Jak jsme začínali

Jak jsme začínali2022-11-14T14:36:02+01:00

Naši předchůdci

1899, 23. 4. byl ve Vlašimi ustaven Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny.  Byl ve své době největším vlašimským spolkem – sdružoval 157 členů. Na jeho tradici navazujeme. Spolek se dokonce scházel ve stejné budově, která je dnes sídlem ČSOP Vlašim.

Založení ČSOP Vlašim

Založení základní organizace ve Vlašimi začal připravovat Pavel Pešout v době velkých společenských změn po roce 1989, kdy se začalo otevřeně mluvit o stavu životního prostředí a ochrana přírody a krajiny dostala do popředí zájmu veřejnosti.  Hlavním impulsem k založení organizace bylo masivní kácení památných dubů v zámeckém parku.

Ustavující schůzi přípravný výbor svolal na 25. 9. 1990 v přednáškovém sále vlašimského zámku.  Zúčastnili se jí a zakládajícími členy ČSOP Vlašim tedy jsou: Pavel Pešout, Eva Dočkalová, Pavel Čech, Miloš Krejčíř, Josef Pelikán, Miroslav Čížek a Jiří Nosek. Na této první schůzi byl také zvolen první výbor organizace ve složení: Pavel Pešout (předseda), Pavel Čech (místopředseda), Eva Dočkalová (jednatelka), Jiří Nosek (hospodář) a revizor účtů, Josef Pelikán.

Na první schůzi byl také dohodnut první nástin činnosti, zejména „sledování zásahů do životního prostředí ve Vlašimi a okolí, spolupráce s místními úřady při řešení ekologických problémů (voda, ovzduší, zámecký park ve Vlašimi, zeleň ve městě ad.), vybudování naučné stezky, osvětová činnost“.

1990

První článek o ČSOP Vlašim vyšel 9. 11. 1990 v časopisu zaměstnanců s.p. Blanické strojírny (dnes Sellier a Bellot).

Informoval o něm také zpravodaj Města Vlašim.

Od založení organizace až do října 1991 používali členové jako spolkovou místnost díky pochopení Muzea okresu Benešov erbovní síň zámku ve Vlašimi.

Oficiální adresou a sídlem organizace bylo bydliště jednatelky organizace Evy Dočkalové (Benešovská 621, Vlašim).

1991

 1. 1. 1991 bylo v ČSOP Vlašim organizováno již 43 řádných členů (z toho 30% studentů a 12% v důchodovém věku)
 2. 1. 1991 bylo zahájeno vydávání periodika „Informace podblanických ochránců přírody“ (do r. 1992 pod názvem „Zpravodaj ochránců a přátel přírody“).
 3. 4. 1991 se uskutečnila první velké setkání s občany města Vlašimi – beseda v divadle tehdejšího Domu odborů Blaník (dnes KD Blaník) na téma: „Problémy životního prostředí Vlašimi a okolí“.

 1. 6. 1991 členská schůze schválila plán aktivit ČSOP Vlašim, který obsahoval mj.:
 • Záchrana a obnova zámeckého parku ve Vlašimi.
 • Zajištění pitné vody pro Vlašim.
 • Zlepšení péče o veřejnou zeleň.
 • Vybudování naučné stezky zámeckým parkem ve Vlašimi.
 • Řešení dopravní situace ve městě.
 • Environmentální výchova a osvěta.
 • Zabezpečování péče o zvláště chráněná území na Podblanicku.
 • Realizace programů druhové ochrany.

 1. 9. 1991 bylo navrženo vyhlášení jedenácti nových zvláště chráněných území na okrese Benešov.

Po dohodě s okresním inspektorem ochrany přírody Lubomírem Hanelem byly převzaty do péče některá stávající a navrhovaná zvláště chráněná území: Na ostrově u Nemíže, Na Střibrné u Českého Šternberka, Dolnokralovické hadce. Celkem zde a v zámeckém parku odpracovali členové ČSOP Vlašim přes 2000 brigádnických hodin. Například byly poprvé vyřezány náletové dřeviny na bývalých obecních pastvinách Na ostrově u Nemíže (na snímku Jiří Nosek st.).

Za účelem vstupu do I. ochranného pásma u přehradní nádrže Švihov získává ČSOP Vlašim poprvé povolenku od Povodí Vltavy s.p.

 1. 10. 1991 byla zahájena přednášková činnost pro veřejnost. Přednášky ČSOP Vlašim pořádala ve vlašimském zámku. První přednášku zrealizoval Lubomír Hanel na téma ryby v našich vodách a kvalita povrchových vod.

