Základní informace

Cílem projektu je rozšíření poznání o nutnosti změny lesního hospodaření s cílem dosáhnout lesů odolných proti dopadům změn klimatu, tedy s nepasečným hospodařením, s pestrou druhovou a prostorovou skladbou a bohatou biodiverzitou.

Projekt se zaměřuje na vzdělávání lesních hospodářů, vlastníků lesů a osvětu veřejnosti v tématu stability lesů v rámci očekávané klimatické změny. Skládá se ze vzdělávacích akcí pro odborníky a vlastníky, exkurzí pro veřejnost, dlouhodobého školního projektu tvorby osvětových materiálů. Využívá stávajících lesních exkurzních objektů jako příkladů dobré praxe.

Trvání projektu: 2024-2026

Dotační titul: NPŽP-NPO 2/2023 – NPŽP-NPO 6.1.J

Celkové předpokládané náklady projektu: 5 117 870 Kč

Realizátor: Český svaz ochránců přírody Vlašim

Kontakt: Mgr. Kateřina Červenková, katerina.cervenkova@csop.cz, +420 777 800 461

Aktivity

KA1) Vzdělávací akce pro lesníky a vlastníky

Dvoudenní odborné exkurze

Každá exkurze bude probíhat na vhodném exkurzním objektu, tj. v lese, kde jsou používány metody zvyšující odolnost lesních porostů na dopady změny klimatu a zvyšující biodiverzitu.

Informační seminář pro lesníky

Jednodenní seminář pro středočeské a pražské lesní hospodáře na téma klimatická změna a les.

Odborná konference

Jednodenní konference Naše příroda v Olomouci v listopadu 2024 bude zaměřena na téma les. Cílem je odborná diskuze o možných přístupech, představen relevantních vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe.

 

Webinář

Webinář předchází odborné konferenci a zaměřuj se na témata tohoto projektu, která jsou v prezenční konferenci dále rozvinuta (dopady klimatické změny na les, jak ovlivnit množství uhlíku ukládaného v lese).

KA2) Dlouhodobá práce se SŠ

 

Pilotní školní projekt “lesní patronát”

Spolupráce se školami bude založena na principu patronátů. Tato metoda umožní skupinám dětí a mládeže, se aktivně zapojit do ochrany přírody tím, že propojí studenty s odborníkem a také se správcem konkrétního cenného území a nasměruje mladé k účinným aktivitám ochrany přírody.

Exkurze pro spolupracující SŠ k tématu odolné lesy

ČSOP Vlašim má více než 20 let dlouhodobou spolupráci se školami, které se účastní ekologické olympiády.

KA3) Prezentace tématu a příkladů dobré praxe veřejnosti

 

Vydání letáků k demonstračním objektům

 

Brožura pro vlastníky lesa

 

Fotosoutěž a fotovýstava Staré stromy v lese

2x roční kolo soutěže časopisu Naše příroda, kde bude jedno z témat zaměřeno na staré stromy v lese.

 

Bannerová výstava

Výstava bude vhodná zejména na venkovní použití, odolná a snadno se instaluje. V rámci projektu ji budeme instalovat zejm. na hromadných akcí a místech s větší účastí veřejnosti.

 

Demonstrační objekt Orlina

Exkurze pro veřejnost a vzdělavatele

Proběhne celkem 10 exkurzí pro veřejnost a vzdělavatele (učitele, lektory EVVO) především na demonstrační objekty, které budou určeny laické veřejnosti, zejména místním komunitám.

 

Expedice Odolný les

Jedenkrát proběhne vícedenní putovní expedice pro rodiny s dětmi na téma Odolný les.

KA4) Pilotní komunitní plány pro odolné lesy

Pro 3 obce vzniknou kompletní doporučení opatření na obecním lesním majetku. Výstupem bude seznam doporučení a jeho projednání se zastupitelstvem a veřejností v obci.

KA5) Metodika výpočtu množství uhlíku vázaného lesem

Výsledkem této aktivity bude metodika ponechávání biotopových stromů pro zadržování uhlíku a vývoj aplikace pro výpočet uhlíku. Tato metodika bude v budoucnu využitelná pro vlastníky a lesní hospodáře pro výpočet množství

Kalendář akcí

25. 3. 2024, NP České Švýcarsko: Přirozená obnova lesa po požáru – terénní exkurze pro lektory EVVO, učitele a veřejnost

Pozvánka ke stažení

1.6. 2024, Klokočná a Samechov – lesní dvoj-exkurze pro veřejnost

Pozvánka ke stažení

12. a 13. 6. 2024, Květná na Svitavsku: Nepasečné hospodaření v lesnické praxi – odborná terénní exkurze pro lesní hospodáře, vlastníky lesů a další zájemce

Pozvánka ke stažení

11. a 12. 9. 2024, Krkonošský národní park: Nepasečné hospodářství v horském lese – odborná terénní exkurze pro lesní hospodáře, vlastníky lesů a další zájemce

Pozvánka ke stažení

6. a 7. 11. 2024, Liberecko: Nepasečné hospodaření v obecním a soukromém lese – odborná terénní exkurze pro lesní hospodáře, vlastníky lesů a další zájemce

Pozvánka ke stažení

10.12.2024, Olomouc: Konference Naše příroda na téma Odolné lesy

Partneři