhů agrocenóz vč. zvěře, zejména koroptví, bažantů. Proto byly ve velkém zakládány bažantnice, kde lidová myslivost realizovala polokrotký a posléze umělý odchov bažantů. Jedinci vypuštění z těchto „drůbežáren“ nebyli připraveni na venkovní podmínky, získávání potravy, nepřízeň počasí a již vůbec ne na přirozené predátory. Proto vznikl enormní tlak na hubení šelem a dravců. Zmapovali jsme situaci v několika bažantnicích vč. nelegálních pastí – želez, sklopců, jestřábích košů i praxe vyplácení odměny za zabité dravce a sovy. Nakonec se podařilo jednáním s uživateli honiteb dosáhnout dohody a změnit přístup k chovu i prosadit zákaz lovu predátorů v bažantnicích. Zkušenosti jsme shrnuli do metodiky ČSOP „Jak na bažantnice“ vydané v r. 1996.

Přejít nahoru