12. 9. 1991 byl zahájen první program na ochranu biodiverzity ČSOP Vlašim – Lampetra (program k záchraně mihulí v ČR).

Na podzim 1991 si členové upravili dvě místnosti pro spolkovou činnost v budově Sellier & Bellot, a.s. v Benešovské ulici.

Byla zahájena mimoškolní práce s dětmi založením Stanice mladých ochránců přírody Lampetra, jejímž prvním vedoucím se stal Martin Novotný.

1992

Po mnoha jednáních s představiteli samosprávy Města Vlašim a vyvolání zvláštního zasedání městského zastupitelstva k problematice zámeckého parku se ČSOP Vlašim podařilo prosadit oddělení údržby zámeckého parku ve Vlašimi od Technických služeb a ustavit místo správce parku. Zastupitelstvo také schválilo na návrh ČSOP Vlašim návštěvní řád zámeckého parku (který platí jen s mírnými změnami dodnes).

V květnu 1992 je instalována umělá podložka pro čápy bílé na komín pneuservisu ve Vlašimi, kde následně čápi 10 let hnízdili (do doby demolice celého objektu).

Na jaře 1992 jsme z příspěvků členů zakoupili první výrobní prostředek ČSOP Vlašim, křovinořez, k péči o chráněná území

ČSOP Vlašim vstupuje hned po přijetí nového zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. do prvních správních řízení v roli účastníka řízení

V nově založených regionálních nezávislých „Blanických novinách“ a ve Zpravodaji Města Vlašim začíná vycházet pravidelná celostránková rubrika ochránců a přátel přírody.

Uspořádán úklid Orlinského údolí u Vlašimi, odkud se odvezlo pět valníků odpadu.

Podařilo se získat první sponzory organizace Sellier & Bellot a. s. a Kyselý a spol., s. r. o. – prádelna Vlašim.

V listopadu 1992 byla založena knihovna přírodovědné a regionální literatury (dnes čítá přes 5 tis. svazků a je přístupná široké veřejnosti v Podblanickém ekocentru ČSOP).

Vedoucím mladých ochránců přírody převzal po Martinovi Novotném Václav Zemek.

Výsledek hospodářské činnosti ČSOP Vlašim na konci roku 9 735,- Kč v hotovosti a 33 000,- Kč v hodnotě majetku.

1993

První úspěšné zastavení kácení cenných stromů – konkrétně lipové aleje u RÚ Kladruby.

ČSOP Vlašim se začíná programově věnovat péči o dřeviny rostoucí mimo les. Byly svázány dvě lípy před vlašimským zámkem, ošetřena památná lípa u Olešné v CHKO Blaník, lípy v Bystřici ad.  Na snímku záchrana památných lip u kostela sv. Václava v Libouni.

Podařilo se zastavit na poslední chvíli mistrovství světa v motokrosu „Enduro“, které mělo být uspořádáno ve volné přírodě v údolí Blanice.

Uspořádán první letní tábor mladých ochránců přírody v přírodní památce “Na Ostrově” u Nemíže, od té doby se tábor koná na stejném místě dodnes. V prvních letech byl pouze ve stanech posbíraných mezi členy ČSOP Vlašim.

Říjen 1993 – březen 1994 ČSOP Vlašim se účastní kampaně proti meziskladu jaderného odpadu u Mladé Vožice.

Poprvé je na Podblanicku připomínán Den Země.

ČSOP Vlašim zpracoval první plán obnovy zámeckého parku a ošetřil dvě velké lípy a bříza před zámkem, je zahájena příprava naučné stezky zámeckým parkem. ČSOP prosadil odstranění stavebních ohrad u zámku.

V říjnu 1993 byl zakoupen první osobní automobil (Škoda 120).

V roce 1993 ČSOP Vlašim započala přičiněním Romana Fariona snahy o ochranu jediné populace svižníka písčinného na Podblanicku (dnešní přírodní památka Roudný, vyhlášená právě na návrh ČSOP). Byl zahájen program „Alcedo“, vedený Pavlem Čechem, zaměřený na ochranu ledňáčka říčního. Lubomír Hanel inicioval nový program zaměřený na výzkum a ochranu vážek.

V prosinci 1993 Získána od Města Vlašim do pronájmu (od 1. 1. 1994) na 50 let zadní část a pozemek domu čp. 264 v Pláteníkově ulici (dnes Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim).

 1. 10. 1993 se otevírá místo pro výkon civilní služby. Prvním „civilkářem“ v ČSOP Vlašim se stal Karel Kříž.

