Ekoporadna

Ekoporadna2023-01-12T14:33:19+01:00

O Ekoporadně

Poskytujeme informace a poradenství v těchto oblastech:

 • životního prostředí a ochrany přírody,
 • ekologicky šetrného spotřebitelství a provozu domácnosti,
 • úsporných opatření budov a v zahradách
 • ekologicky šetrné správy obce a provozu úřadu,
 • školní EVVO a ekologicky šetrného provozu školy
 • ekologicky šetrného hospodaření v krajině či provozu podniku

Komu jsou naše služby určeny?

Přece právě vám! Konkrétně: veřejnosti, obecním úřadům a představitelům obcí, školám, učitelům a studentům, vlastníkům pozemků, pěstitelům, chovatelům a dalším zodpovědným lidem, malým podnikům či živnostníkům, institucím, spolkům a všem dalším, kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí.

Knihovna a studovna

Výpůjčka knih je součástí poradenské služby ZDARMA. Výpůjčky lze objednat a katalog naleznete zde

 • nabízíme přes 5000 knih, 180 videokazet, 200 CD a DVD, několik desítek přírodovědných, regionálních a ekologicky zaměřených periodik
 • návštěva je možná každou středu 13 – 17 hodin, nebo dle dohody
 • umožňujeme dálkovou výpůjčku publikací

Co je to ekoporadenství

Ekporadenství (environmentální poradenství) je významným preventivním nástrojem Státní politiky životního prostředí ČR. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí (aj.) tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti ve smyslu udržitelného rozvoje.

Ekoporadny poskytují klientům expertní konzultace(rady), posudky, pomoc s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů. Snaží se spolu s klienty o dosažení environmentálně příznivé změny.

Ekoporadna ČSOP Vlašim významně pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy e-mailem, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky. Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem.

Etický kodex

Poslání a hodnoty ekoporaden

 • Ekoporadna přispívá k naplňování veřejného zájmu na zdravém životním prostředí, na ochraně přírody a k účasti veřejnosti na rozhodování.
 • Ekoporadna ovlivňuje veřejnost k ochraně životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje.
 • Ekoporadna jde příkladem při svém provozu i v poskytovaných službách.
 • Ekoporadny spolupracují v rámci získávání finančních prostředků s firmami, které se ve své činnosti chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Nezávislost a nestrannost

 • Ekoporadce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta apod.
 • Ekoradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci nebo sociální status.
 • Ekoporadna zachovává nezávislost na správních a kontrolních orgánech veřejné správy a na Komisi pro certifikaci ekoporaden.
 • Ekoporadna se vyhýbá konfliktu zájmů. V případě střetu zájmů ekoporadce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
 • Ekoporadna poskytuje svým klientům pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní, spolu s jakýmikoli případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami nebo varovnými připomínkami.

Odmítnutí klienta

 • Ekoporadna může odmítnout klienta pouze v případě hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje ekoporadcovu bezpečnost (např. osoby násilné a vulgární, pod vlivem návykových látek, apod.).
 • Pokud se klientův dotaz nevztahuje k žádnému z témat, kterými se ekoporadna zabývá, odkáže jej na nejbližší ekoporadnu, jinou poradnu nebo organizaci, která může tuto službu poskytnout.

Diskrétnost

 • Ekoporadna zachovává mlčenlivost o informacích, které získá v průběhu práce s klientem. Může zveřejnit jen to, co je podloženo souhlasem klienta, od něhož informace získala, nebo to požaduje zákon.
 • Ekoporadce v případě potřeby zajistí, aby rozhovor s klientem probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob.
 • Ekoporadna chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

Profesionalita

 • Ekoporadna dbá na profesionalitu, odbornost a přesnost. Ekoporadce vykonává svou práci zodpovědně a čestně.
 • Ekoporadna se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
 • Ekoporadna usiluje o odborný růst ekoporadců, umožňuje jim rozvíjení osobní pracovní kariéry a jejich další vzdělávání. Ekoporadce rozvíjí své odborné kompetence a sleduje vývoj v příslušných oblastech.
 • Ekoporadna respektuje názory a obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí při řešení klientova problému. Ekoporadce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
 • Ekoporadna používá vnitřní kontrolu a kontrolní mechanismy.

Ceny služeb

Základní služby ekoporadny jsou ZDARMA:

 • poskytneme vám všechny POTŘEBNÉ INFORMACE
 • vypracujeme vám JEDNODUCHOU ANALÝZU dotazované problematiky
 • pokud nebudeme vědět, PORADÍME, NA KOHO DALŠÍHO SE S DOTAZEM OBRÁTIT
 • způjčíme vám KNIHY Z NAŠÍ KNIHOVNY

Časově náročnější služby mohou být zpoplatěny dle ceníku:

 • vypracujeme vám PODROBNOU ANALÝZU opírající se o vědecké studie
 • vypracujeme ODBORNÉ POSUDKY
 • poskytneme PROCESNÍ PORADENSTVÍ

Kontakty

mail: ekoporadna@csop.cz
telefon: 732 906 107, 317 845 169

adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

GPS: 49°42’25.887″N, 14°53’48.559″E

provozní doba pro telefonický a osobní kontakt: pondělí – pátek 9-12, 13-17 hodin

Přejít nahoru