Projekty ČSOP Vlašim

Projekty ČSOP Vlašim2024-03-12T09:24:43+01:00

Bez dotací bychom toho zvládli udělat mnohem méně. Níže vidíte přehled nejvýznamnějších projektů realizovaných ČSOP Vlašim za poslední dobu, které byly podpořeny z veřejnoprávních nebo nadačních zdrojů. Děkujeme všem donátorům.

Aktuální projekty

Podpora ohrožených hadcových druhů a perialpidských borů v lesích na Borovsku – implementace nových postupů, vývoj metodiky, osvěta, (3201200005), Norské fondy, 2022-2024
Zajištění základního provozu krajského střediska EVVO dle Koncepce EVVO Středočeského kraje (S-0540/OŽP/2021), Středočeský kraj, individuální účelová dotace, 2021-2026

VetExT – Veteran Tree Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů (3211100001), Norské fondy, 2022-2024

Podpora pobytových a denních EVP v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim (1220700007), SFŽP, Národní síť EVVO, 2022-2024

Podpora denních výukových programů ve Vodním domě (1220700006) , SFŽP, Národní síť EVVO, 2022-2024

Klima mimo klimax (5220600004) , SFŽP, Ekologické výukové programy o změně klimatu, 2022-2024

Podpora biodiverzity lesních lokalit
č. 3201200010, Norské fondy, 2022-2024

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit č. 3201200018, Norské fondy, 2022-2024

Údržby mokřadních a vstavačových luk, Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, 2023-2024, více projektů: vstavačové louky u Blažejovic, Nad Lipinou u Dalkovic, v nivě Drahňovického potoka, nivní louky u Chabeřic, mokřad u Černého potoka u Křivsoudova, navrhovaná PP u Kuňovic, upolínová louka u Losin, biocentrum „Na Hrbě“ , rašelinné louky u Pálčic, podmáčené louky u Sedmpán, mokřady u Slavětína

Organizační a administrativní činnost geoparku Kraj blanických rytířů a aktivita v oblasti cestovního ruchu, S-7640/KUL/2023, Středočeský kraj, 2023-2024

Péče o pozemky v přírodní památku V olších, S-3314/OŽP/2023, Středočeský kraj, 2023-2026

Rozšíření a rekonstrukce Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, 23_033/0002297, OPŽP, 2024-2027

Revitalizace toku v k.ú. Vracovice, IČ Z150701000162, OPŽP, 2024

Ukončené projekty

Obnova populace jalovců v PP Na Ostrově u Nemíže CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_028/0002161, OPŽP 2017-2023

Stabilita populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_028/0002183 OPŽP 2017 – 2023

Čistá voda není náhoda (3201400021), osvětový projekt, Norské fondy, 2021-2023
Ze života starých stromů (3201400035), osvětový projekt, Norské fondy, 2022-2023

S geoparkem za udržitelnou krajinou (060/32/23), osvětový projekt, MŽP, 2023

Dobré srdce nemá hranice (061/32/23), MŽP, 2023

Mapování nebezpečných úseků na tahových cestách obojživelníků (062/32/23), MŽP, 2023

Budování a obnova tůní na Podblanicku (CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013814), OPŽP, 2022-2023

Ekologizace a dovybavení technického zázemí pro poskytování EVVO v návštěvnickém
středisku Vodní dům
(EVO/TOZ/047022/2022), Středočeský kraj, Program EVVO, 2022-2023

Mapování a publikace skláren v jihovýchodní části Středočeského kraje, Středočeský kraj, Fond kultury a obnovy památek, 2022

Zvyšování odbornosti a angažovanosti zájmových skupin v oblasti EVVO (S 3583/OŽP/2022), Středočeský kraj, Program EVVO, 2022

paraZOO Vlašim (ZOO_2022_00026), MŽP Příspěvek zoologickým zahradám, 2022

Obnova interpretačních tabulí Pozemkové spolku pro přírodu a památky Podblanicka, Středočeský kraj, Program EVVO, 2021-2022

Podpora EVP v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim (1200100067), SFŽP, Národní síť EVVO, 2020-2022

Spolu s prarodiči v době covidové – pomáhám a učím se (177/32/21), MŽP, 2020-2021

Engaging citizens of Podblanicko in adaptation to climate change (62600_2019_4221), Nadace OSF, 2020-2022

Posílení praktické ochrany přírody na Podblanicku prostřednictvím dobrovolnických aktivit (66/32/20), MŽP, 2020

Obnova PP Roudný (CZ.05.4.27/0,0/0,0/17_058/0006141), OPŽP, 2019-2021

Nejen o vodě v přírodě (11/32/19), MŽP, tvorba nových výukových programů ve VD, 2019

Nové výukové programy v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim (10/ 32/19), MŽP, 2019

Podpora vodohospodářských výukových programů a exkurzí ve Vodním domě (73/2019), MZe, tvorba nových výukových programů ve VD, 2019

Motýli vltavských strání (CZ.05.4.27/0,0/0,0/17-058/0006238), OPŽP, 2018-2022

LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), EU a MŽP v programu Life, 2016-2020, projekt získal ocenění Best Life Nature Projects

Ekocentrum otevřené (CZ.1.02/7.1.00/14.23217), OPŽP, 2014-2015


Vodní dům – návštěvnické středisko EVL Želivka (CZ.1.02/6.2.00/13.17486), OPŽP, 2013-2016

Obnova biodiverzity květnatých luk Podblanicka (CZ.1.02/6.2.00/11.12291), OPŽP, 2013-2015

Přejít nahoru