Protože Eva Dočkalová se odstěhovala za synem do Českého Krumlova, ukončila svou činnost jednatelky a sídlo a adresa ČSOP Vlašim se přesunula do bydliště předsedy organizace Pavla Pešouta (S.K. Neumanna 496, Vlašim)

1994

Členy a dalšími dobrovolníky byl za necelé 4 měsíce (!) zrekonstruován zadní trakt budovy pronajaté ČSOP Vlašim v Pláteníkově ul. a upraven pro potřeby poskytování služeb EVVO. Objekt byl nazván Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Bylo sem převedeno sídlo a adresa ČSOP Vlašim.

 1. 4. 1994 Podblanické ekocentrum ČSOP slavnostně otevřel přednosta Okresního úřadu v Benešově M. Šimůnek (vlevo), asistují mu členové ČSOP Vlašim (Lenka Nosková a Karel Kříž)

 1. 4. 1994 zahájení práce Stanice pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim

Získán grant na nákup prvního počítače a tiskárny ČSOP Vlašim ve výši 60 tis. Kč (od REC Budapešť )

Programy druhové ochrany ČSOP Vlašim „Lampetra“, „Alcedo“ a „Vážky“ se stávají rozhodnutím vedení celorepublikové rady ČSOP celostátními programy druhové ochrany. Na snímku M. Čech při údržbě břehů řeky Blanice v CHKO Blaník vhodných pro hn ízdní nory ledňáčků říčních.

V rámci programu „Lampetra“ se ČSOP Vlašim (L. Hanel, P. Pešout) podařilo po mnoha desetiletích od prvního publikování dohledat a znovu ověřit výskyt mihule ukrajinské v Račím potoce ve Velkých Losinách (na snímku L. Hanel při natáčení mihulí ukrajinských).

Zahájena péče o PP Roudný, vyhlášenou na návrh ČSOP Vlašim. Na snímku vytrhávání komonice členkami ČSOP Vlašim (zpředu H. Cepková,  L. Nosková, P. Pešoutová).

Na jaře 1994 byly zahájeny přípravy opravy prvních bezprostředně ohrožených romantických staveb v zámeckém parku (balustráda, kamenný most přes Blanici u Znosimské brány). Podařilo se ošetřit dvacet cenných dubů v přední části parku.

Uzavřena dohoda o stálé péči o zámecký park v Načeradci.

Uspořádána první poznávací odborná exkurze pro členy ČSOP Vlašim (do Novohradských hor, provázel nás předseda ČSOP Nové Hrady, významný lesník Bohuslav Švarc /vlevo/).

1995

 1. duben 1995 – otevření naučné stezky zámeckým parkem ve Vlašimi při příležitosti Dne Země (na fotografii předseda ČSOP Vlašim Pavle Pešout /vlevo/ a náměstek ministra životního prostředí Aleš Šulc /vpravo/).

Kampaň proti způsobu hospodaření v bažantnicích (zjm. likvidace dravců do želez). Dojednání změny přístupu s ředitelem LZ Konopiště. Vydána metodika „Jak na bažantnice“.

Získán grant 100 tis. Kč na úpravu podkroví Podblanického centra ČSOP pro činnost oddílů mladých ochránců přírody. Letní tábor byl vybaven tee-pee.

Stanice pro zraněné živočichy za první celý rok své činnosti přijala 150 volně žijících handicapovaných živočichů, z nichž 127 navrátila zpět do přírody. V roce 1995 také proběhly první záchranné transfery obojživelníků, raků a škeblí (na snímku P. Křížek při transferu juvenilních žab z výkopu plynovodu u Rataj).

Získán grant 50 tis. na výstavbu voliér ve Stanici pro zraněné živočichy. Vybudovány první kryté voliéry. Jejich stavba byla zahájena v r. 1994 podle projektu Ing. Šíchy, zhotoveného sponzorsky zdarma (dnes součást paraZOO).

ČSOP Vlašim nechala zpracovat dokumentaci a projekt obnovy Čínského pavilonu ve Vlašimi.

Byla zahájena kampaň proti výstavbě dálnice D3.

Pro Správu CHKO Blaník provedl ČSOP Vlašim značení hranic PR Velký Blaník.

Podařilo se získat první grant na obnovu přírodních prvků v zámeckém parku ze Státního fondu životního prostředí podle projektu zpracovaného Pavlem Pešoutem. ČSOP Vlašim hned v roce 1995 projekt začala realizovat (na snímku Jiří Nosek ml. při odstraňování náletových dřevin).

