Český svaz ochránců přírody Vlašim dokončil první fázi projektu Revitalizace toku v k. ú. Vracovice, která zahrnovala obnovu regulovaného potoka u Částrovic. V rámci této iniciativy došlo k vyzvednutí zatrubněného toku na povrch a vybudování dvou nových tůní za účelem podpory místní biodiverzity a přirozených vodních režimů, které jsou klíčové pro přežití mnoha živočišných druhů. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Obě tůňky byly ihned po dokončení obydleny obojživelníky, a to silně ohroženým druhem kuňky obecné. Tento fakt jenom potvrzuje, že to děláme na správném místě,“ uvedl koordinátor projektu a jednatel ČSOP Vlašim Karel Kříž. Spokojené kuňkání, které Částrovicím propůjčuje zcela novou harmonii, je jasným indikátorem pozitivních dopadů obnovy a „vysvobozování“ vodních toků.

Revitalizace vodních ekosystémů přispívají nejenom ke zlepšování přírodního prostředí i ochraně vzácných druhů rostlin a živočichů, ale formou ekosystémových služeb zvyšuje také kvality života lidí žijících v jejich blízkosti. Vlivem navracení do přírodě blízkých stavů dochází k čistění vody nebo třeba regulace povodní.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí širší iniciativy ČSOP Vlašim, která bude pokračovat v obnově dalších vodních toků na Podblanicku.

Ve Vlašimi, 29. května 2024.