Zpracujeme Vám odborný posudek

Zpracujeme Vám odborný posudek2023-03-03T15:05:06+01:00

V rámci ochrany přírodního a kulturního dědictví nabízíme konzultace záměrů, které se mohou dotýkat přírodních lokalit na Podblanicku, např. obnovy rybníků. U řady krajinných úprav a staveb lze negativní vlivy na biotopy, rostliny a živočichy odstranit nebo zmírnit ve fázi projektové přípravy. Na základě znalosti území a spolupráce s odborníky Vám můžeme provést průzkumy lokalit jako podklad pro projekt a navrhnout možná řešení.

Orgány státní správy vyžadují k projektům, pokud se dotýkají cennějších lokalit, biologické hodnocení, případně „naturové“ posouzení. Máme zkušenosti s biologickým hodnocením podle §67 zákona č.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny i s „naturovým“ posouzením podle §45i téhož zákona. I v případě těchto komplexních studií Vám můžeme zajistit s našimi externími spolupracovníky podkladové přírodovědné průzkumy i vlastní hodnocení. Nezajišťujeme ale zpracování celého oznámení nebo dokumentace ve smyslu zákona o posuzování vlivů (zákon č. 100/2001 Sb. – EIA), pouze příslušné části týkající se ochrany přírody.

Ze zpracovaných posudků:

2019 – Farma Jenišovice – na základě výsledků průzkumu bylo navrženo ozelenění areálu pro zapojení do krajiny

2020 – rekreační vodní nádrže nedaleko Sedlce-Prčice. Na základě výsledků byl upraven projekt a manipulace na vodních nádržích tak, aby vyhovovaly zde žijícím obojživelníkům.

2006-2012 – protipovodňová opatření v Sázavě. Průzkum a následné posouzení směřovalo k minimalizaci dopadů poměrně rozsáhlých zásahů do koryta řeky Sázavy na populaci velevruba tupého.

Přejít nahoru