V říjnu 1994 získán grant od Nadace Partnerství na účast ve správních řízeních a rozvoj organizace ve výši 100 tis. Kč a od The Foundation Fodr a Civil Society ve výši 65 tis. Kč.

 1. – 29. 10. 1994 ČSOP Vlašim poprvé uspořádala celostátní seminář zaměřený na ochranu biodiverzity.

ČSOP Vlašim začala distribuovat nálezovou databázi pro živočichy vyvinutou členy organizace, bratry Krejčířovými. Tehdy šlo o jednu z prvních nálezových databází na trhu.

Počet účetních pložek v účetním deníku organizace již překročil 1000. Přesto je hospodaření organizace zajišťováno stále na dobrovolnické bázi Jiřím Noskem st.

Na celostátním Sněmu (květen 1994) je ČSOP Vlašim vyhodnocena jako jedna z nejlepších základních organizací v ČR. ČSOP Vlašim je jmenováno regionálním centrem ČSOP pro střední Čechy.

Ústředí ČSOP v Praze prochází finanční i personální krizí, proto ČSOP Vlašim po dohodě s tehdejším předsedou Svazu Bedřichem Moldanem zajišťuje i celostátní agendu. Práci vykonával na polovinu úvazku Jan Urban.

1996

Ke Dni Země 22. 4. 1996 (21. – 24.4.) Proběhla za mimořádného zájmu veřejnosti výstava “Ochrana podblanické přírody” v tee-pee před MěÚ ve Vlašimi.

 1. 2. 1996 bylo rozhodnuto o fúzi časopisů Informace podblanických ochránců přírody vydávaných ČSOP Vlašim a Muzejních listů vydávaných Muzeem Podblanicka a založení nového společného časopisu pod staronovým názvem „Pod Blaníkem“.
 2. – 28. 2. uspořádáno první středočeské kolo ekologické olympiády.

Získání prvních věcných práv k přírodovědně významným územím (přírodní rezervace “Podlesí” v CHKO Blaník,  přírodní památka “Na Ostrově” u Nemíže a louky u Řísnice). Na fotografii obtížná sklizeň podmáčených orchidejových luk u Řísnice (za volantem traktoru Jiří Nosek ml.).

Vydání první knížky v rámci edice ČSOP Vlašim Přírodou Podblanicka:  Zámecké parky a památné stromy Podblanicka.

ČSOP Vlašim úspěšně vystoupila proti plošnému kácení stromořadí kolem silnic. Oslovila jednotlivé Obce a až na několik výjimek se dohodla na zachování alejí.

ČSOP Vlašim zahájil kampaň „Sloupy smrti“ a stal se jejím celostátním koordinátorem (později byl tento program předán nově založené organizaci Ochrana fauny).

Pořízena první kopírka, fréza na pařezy a také maringotka jako zázemí při realizaci managementu vzdálenějších zvláště chráněných území.

Letní tábor byl vybaven podsadovými stany a vojenským hangárem pro kuchyň a jídelnu. Letní tábor navštívil také čestný předseda ČSOP Bedřich Moldan.

Jednání s Městem Vlašim a se Státním fondem životního prostředí o možnosti zakoupení celého objektu Podblanického ekocentra  a  jeho rekonstrukci.

Vydána poprvé výroční zpráva ČSOP Vlašim.

1997

V lednu bylo obnoveno po padesátileté odmlce vydávání vlastivědného  časopisu Pod Blaníkem.

 1. 9. 1997 ČSOP Vlašim jmenována Ministerstvem ŽP záchranným centrem CITES pro exotické ptactvo.

Zahájení vydávání mezinárodního recenzovaného časopisu pro ochranu biodiverzity tekoucích vod „Lampetra“.

V září 1997 se podařilo získat dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí na přestavbu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim rozhodnutím ministra životního prostředí Jiřího Skalického.

Letní tábor byl vybaven podsadovými stany a vojenským hangárem pro kuchyň a jídelnu. Letní tábor navštívil také čestný předseda ČSOP Bedřich Moldan.

    

1998

V lednu 1998 získán dům a pozemek Podblanického ekocentra ČSOP do vlastnictví ČSOP Vlašim nákupem za zvýhodněnou cenu od Města Vlašim (na snímku stav objektu v r. 1998 před rekonstrukcí).

V březnu 1998 proběhla kolaudace a zprovoznění záchranného centra CITES.

Byly instalovány dvě umělé podložky pro čapí hnízda ve Vlašimi a v Lokti a jejich obsazení s úspěšným vyhnízděním čápů bílých

Organizace ČSOP Vlašim se připojila na internet a vytvořila první www – stránky.

V roce 1998 dosáhla výměra zvláště chráněných území v péči ČSOP Vlašim 250 ha. Šlo o 19 přírodních památek a rezervací zejména na okrese Benešov. Práce byly zajišťovány za podpory a v úzké spolupráci s Okresním úřadem Benešov (na snímku při ispekční cestě v PR Čížov u Týnce nad Sázavou J. Zmeškalová, K. Kříž a M. Rohel, přednosta OkÚ).

V roce ČSOP zhotovil první naučnou stezku na Velkém Blaníku (autoři P. Pešout, L. Hanel). Úvodní zastavení (na snímku) u parkoviště u Louňovic p. Bl. slouží dosud.

ČSOP obnovil své první stromořadí na Podblanicku (lipovou alej před zámkem Jemniště).

Byl zahájen projekt “Koalice neziskových organizací Podblanicka” a iniciováno založení dobrovolného sdružení s tímto názvem.

1999

 1. duben 1999 – první vyhlášení “Blanických rytířů” v obřadním sále vlašimského zámku

17. duben 1999 – slavnostní otevření Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim v nově zrekonstruovaných prostorách. Podblanické ekocentrum od této doby užívá celou budovu.

ČSOP Vlašim přijata do Sítě ekologických poraden ČR (STEP) a ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Zahájení výukových programů pro školy v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.

 1. 11. 1999 – uspořádání prvního setkání pedagogů škol Podblanicka (předchůdce dnes každoročního středočeského setkání pedagogů pořádaného ČSOP Vlašim).

ČSOP Vlašim začíná programově spolupracovat s Lesy ČR. Na snímku porada revírníků Lesního závodu Kácov v Podblanickém ekocentru ČSOP.

Květen 1999 – ČSOP Vlašim iniciuje založení Podblanického turistického infocentra.

V roce 1999 bylo dokončeno první ucelené mapování štol a dalších podzemních prostor na Podblanicku vhodných pro zimování netopýrů. Celkem bylo prozkoumáno 4000 chodeb. 25.8. 1999 se ČSOP Vlašim ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností poprvé zapojila do Evropské noci pro netopýry (přednášející na snímku zprava: J. Urban a L. Hanel).

Poprvé uspořádáno setkání odonatologů v rámci celostátního programu Vážky koordinovaného ČSOP Vlašim a vydán sborník příspěvků.

Vyhlášení programu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka ČSOP Vlašim. Jedním z prvních začlenněných území do tohoto programu byla přírodní památka Na ostrově u Nemíže (na snímku D. Tlustošová při úklidu sena u údolních luk)

V tomto roce se ČSOP Vlašim začala programově zabývat obnovou alejí na Podblanicku – vytyčila si cíl obnovit alespoň 100 km alejí. Na snímku výsadba nové javorové aleje z Vlašimi na vrch Spravedlnost.

2000

6.7. 2000 společná návštěva ministrů životního prostředí ČR M. Kužvarta a Polska A. Takarczuka  v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi.

Byly zpuštěny nové webové stránky ČSOP.

V září 2000 se ČSOP Vlašim stal jedním ze zakládajících členů o.p.s. Český Merán, které je dodnes členem.

Založení sadu starých a krajových odrůd z Podblanicka ČSOP Vlašim v Jetřichovicích.

Poprvé se ČSOP Vlašim  zapojuje do kampaně „Ukliďme svět

2001

První krajská Pedagogická konference k environmentální výchově za účasti 105 pedagogů.

V roce 2001 ČSOP Vlašim zorganizoval poprvé v obou sálech místní sokolovny ples.

ČSOP Vlašim ve spolupráci s Muzeem Podblanicka dokončila mapování drobných sakrálních objektů na Podblanicku vydáním celostátně unikátní publikace „Příběh kapliček“.

2002

ČSOP Vlašim zpracovala první koncepce EVVO nově vzniklého Středočeského kraje (dokončeno 2003).

Záchrana prvního hnízda orla mořského u vodní nádrže Švihov.

Podařilo se posílit populace ohrožené vrby plazivé napěstováním místního materiálu a výsadbou na původní lokality (např. přírodní rezervace Posdlesí).

Založení dosud nejdelšího protioerozního křovinostromového pásu (u Vlašimi).

ČSOP Vlašim ošetřila dva sekvojovce v zámeckém parku v Ratměřicích, vyhlášené na návrh ČSOP za památné. Byla zde také provedena náročná vrtaná bezpečnostní vazba jednoho z nich, který je dvojkmenem.

Byla uzavřena první dobrovolná dohoda s místním zemědělcem hospodařícím na loukách v I. zóně CHKO Blaník.

ČSOP Vlašim zajistila rekonstrukci romantické památky – Starého hradu v zámeckém parku ve Vlašimi.

2003

Podblanické ekocentrum ČSOP se stalo jedním z krajských středisek EVVO Středočeského kraje

Založen rodičovský ekoklub Breberky.

Založena síť středočeský mateřských škol se zájmem o EVVO (později nazvaná Mrkvička).

V Podblanickém ekocentru si členové ČSOP Vlašim svépomocí vybudovali hospodářské zázemí vč. velkého skladu.

ČSOP Vlašim vydává dodnes nepřekonanou metodickou publikaci Péče o dřeviny I. (později doplněnou dílem II.).

Na prvním benefičním koncertu uspořádaném ČSOP Vlašim vystoupil folkový zpěvák V. Třešňák. Výtěžek z koncertu byl využit na výkup přírodovědně cenných pozemků.

V sadu ČSOP Vlašim v Jetřichovicích bylo podchyceno prvních deset starých odrůd pěstovaných na Podblanicku.

Populace lýkovců jedovatých v přírodní památce Na stříbrné u Českého Šternberka byla posílena výsadbou 100 sazenic napěstovaných ze semen zbývajících keřů rostoucích na lokalitě.

2004

Získání licence k pěstování vlastního sadebního materiálu

Zahájili jsme obnovu rybníků a mokřadů v Jinošovském údolí.

ČSOP spouští nové webové stránky.

2005

ČSOP Vlašim vysadil stý kilometr stromořadí na Podblanicku za účasti ministra životního prostředí L. Ambrozka.

Proběhla třetí etapa rekonstrukce budovy Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim (vznik nové učebny v podkroví budovy).

Ze sbírky Místo pro přírodu ČSOP Vlašim vykoupil dvě přírodně cenné lokality: rašeliniště Na pramenech u Horní Lhoty a Kupsovu skálu s výskytem lýkovce jedovatého u Nesperské Lhoty.

ČSOP Vlašim v návaznosti na předchozí aktivity v oblasti rozvoje šetrného turistického ruchu zavedla v r. 2005 pro podblanický region název „Kraj blanických rytířů“, jako symbol regionu je vybrána svatováclavská helmice a je ztvárněna do podoby loga.

Na vytvoření nové destinace cestovního ruchu ČSOP získvá grant ze zdrojů EU.

ČSOP zrekonstruoval a rozšířil naučnou stezku Vlašimským zámeckým parkem.

25.10. 2005 byla uspořádána první výstava starých a krajových odrůd ovoce v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.

2006

ČSOP Vlašim po 50 letech obnovil pastvu koz a ovcí na jalovcových pastvinách v přírodní památce Na ostrově u Nemíže.

 • první specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy na školách.

Otevření nového ekoobchůdku a ekoporadny v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim..

Otevřeli jsme Podblanickou galerii ČSOP ve Vlašimské bráně. Jejím cílem je shromažďování a zpřístupňování děl podblanických výtvarníků.

Úspěšná realizace projektu zaměřeného na rozvoj šetrné turistiky „Kraj blanických rytířů“

ČSOP Vlašim v r. 2006 zahájil první specializační studium pro školní koordinátory EVVO.

Společně s Muzeem Podblanicka vydává ČSOP Vlašim monografii Ptáci Podblanicka shrnující padesát let pozorování ptáků v regionu.

V roce 2006 vysadila ČSOP Vlašim do zemědělské krajiny rekordní množství rozptýlené zeleně –  41 000 dřevin!.

2007

ČSOP na místě dřívější naučné stezky na Velkém Blaníku zřídila otevřela zcela novou pod názvem S rytířem na Blaník.

Na výchozím místě naučné stezky S rytířem na Blaník nedaleko parkoviště nad Kondrací ČSOP zřídil geologickou expozici hornin Podblanicka.

ČSOP zahájila projekt záchrany kriticky ohrožené kuřičky hadcové, která je endemitem Podblanicka, byla provedena obnova jedné z jejích sedmi lokalit u Bernartic.

V rámci projektu šetrného turistického ruchu Kraj blanických rytířů byla vydána série informačních materiálů v nákladu 140 000 výtisků.

2008

Byla zpracována a podána žádost na stavbu nové záchranné stanice pro živočichy a přestavbu stávající na expozici při veřejnost.

Byla uzavřena dlouhodobá dohoda s vlastníkem (Městys Kamberk) o ochraně lokality kuřičky hadcové u Hrnčíř.

Vydání knihy „Vážky České republiky“ ve spolupráci s předními českými odonatology a s pomocí Dana Bárty. (Tato monografie nebyla dodnes překonána a dostalo se jí přezdívky „vážkařská bible“).

Ve spolupráci s Právnickou fakultou UK byla provedena analýza účasti ČSOP ve správních řízeních na Podblanicku za roky 1996 – 2007 a završena publikací a metodikou pro NNO působící v této oblasti.

Poprvé v rámci Kraje blanických rytířů vydává ČSOP Vlašim „Rytířské noviny“.

2009

ČSOP Vlašim dokončil druhou etapu rekonstrukce zámeckého parku ve Vlašimi. Bylo při ní vysazeno 22 tisíc okrasných dřevin a ošetřeno 234 památných stromů.

Byl dořešen výkup do majetku ČSOP a majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky rybníka Machlov v přírodní památce Částrovické rybníky a zpracován projekt na jeho obnovu.

Po mnohaletém úsilí jsme prosadili odstranění dvou obřích osvětlených reklam – orlic Mattoni z okolí u Ostředka.

Druhé Specializační studium pro školní koordinátory EVVO.

2010

Získali jsme finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí a Středočeského kraje a zahájili stavbu nové záchranné stanice pro živočichy.

Pro Středočeský kraj byla vytvořena nová Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na další desetileté období.

Oslavili jsme 20 let naší činnosti. Kromě výstavy a dalších akcí jsme zorganizovali celostátní setkání členů ČSOP ve Smršťově pod Blaníkem.

 1. 10. 2010 se ČSOP Vlašim objevil poprvé na Facebooku.

2011

ČSOP Vlašim dokončil po dvouletém úsilí projektovou dokumentaci návštěvnického střediska Vodní dům poblíž hráze přehradní nádrže Švihov (Želivka). Projekt získal cenu České komory architektů.

V říjnu 2011 byla dokončena výstavba léčebné i expoziční části Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Byla registrována značka původu pro regionální produkty z Kraje blanických rytířů a pořádali jsme první Podblanický farmářský trh.

2012

ČSOP Vlašim zahájil značení regionálních výrobků a služeb pod názvem „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ – regionální produkt.

Byla dokončena přestavba bývalé Stanice pro zraněné živočichy v areálu Podblanického ekocentra ČSOP v centru Vlašimi na její expoziční část volně přístupnou veřejnosti pod názvem paraZOO.

Podařilo se vykoupit přírodní památku Na Ostrově u Nemíže do majetku ČSOP.

Vytvoření „Lesní učebny“ v Podblanickém ekocentru ČSOP

2013

Dokončen projekt „Zkapacitnění koryta řeky Blanice přírodě blízkým způsobem“ podle návrhu zpracovaného ČSOP Vlašim (investorem byl s.p. Povodí Vltavy)

Nové webové stránky ČSOP Vlašim s portálovým řešením.

ČSOP Vlašim zřídil a otevřel pro veřejnost interaktivní naučnou stezku Roudný.

2014

Vyhlášení národního geoparku Kraj blanických rytířů, ČSOP Vlašim se stal koordinátorem. Na snímku předává ministr životního prostředí Richard Brabec ředitelce geoparku Katce Čečrvenkové certifikát o vyhlášení geoparku.

ČSOP Vlašim zrealizoval novou naučnou stezku Vlašimským zámeckým parkem vč. rekonstrukce cest a tří altánů.

ČSOP Vlašim zahájila výstavbu návštěvnického střediska Vodní dům u hráze přehrady Švihov.

2015

Po dvou letech výstavby ČSOP Vlašim otevřela návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku.

Do provozu byla postavena nová ubytovna pro pobytové programy v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi.

Byl dobudován areál Podblanického ekocentra ČSOP. Venkovní expozice paraZOO byla doplněna o interaktivní naučné prvky pro dětské návštěvníky, vlastní budova ekocentra byla zateplená, vyměněna okna, zrekonstruováno celé přízemí, zvětšen přednáškový sál, zřízena klubovna pro mladé ochránce přírody.

2016

Získání prostředků z evropského programu LIFE+ a zahájení realizaci víceletého projektu „Life for Minuartia“ za-měřeného na záchranu hadcových lokalit na Podblanicku.

Dokončení a otevření návštěvnického střediska Vodní dům.

2017

Získání dotace a zahájení realizace osmiletého projektu na záchranu ohroženého brouka, páchníka hnědého ve vlašimském zámeckém parku, Orlinském a Jinošovském údolí a dalším okolí města Vlašim.

Další ročník specializačního studia pro pedagogy – školní koordinátory EVVO v mateřských, základních a středních školách Středočeského kraje.

Návštěvnické středisko Vodní dům zvítězilo v soutěži DestinaCZe 2017 jako nejoblíbenější turistický cíl Česka. Stavba byla zařazena do „Ročenky Česká architektura“ a nominována do užší nominace na Českou cenu za architekturu 2017.

2018

spoluzakládáme destinační společnost Kraj blanických rytířů, z.s. oddělení práce na cestovním ruchu do samostatné organizace

ČSOP Vlašim uspořádala vysazení 200. kilometru alejí na Podblanicku za účasti starostů města a obcí regionu, ministra životního prostředí Richarda Brabce, hejtmanky Středočeského kraje Jarmily Pokorné a ředitele Inspekce životního prostředí ČR Erika Geusse.

ČSOP Vlašim se podařila revalidace národního Geoparku Kraj blanických rytířů pro další čtyři roky.

2019

Zahájení pastvy ovcí v národní přírodní památce Hadce u Želivky po složitém dvouletém vyjednávání různých povolení.

a

Získání Křížovského lomu v CHKO Blaník do dlouhodobého pronájmu, úprava biotopů pro plazy, hmyz a také vzácné druhy lišejníků a zpřístupnění lomu pro veřejnost.

Seznam volených činovníků ČSOP Vlašim

Výbor ČSOP

Předseda:

 • Pavel Pešout – zakládající člen (1990 – 2021) od roku 2021 čestný předseda
 • Kateřina Červenková (2021 – dosud)

Místopředseda:

 • Pavel Čech – zakládající člen (1990 – 1996)
 • Jiří Hostek (1996 – 2008)
 • Radovan Cáder (2008 – dosud)

Hospodář

 • Jiří Nosek st. – zakládající člen (1990 – 2003)
 • Marek Lempochner (2003 – dosud)

Jednatel:

 • Eva Dočkalová – zakládající členka (1990 – 1993)
 • Petr Blabol (1993 –  1994)
 • Jiří Hostek (1994 – 1996)
 • Jan Urban (1996 – 2000)
 • Dagmar Tlustošová (2000 – 2001)
 • Karel Kříž (2001 – dosud)

Člen výboru:

 • Jiří Hostek (1993 – 1994)
 • Martin Novotný (1991 – 1992)
 • Miloš Krejčíř – zakládající člen (1991 – 1994, 2001 – dosud)
 • Lenka Broukalová (1991 – 1994, 2003 – 2015)
 • Petr Blabol (1992 – 1993, 1994 – 1996)
 • Zdeněk Partyka (1992 – 1996)
 • Josef Žížala (1996 – 2003)
 • Roman Farion (1996 – 2000, 2009 -2014)
 • Jakub Vrňák (1996 – 2003, 2014 – dosud)
 • Pavel Čech (2000 – 2004)
 • Karel Kříž (2000 – 2001)
 • Marek Lempochner (2000 – 2003)
 • Jiří Nosek ml. (2000 – 2018, 2021 – dosud)
 • Václav Zemek (2000 – 2003)
 • Milan Havel (2001 -2006)
 • Jiří Tlustoš (2001 – 2003)
 • Martin Kaludys (2003 – dosud)
 • Jiří Nosek st. (2003 – 2005)
 • Radovan Cáder (2005 – 2008)
 • Kateřina Červenková (2008 – dosud)
 • Pavel Jakubův (2009 – 2014, 2021 – dosud)
 • Jiří Pavelka (2014 – dosud)
 • Lenka Röschelová (2015 – dosud)
 • Arnošt Štrombach (2018 – 2020)

Revizor/revizní komise1):

Předseda:

 • Josef Pelikán – zakládající člen (1990 – 2003)
 • Beáta Kremlová (2003 – 2014)
 • Václav Broukal (2014 – 2021 dosud)
 • Libor Petrášek (2021 – dosud)

Člen revizní komise:

 • Věra Hostková (1992 – 2000)
 • Josef Slunečko (1992 – 1994)
 • Miloš Krejčíř (1994 – 2001)
 • Václav Kovařík (2000 – 2003)
 • Veronika Havlová (2003 – 2006)
 • Václav Broukal (2010 – 2014, 2021 – dosud)
 • Leoš Kučera (2010 – 2017)
 • Beáta Kremlová (2014 – dosud)
 • Libor Petrášek (2018 – 2021 dosud)

Poznámky:

1) V letech 1990 – 1992 a 2007 – 2009 měla organizace pouze osobu revizora.

Přejít nahoru